Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

 

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ce.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23 .

 

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona posiada linki kontekstowe, ale ich treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Strona posiada zduplikowane linki.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
 • Pola formularzy
  • Strona posiada pola formularza bez etykiety lub tekstu alternatywnego.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
  • W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy niedostępne z poziomu klawiatury.
 • Akapity tekstowe
  • Strona posiada treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy niedostępne z poziomu klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie jest dostępne z poziomu klawiatury.
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Strona posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona posiada odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
  • Odnośniki nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu.
 • Walidacja html/css
  • Strona posiada problemy walidacji HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Strona posiada treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie www.ce.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Anna Ogonowska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: a.ogonowska@nulluw.edu.pl, telefon 22 55 333 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny Ksawerów – Niepodległości 22, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Leszek Burczycki

Telefon: 602262553

Email: Leszek.Burczycki@nulladm.uw.edu.pl

 

Wejście do budynku

 

Przy wejściu do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie.

 

Korytarze i przejścia

 

Korytarz płaski, bez progów, winda w zakresie kondygnacji -1 do + 3. Większość drzwi do sal dydaktycznych ma szerokość 80 cm. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

 

Procedury

 

W razie potrzeby, pomocy osobie niepełnosprawnej udziela portier.

 

Dodatkowa pomoc

 

Pomocy w budynku udziela portier.

 

Łazienki, toalety, szatnie

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

 

Dodatkowe dostosowania

 

Sale posiadają opisy w systemie Braille’a.

 

Dojazd i miejsca parkingowe

 

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd komunikacją miejską: metro, tramwaj, autobus.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

 

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

 

Tłumacz PJM

 

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@nulluw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.