Kwartalnik Studia Europejskie

Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie
Editor: Artur Adamczyk, PhD
ISSN: 1428-149X
Pages: ca 250  
Size: B5
Ministry points: 12
Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Od redakcji

Kwartalnik  naukowy „Studia Europejskie” ma charakter interdyscyplinarny. Stanowi forum prezentacji dorobku polskiej europeistyki, rozpowszechniania rezultatów badań oraz wymiany poglądów nt. szeroko rozumianych zagadnień integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w Europie oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych.

Na łamach naszego czasopisma prezentujemy także dorobek autorów zagranicznych koncentrujących swoją aktywność naukową na wymiarze politologicznym, ekonomicznym, prawnym oraz społeczno-kulturowym procesów zachodzących w Europie. Artykuły w naszym kwartalniku są publikowane w języku polskim lub angielskim. Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 1997 r.

Kwartalnik  „Studia Europejskie” jest umieszczony i indeksowany w następujących bazach: Index Copernicus Journal Master List (ICV 2015 – 5.30), CEEOL, CEJSH, BazEkon, e-Publikacje Nauki Polskiej.

Z satysfakcją informujemy, że kwartalnik naukowy „Studia Europejskie” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma pracy naukowej uzyskuje się 12 punktów.

Wersją pierwotną Kwartalnika jest wersja drukowana (papierowa).

Redakcja:

Redaktor Naczelny: doc. dr Artur Adamczyk
Zastępcy redaktora naczelnego: doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski
Redaktor Statystyczny: prof. dr hab. Adam A. Ambroziak
Redaktorzy tematyczni: dr hab. Marcin Olszak, dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, doc. dr Anna Ogonowska, dr Małgorzata Pacek
Redaktor ds. informacji naukowej: mgr Przemysław Bartuszek
Korekta językowa i redakcja stylistyczna: Studio Poligraficzne Edytorka