Zaznacz stronę

Prace dyplomowe

Informacje dla studentów 

Do pobrania:

Praca licencjacka

Zgodnie z uchwałami:

 

Praca licencjacka ma formę pogłębionego referatu i zalecaną objętość co najmniej 40 stron standardowego maszynopisu (72 tys. znaków). Może mieć charakter opisowy. Wstęp pracy powinien formułować jej cel, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu. Jeśli praca oparta jest o literaturę przedmiotu, od seminarzysty oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca powinna być dowodem na przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych.

Seminarzyści muszą wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, poprawność językowa. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły. Trzy pierwsze strony pracy powinny być sporządzone według wzoru ogłoszonego przez Rektora UW”.

Praca licencjacka powstaje na seminarium. Listę seminariów licencjackich można znaleźć w USOSwebie. Seminarzyści zobowiązani są do złożenia w Sekretariacie Studiów formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora. Bez wypełnienia tego obowiązku zaliczenie seminarium nie jest możliwe.

Archiwum Prac Dyplomowych UW można znaleźć tytuły i streszczenia prac studentów, którzy ukończyli studia w Centrum Europejskim UW. Prace to można obejrzeć w Bibliotece Centrum Europejskiego, jednak ponieważ nie były one publikowane i są udostępniane tak jak rękopisy, podlegają specjalnej ochronie – np. nie wolno ich w żaden sposób kopiować. Nowsze prace udostępniane są w formie cyfrowej na komputerach biblioteki, starsze – w formie papierowej. Pracownicy Biblioteki przygotowali także dla seminarzystów specjalny poradnik wyszukiwania informacji do prac dyplomowych.

 

Wybór seminarium

„Kierownik Jednostki Dydaktycznej co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego ogłasza imienną listę prowadzących seminaria oraz tematykę ich seminariów. Pierwsza wstępna rejestracja na seminaria odbywa się w czerwcu poprzedzającym rok akademicki, w którym seminaria będą realizowane. Na tym etapie studenci składają deklarację wyboru dwóch promotorów (I i II wyboru). Ich deklaracje przekazywane są prowadzącym seminaria do akceptacji. W przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń na dane seminarium prowadzący ma prawo poprosić studentów o uzasadnienie wyboru lub w drodze indywidualnych konsultacji ustalić listę swoich seminarzystów. Dokonując wyboru, może kierować się także ocenami uzyskanymi przez studentów w toku studiów. Zasady wyboru seminarzystów przez prowadzącego seminarium powinny być przejrzyście sformułowane w formie pisemnej i rozesłane do wszystkich zainteresowanych. Najpóźniej we wrześniu ogłasza się listę studentów zapisanych na wszystkie seminaria.

 

Składanie prac dyplomowych on-line 2019/2020

Szanowni Państwo,

Dnia 5 czerwca br. ukazało się zarządzenie nr 120 rektora UW określające zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf (wejdzie ono w życie 10 czerwca br.). 

Zgodnie z tym zarządzeniem, studenci składają prace dyplomowe w formie elektronicznej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD). Będzie to możliwe od 12 czerwca 2020 r. 

Osoby, które już mają gotowe prace, prosimy o: 

  • skorygowanie stron tytułowych zgodnie z zarządzenie nr 120 rektora UW, 
  • jak najszybsze załadowanie pracy do systemu APD, 
  • monitorowanie w APD kolejnych etapów przygotowania pracy do obrony, 
  • w razie potrzeby – kontakt z promotorem lub dziekanatem. 

Czas potrzebny na przygotowanie egzaminu dyplomowego, to co najmniej 2 tygodnie. Dlatego terminy egzaminów dyplomowych planujemy na okres 26 czerwca – 10 lipca. W sesji poprawkowej obrony będą się odbywać w dniach 3 – 11 września.

Tak jak w przypadku egzaminów i zaliczeń on-line, obrona pracy dyplomowej odbywać się będzie przy użyciu narzędzia Google Meet. Studenci zobowiązani są do posługiwania się adresami mailowymi z domeny student.uw.edu.pl oraz urządzenia z włączonym mikrofonem i kamerą.

Życzę udanych egzaminów!

dr Agnieszka Chmielewska
Zastępca dyrektora ds. studenckich CE UW

ZAŁĄCZNIKI: