Sekretariat Studiów

Obsługa Sekretariatu Studiów

Hanna Nyc
h.nyc@nulluw.edu.pl  
tel. 22 55 33 303
pokój 202A

 

 

Godziny pracy sekretariatu studiów

poniedziałek 11.00 – 16.00
wtorek 11.00 – 16.00
środa 11.00 – 16.00
czwartek nieczynny dla studentów
piątek nieczynny dla studentów

Komunikaty Sekretariatu Studiów

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim – podstawowe zasady studiowania

Zasady studiowania w Centrum Europejskim UW – szczegółowe zasady studiowania

Kalendarz akademickirozpoczęcie i koniec semestru, okresy przerw, terminy sesji i egzaminów

 

Plany zajęć i sesji 

Plan zajęć – semestr letni 2019/20 (licencjat)
Plan zajęć – semestr letni 2019/20 (mgr)

Sesja poprawkowa – semestr zimowy 2019/20

EUROPEISTYKA (od roku akademickiego 2019/2020)

Studia I stopnia (licencjackie)
Program ramowy studiów
Sesja letnia 2019/2020 – I rok

Studia II stopnia (magisterskie) administrowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Plan zajęć – I rok – semestr zimowy 2019/20

 

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE

Studia I stopnia (licencjackie)
Sesja letnia 2019/2020 – II rok
Sesja letnia 2019/2020 – III rok

Studia II stopnia (magisterskie) 
Sesja letnia 2019/2020 – II rok

 

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA SEKRETARIATU

Cudzoziemcy spoza UE – adres doręczeń pism z UW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Pani Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika, prof. UW  z dna 19 września 2018 r. o numerze BSS-441-cudz-369/2018, które dotyczy kwestii doręczania pism studentom cudzoziemcom przyjętym na studia w roku akademickim 2018/19 na podstawie decyzji zawierającej pouczenie o treści: (pismo Pani Rektor)

Na podstawie art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania, strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej podejmujący studia na UW jest zobowiązany do podania polskiego adresu, pod który oczekuje doręczenia mu pism, lub ustanowienia pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski wraz ze wskazaniem jego adresu. O wszelkich zmianach adresu student zobligowany jest niezwłocznie powiadomić UW (w naszym przypadku Centrum Europejskie). Niewywiązywanie się z tego obowiązku może uniemożliwić realizację toku studiów i doprowadzi do skreślenia z listy Studentów.

Zatem, każdy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej koniecznie musi podać właściwy polski adres do doręczeń pism z UW lub dokonać jego aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 r. (formularz do wypełnienia i dostarczenia do sekretariatu studiów, pok. 202A)

Akademiki
Drodzy Studenci! Informujemy, że: 1) w dniach 07.08 - 17.08.2018r. będzie trwała tura składania wniosków do Domów Studenta dla studentów przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia). Wnioski należy składać w Centrum Europejskim UW, II piętro, pok. 202A (dziekanat) w dniach od 07.08 do 17.08.2018r w godz. 10:00-14:00 (od poniedziałku do czwartku). 2) w dniach 03.09 - 12.09.2018r. będzie trwała II tura składania wniosków o miejsce w Domu Studenta dla wszystkich studentów (obecnych, przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz dla osób, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca). Wnioski należy składać w Centrum Europejskim UW, II piętro, pok. 202A (dziekanat) w dniach od 03.09 do 12.09.2018r w godz. 10:00-14:00 (od poniedziałku do środy). Kompletny poradnik na temat ubiegania się o miejsce w domu studenta wraz ze wszystkimi informacjami, ogólnymi zasadami, poradami oraz opisem procedur znajdziecie na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej: http://www.oks.uw.edu.pl/dokumenty/2018-info-akademiki.pdf Kompletny poradnik na temat ubiegania się o stypendium socjalne wraz ze wszystkimi informacjami, ogólnymi zasadami, poradami oraz opisem procedur znajdziecie na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej: http://www.oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/info-stypendia.pdf W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: stypendia.ce@nulluw.edu.pl Pozdrawiam, Mateusz Dudek, przewodniczący KS CE
Przedłużony termin składania prac dyplomowych
Informujemy wszystkich studentów i promotorów Centrum Europejskiego UW, że termin składania prac dyplomowych - licencjackich i magisterskich został przedłużony do dnia 4 czerwca 2018 r. 
Godziny dyrektorskie w dniu 1 czerwca
Szanowni Państwo, w związku z długim weekendem w dniach 31 maja - 3 czerwca br. oraz faktem, że w dniu 1 czerwca administracja otrzymała dzień wolny zarządzeniem Rektora UW ogłaszam w dniu 1 czerwca br. godziny dyrektorskie. dr hab. Bogdan J. Góralczyk, prof. UW, Dyrektor Centrum Europejskiego UW
Wypełnij ankietę do 3 czerwca 2018 r.
Informujemy, że do dnia 3 czerwca 2018 r. w USOSwebie będzie otwarta do wypełniania dla wszystkich studentów europeistyki - studiów europejskich i studentów Erasmusa  ankieta, w której będą oceniani wykładowcy i ich zajęcia z semestru letniego roku akademickiego 2018/2019. Zachęcamy wszystkich studentów do udziału w niej. Wyniki poprzednich ankiet są dostępne dla wszystkich studentów w USOSwebie. Wyniki ankiety są wykorzystywane do korygowania programu kształcenia i planu studiów oraz są elementem oceny pracy nauczycieli akademickich.
Sekretariat studiów – nowa strona na serwerze Centrum Europejskiego
Uprzejmie informujemy, że na serwerze Centrum Europejskiego została utworzona osobna strona z informacjami dla studentów o organizacji roku akademickiego, przebiegu studiów i bieżącymi komunikatami sekretariatu studiów. Zachęcamy do jej odwiedzania.