Zaznacz stronę

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Centrum Europejskim

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

 • doc. dr Anna Ogonowska (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Dariusz Milczarek (przedstawiciel nauczycieli akademickich)
 • Violetta Wojciechowska-Danilczuk (przedstawicielka pracowników administracyjnych)
 • Weronika Kluza (przedstawiciel studentów)

Podstawowe dokumenty systemu zapewniania jakości w Centrum Europejskim UW:

Zobacz również:
Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rada Konsultacyjna Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Powołana w 2016 r. Głównym zadaniem Rady jest doradzanie Centrum Europejskiemu w formułowaniu i ocenie efektów kształcenia realizowanych programów studiów. Jest jednocześnie forum wymiany myśli z otoczeniem społeczno-gospodarczym na tym i innych polach działalności jednostki. Współpracę z otoczeniem zewnętrznym Centrum prowadziło od początku swojego istnienia, a Rada jest sformalizowaną formą współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Do Rady zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – zarówno przedstawiciele organizacji rządowych, jak i pozarządowych, organizacji edukacyjnych i naukowych, think tanków, administracji centralnej i co ważne – w Radzie zasiadają absolwenci Centrum.

Działania w zakresie zapewniania jakości kształcenia w Centrum Europejskim

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia CE organizuje co semestr ankietę studencką przy pomocy systemu USOSweb. W ankietach oceniani są prowadzący zajęcia. Od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 wyniki ankiety studenckiej są jawne dla wszystkich studentów i prowadzących zajęcia w CE i udostępniane przez USOSweb.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW organizuje cykliczne ankiety ogólnouniwersyteckie oceniające jakość kształcenia. Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych realizuje również badanie losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Wyniki najnowszej ankiety ogólnouniwersyteckiej (2015)
 • Wyniki ankiety ogólnouniwersyteckiej dla Centrum Europejskiego 2012/2013.

Program projakościowy

Zobacz również program projakościowy Centrum Europejskiego na rok akademicki 2018/2019.


Monitoring losów absolwentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku publikuje wyniki monitoringu losów absolwentów polskich uczelni w tym także Uniwersytetu Warszawskiego. Można w nim znaleźć także informacje o absolwentach Centrum Europejskiego.

Wyniki monitoringu dla studentów kończących studia w 2016 r.

Absolwenci studiów licencjackich 

 1. Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów
 2. Poszukiwanie pracy i bezrobocie
 3. Praca a dalsze studia
 4. Wynagrodzenia

Absolwenci studiów magisterskich

 1. Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów
 2. Poszukiwanie pracy i bezrobocie
 3. Praca a dalsze studia
 4. Wynagrodzenia

Wyniki monitoringu dla studentów kończonych studia w 2014 r.

Absolwenci rozpoczynający studia w 2012 r.

Studia II stopnia

Absolwenci rozpoczynający studia przed 2012 r.

Na podstawie danych ministerstwa opracowano analizę wyników monitoringu losu absolwentów Centrum Europejskiego kończących studia w roku (2014)

Dane ministerstwa zostały również opracowane przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Raporty dotyczące naszych kierunków studiów można znaleźć tutaj.