Kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”

Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X

Editor: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License
CCBYNC30

 

Od redakcji

O kwartalniku

Kwartalnik  naukowy „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” ma charakter interdyscyplinarny, ukazuje się nieprzerwanie od 1997 r. Stanowi forum prezentacji dorobku polskiej europeistyki, rozpowszechniania rezultatów badań oraz wymiany poglądów nt. szeroko rozumianych zagadnień integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w Europie oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych.

Na łamach naszego czasopisma prezentujemy także dorobek autorów zagranicznych koncentrujących swoją aktywność naukową na wymiarze politologicznym, ekonomicznym, prawnym oraz społeczno-kulturowym procesów zachodzących w Europie. Artykuły w naszym kwartalniku są publikowane w języku polskim lub angielskim.

Kwartalnik  „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” jest umieszczony i indeksowany w następujących bazach: Index Copernicus Journal Master List (ICV 2017 – 52,54) (http://www.journals.indexcopernicus.com/index.php), CEEOL  (http://www.ceeol.com/), CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/), BazEkon (http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php), e-Publikacje Nauki Polskiej (https://www.epnp.pl/).

Z satysfakcją informujemy, że kwartalnik naukowy „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wersją pierwotną Kwartalnika jest wersja drukowana (papierowa).

Redakcja:

 • Redaktor Naczelny: doc. dr Artur Adamczyk – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • Zastępca redaktora naczelnego: dr Małgorzata Pacek – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • Redaktor Statystyczny: prof. dr hab. Adam A. Ambroziak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska),
 • Sekretarz redakcji: Przemysław Bartuszek – Uniwersytet Warszawski (Polska).
  Redaktorzy tematyczni:
 • prof. dr hab Adam A. Ambroziak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska),
 • dr hab. Marcin Olszak – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • prof. Ivo Šlosarčík – Charles University Pague (Czech Republic),
 • prof. Roman Katchylak – Ivan Franko, Lviv National University (Ukraina),
 • prof.  Mladen Karadzoski – University of „St. Kliment Ohridski” – Bitola (Macedonia Północna),
 • prof. Ciprian Bogdan – Babes-Bolyai University (Rumunia),
  Korekta językowa i redakcja stylistyczna: Studio Poligraficzne „Edytorka”,
 • Korekta językowa – język angielski: Kinga Garnette-Skorupska.