Prace dyplomowe

Informacje dla studentów studiów I i II stopnia

Do pobrania:

Składanie prac dyplomowych on-line 2019/2020

Szanowni Państwo,

Dnia 5 czerwca br. ukazało się zarządzenie nr 120 rektora UW określające zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf (wejdzie ono w życie 10 czerwca br.). 

Zgodnie z tym zarządzeniem, studenci składają prace dyplomowe w formie elektronicznej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD). Będzie to możliwe od 12 czerwca 2020 r. 

Osoby, które już mają gotowe prace, prosimy o: 

  • skorygowanie stron tytułowych zgodnie z zarządzenie nr 120 rektora UW, 
  • jak najszybsze załadowanie pracy do systemu APD, 
  • monitorowanie w APD kolejnych etapów przygotowania pracy do obrony, 
  • w razie potrzeby – kontakt z promotorem lub dziekanatem. 

Czas potrzebny na przygotowanie egzaminu dyplomowego, to co najmniej 2 tygodnie. Dlatego terminy egzaminów dyplomowych planujemy na okres 26 czerwca – 10 lipca. W sesji poprawkowej obrony będą się odbywać w dniach 3 – 11 września.

Tak jak w przypadku egzaminów i zaliczeń on-line, obrona pracy dyplomowej odbywać się będzie przy użyciu narzędzia Google Meet. Studenci zobowiązani są do posługiwania się adresami mailowymi z domeny student.uw.edu.pl oraz urządzenia z włączonym mikrofonem i kamerą.

Życzę udanych egzaminów!

dr Agnieszka Chmielewska
Zastępca dyrektora ds. studenckich CE UW

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

Praca licencjacka i magisterska

Zgodnie z § 39 Zasad studiowania w Centrum Europejskim UW „Autor pracy dyplomowej musi wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, poprawność językowa. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły”. W tym samym miejscu można znaleźć także informacje, czym jest praca licencjacka i praca magisterska:

  • Praca licencjacka ma formę pogłębionego referatu o zalecanej objętości ok. 50 stron standardowego maszynopisu (100 tys. znaków). Może mieć charakter opisowy. Wstęp pracy powinien formułować jej cel, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu. Jeśli praca oparta jest o literaturę przedmiotu, od autora oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału”.
  • Praca magisterska służy samodzielnemu rozwiązaniu problemu badawczego. Zalecana objętość to ok. 80 stron (160 tys. znaków). Wstęp pracy winien przestawiać jej cel i formułować pytanie badawcze, hipotezę lub tezy badawcze, przestawiać odnoszące się do analizowanego problemu stanowiska zaczerpnięte z nowej literatury przedmiotu, prezentować metodę badawczą i uzasadniać dobór podstawy materiałowej. Od autora oczekuje się wykorzystania literatury teoretycznej oraz samodzielnej analizy”.

Praca dyplomowa – licencjacka lub magisterska – powstaje na seminarium. Listę seminariów licencjackich i magisterskich i ich opisy można znaleźć w USOSwebie. Seminarium dyplomowe jest przedmiotem rocznym. Do końca pierwszego semestru seminarzyści zobowiązani są do złożenia w Sekretariacie Studiów formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora. Bez wypełnienia tego obowiązku zaliczenie seminarium nie jest możliwe.

Archiwum Prac Dyplomowych UW można znaleźć tytuły i streszczenia prac studentów, którzy ukończyli studia w Centrum Europejskim UW. Prace to można obejrzeć w Bibliotece Centrum Europejskiego, jednak ponieważ nie były one publikowane i są udostępniane tak jak rękopisy, podlegają specjalnej ochronie – np. nie wolno ich w żaden sposób kopiować. Nowsze prace udostępniane są w formie cyfrowej na komputerach biblioteki, starsze – w formie papierowej. Pracownicy Biblioteki przygotowali także dla seminarzystów specjalny poradnik wyszukiwania informacji do prac dyplomowych.

Złożona praca dyplomowa powinna spełniać określone wymagania (Zarządzenie Rektora UW nr 16/2006 reguluje sposób sporządzania trzech pierwszych stron pracy).

 

Składanie prac licencjackich i magisterskich

Co roku decyzją Dyrektora Centrum Europejskiego ustalane są terminy składania gotowych pracy dyplomowych i egzaminów dyplomowych. W roku akademickim 2018/2019 te terminy są następujące:

  • prace złożone do 10 czerwca 2019 r. – egzaminy dyplomowe w terminie 24 czerwca – 5 lipca 2019 r.
  • prace złożone do 9 września 2019 r. – egzaminy dyplomowe w terminie 16-22 września 2019 r.

Złożenie gotowej pracy dyplomowej w Sekretariacie Studiów jest warunkiem zaliczenia seminarium licencjackiego lub magisterskiego (bez oceny). Wraz z pracą należy dostarczyć do Sekretariatu Studiów dodatkowe dokumenty:

Po złożeniu pracy w Sekretariacie Studiów student niezwłocznie wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim (są to informacje, które znajdują się na trzeciej stronie pracy dyplomowej) oraz wgrywa tekst pracy.

 

Ocena prac licencjackich i magisterskich

Prace dyplomowe są obligatoryjnie kierowane do sprawdzenia programem antyplagiatowym. Zgodnie z § 38 Zasad studiowania w Centrum Europejskim UW:

„5. Praca dyplomowa, w której stwierdzono naruszenie praw autorskich, nie może być podstawą uzyskania prawa do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Uzyskanie prawa przystąpienia do egzaminu dyplomowego może nastąpić po ponownym zaliczeniu seminarium dyplomowego i złożeniu nowej pracy w następnym cyklu dydaktycznym.
6. W sytuacji stwierdzenia naruszenia praw autorskich przez studenta, Dyrektor CE kieruje sprawę do rozpatrzenia przez odpowiednie organy UW”.

Promotor obowiązkowo ocenia wyniki kontroli antyplagiatowej prac swoich seminarzystów.

Prace, które pomyślnie przeszły kontrolę antyplagiatową, kierowane są do recenzji. Jedną recenzję sporządza promotor, drugą – wyznaczony recenzent. Najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, student ma prawo zapoznać się z treścią sporządzonych recenzji. Są one mu udostępniane w Archiwum Prac Dyplomowych. Każdy z recenzentów, oceniając pracę, uwzględnia następujące elementy:

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
2. Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
3. Merytoryczna ocena.
4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie.
5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.
6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).
7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy).
8. Inne uwagi.

Prace dyplomowe oceniane są na stopień. Jedną ocenę wystawia promotor, drugą – recenzent.

 

Egzamin licencjacki i magisterski

Egzamin dyplomowy (licencjacki lub magisterski) odbywa się po spełnieniu przez studenta wszystkich pozostałych wymagań programu studiów. Egzamin jest składany przed komisją egzaminacyjną składającą się z 3 osób: przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta pracy. Egzamin ma formę ustną i jest protokołowany. Ocenę z egzaminu ustala komisja podczas niejawnych obrad. Wynik egzaminu dyplomowego ogłaszany jest studentowi przez komisję niezwłocznie.

Komisja egzaminacyjna jednocześnie dokonuje obliczenia końcowej oceny studiów (wpisywana na dyplomie) i ogłasza ją razem z wynikiem egzaminu dyplomowego. Ocena ta zależy od 3 elementów: średniej z toku studiów, oceny pracy dyplomowej (wyciągana jest średnia z oceny promotora i recenzenta) oraz oceny uzyskanej z egzaminu dyplomowego.

W ustalaniu ostatecznej oceny studiów licencjackich dokonuje się następujących obliczeń:

0,7 x średnia z toku studiów + 0,2 x średnia ocena pracy licencjackiej + 0,1 x wynik egzaminu licencjackiego.

W ustalaniu ostatecznej oceny studiów magisterskich dokonuje się następujących obliczeń:

0,5 x średnia z toku studiów + 0,4 x średnia ocena pracy magisterskiej + 0,1 x wynik egzaminu magisterskiego.