Zaznacz stronę

§ 68 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rada dydaktyczna
1. W jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, która organizuje kształcenie, tworzy się rady dydaktyczne właściwe dla kierunku lub kierunków studiów. Każdy kierunek studiów jest przyporządkowany jednej radzie dydaktycznej.
2. Rada dydaktyczna zgodnie z rekomendacjami Senatu i uchwałami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia projektuje i monitoruje proces kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, w szczególności realizuje zadania określone w Regulaminie Studiów.
3. Rektor, na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej, określa kierunki, dla których Rada będzie właściwa, i liczbę jej członków.

Rada Dydaktyczna kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

W dniu 14 stycznia 2021 r. ukonstytuowała się Rada Dydaktyczna kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie w kadencji 2021-2024. W jej skład wchodzą przedstawiciele Centrum Europejskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, studentów wyżej wymienionych kierunków oraz doktorantów. Członkami Rady są:

 1. dr hab. Olga Barburska
 2. dr Agnieszka Chmielewska (wiceprzewodnicząca)
 3. dr hab. Justyna Miecznikowska (przewodnicząca)
 4. dr Jadwiga Nadolska
 5. dr Anna Ogonowska
 6. dr Anna Ostrowska
 7. dr Małgorzata Pacek
 8. dr hab. Maciej Raś
 9. dr hab. Piotr Tosiek
 10. prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 11. Weronika Frąckiewicz
 12. Zuzanna Około-Kułak
 13. Lidia Ożgo
 14. Magdalena Pencak
 15. mgr Cezary Golędzinowski

Więcej informacji o pracach Rady Dydaktycznej zob.

Rada Dydaktyczna dla kierunków europeistyka, europeistyka – studia europejskie

Rada Dydaktyczna