Zaznacz stronę

Egzamin dyplomowy

Wybór seminarium

Praca licencjacka powstaje na seminarium. Listę seminariów licencjackich można znaleźć w USOSwebie. Kierownik Jednostki Dydaktycznej co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego ogłasza imienną listę prowadzących seminaria oraz tematykę ich seminariów. Pierwsza wstępna rejestracja na seminaria odbywa się w czerwcu poprzedzającym rok akademicki, w którym seminaria będą realizowane. Na tym etapie studenci składają deklarację wyboru dwóch promotorów (I i II wyboru). Ich deklaracje przekazywane są prowadzącym seminaria do akceptacji. W przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń na dane seminarium prowadzący ma prawo poprosić studentów o uzasadnienie wyboru lub w drodze indywidualnych konsultacji ustalić listę swoich seminarzystów. Dokonując wyboru, może kierować się także ocenami uzyskanymi przez studentów w toku studiów. Zasady wyboru seminarzystów przez prowadzącego seminarium powinny być przejrzyście sformułowane w formie pisemnej i rozesłane do wszystkich zainteresowanych. Najpóźniej we wrześniu ogłasza się listę studentów zapisanych na wszystkie seminaria.

Zatwierdzanie tematów prac licencjackich

Tematy prac licencjackich zatwierdza Rada Dydaktyczna dla kierunków europeistyka oraz europeistyka – studia europejskie. Student zgłasza temat pracy po uzgodnieniu jego brzmienia z promotorem.

W przypadku zmiany tematu pracy, konieczne jest ponowne zatwierdzenie tematu pracy przez Radę Dydaktyczną. 

Harmonogram posiedzeń Rady Dydaktycznej

 • 7.03.2024
 • 11.04.2024
 • 16.05.2024 6.06.2024
 • 20.06.2024 28.06.2024
 • 12.09.2024

Uchwały Rady Dydaktycznej z listą zatwierdzonych tematów można znaleźć tutaj https://www.ce.uw.edu.pl/rada_dydaktyczna/

Praca licencjacka

Praca licencjacka ma formę pogłębionego referatu i zalecaną objętość co najmniej 40 stron standardowego maszynopisu (72 tys. znaków). Może mieć charakter opisowy. Wstęp pracy powinien formułować jej cel, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu. Jeśli praca oparta jest o literaturę przedmiotu, od seminarzysty oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca powinna być dowodem na przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych.

Seminarzyści muszą wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, poprawność językowa. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły. Trzy (w czasach epidemii dwie) pierwsze strony pracy powinny być sporządzone według wzoru ogłoszonego przez Rektora UW (wzór dostępny w zakładce do pobrania).

Archiwum Prac Dyplomowych UW można znaleźć tytuły i streszczenia prac studentów, którzy ukończyli studia w Centrum Europejskim UW. Prace to można obejrzeć w Bibliotece Centrum Europejskiego, jednak ponieważ nie były one publikowane i są udostępniane tak jak rękopisy, podlegają specjalnej ochronie – np. nie wolno ich w żaden sposób kopiować. Nowsze prace udostępniane są w formie cyfrowej na komputerach biblioteki, starsze – w formie papierowej. Pracownicy Biblioteki przygotowali także dla seminarzystów specjalny poradnik wyszukiwania informacji do prac dyplomowych.

Terminy składania prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024: 17 czerwca 2024 r., ostateczny 15 września 2024 r.

Składanie prac dyplomowych online

Zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich reguluje zarządzenie nr 120 Rektora UW. Określa także wzór 2 pierwszych stron pracy dyplomowej (wersja edytowalna w zakładce do pobrania).  Zgodnie z tym zarządzeniem studenci nie przynoszą wydrukowanych i oprawionych prac do Sekretariatu Studiów. Informację o zatwierdzeniu gotowej pracy powinien do Sekretariatu Studiów wysłać promotor wraz z ostateczną wersją pracy. Na jej podstawie pracownik Sekretariatu Studiów:

 1. Sprawdza, czy temat pracy był zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną. Sprawdza, czy temat pracy zgada się z tematem zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną. Jeśli tak, to
 2. sprawdza rozliczenie roczne studenta oraz rozliczenie całości studiów. Jeśli student spełnił wszystkie wymagania programu, to
 3. pracownik Sekretariatu Studiów sprawdza, czy student nie zalega z opłatami oraz w przypadku osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020 nalicza opłatę za wydanie dyplomu w języku polskim (60 zł).
 4. Po naliczeniu opłaty za dyplom uruchamia e-obiegówkę.
 5. Po uruchomienie e-obiegówki wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) tytuł pracy dyplomowej.

Po wprowadzeniu przez pracownika Sekretariatu Studiów tytułu pracy dyplomowej Student:

 1. Wgrywa plik z pracą. Uzupełnia informacje o pracy (tytuł w języku angielskim, słowa kluczowe, streszczenie – te informacje znajdują się na drugiej stronie pracy licencjackiej). Bez tej operacji i wysłania pracy do zatwierdzenia przez promotora, nie będzie możliwe dalsze procedowanie z pracą dyplomową.
 2. Odpowiada na pytania e-obiegówki (w USOSwebie zakładka dla wszystkich, menu z lewej strony – obiegówki).
 3. Wnosi opłatę za dyplom w języku polskim, jeśli taka została naliczona. Może złożyć podanie o wydanie dyplomu (1 odpisu i 1 suplementu) w języku angielskim. Wymagane jest podane złożone przez USOSweba.

Dalsze kroki przygotowawcze do egzaminu dyplomowego wykonuje promotor i recenzent, a także KJD.

 1. Promotor zatwierdza dane wpisane przez studenta.
 2. Sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Jeżeli wynik nie budzi wątpliwości, zatwierdza wynik. Jeżeli wynik budzi wątpliwości, prosi o wyjaśnienia studenta. Jeżeli po wyjaśnieniach studenta promotor nadal ma wątpliwości, czy praca nie zawiera splagiatowanych fragmentów, zgłasza ten fakt KJD. KJD przeprowadza ze studentem rozmowę wyjaśniającą. Jeżeli po niej nadal istnieją wątpliwości, KJD kieruje sprawę do Rektora.
 3. Jeżeli wynik kontroli antyplagiatowej został zatwierdzony przez promotora, to praca kierowana jest do zrecenzowania przez dwie osoby: promotora i recenzenta. Recenzje powinny być udostępnione studentowi na 3 dni przed egzaminem dyplomowym.
 4. KJD wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz termin egzaminu (nie wcześniej niż 14 dni od przesłania przez promotora zatwierdzonej wersji pracy licencjackiej).

Egzamin dyplomowy

W egzaminie biorą udział przewodniczący komisji egzaminacyjnej, promotor i recenzent oraz Student. Wszyscy uczestnicy egzaminu powinni zalogować się na niego z poczty w domenie uw.edu.pl lub student.uw.edu.pl, o ile egzamin odbywa się zdalnie. Egzamin ma formę egzaminu ustnego. Student otrzymuje 3 pytania egzaminacyjne (1 dotyczy pracy, a dwa pozostałe toku studiów). Wynik egzaminu jest podawany Studentowi po krótkiej (niejawnej) naradzie komisji egzaminacyjnej. Z egzaminu sporządzany jest protokół.

 

Dwie pierwsze strony pracy dyplomowej

Dyplom

Po pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego Student może poprosić Sekretariat Studiów o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów. Dyplom wydawany jest w ciągu miesiąca. Student otrzymuje:

 • oryginał dyplomu w języku polskim
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim
 • oryginał suplementu w języku polskim
 • 2 odpisy suplementu w języku polskim

Na wniosek studenta jeden odpis dyplomu i jeden suplement do dyplomu może być wydany w języku obcym. Wnioski należy składać nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego. Wniosek złożony później będzie traktowany jako wniosek o dodatkowe odpisy dyplomu i zostanie za nie naliczona opłata.

Dyplom ukończenia studiów odbierany jest osobiście przez absolwenta. Istnieje możliwość odebrania dyplomu przez osobę upoważnioną przez absolwenta. W tym celu absolwent wypełnia załączone upoważnienie. Osoba upoważniona do odbioru dyplomu powinna zgłosić się do Sekretariatu studiów (Dziekanatu) z własnym dokumentem tożsamości, oryginałem upoważnienia (to nie może być skan, kserokopia) oraz z podpisaną klauzulą RODO (dostępną tutaj).