Zaznacz stronę

FAQ dla studentów

1.Jakich języków obcych uczą się studenci CE?
Studenci studiów pierwszego stopnia w CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą uczestniczyć w 240 godzinach lektoratów z dowolnego (tj. wybranego przez siebie) języka obcego. Kończąc studia licencjackie studenci są zobowiązani wykazać się znajomością jednego języka obcego przynajmniej na poziomie B2 (ponad średniozaawansowany).
2.W jakich językach prowadzone są wykłady w CE?

Zajęcia w CE prowadzone są w języku polskim. Wyjątkiem są obowiązkowe w programie studiów przedmioty ogólnouniwersyteckie w języku obcym oraz lektoraty. Studenci CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą korzystać z ogólnouniwersyteckiej oferty wykładów ogólnodostępnych, z których wiele prowadzonych jest w języku obcym (zwykle też w każdym roku akademickim pracownicy dydaktyczni CE proponują kilka otwartych wykładów obcojęzycznych).

3.Jakie są możliwości studiowania za granicą i wyjazdów na stypendia?
W ramach programu Erasmus Plus CE UW podpisało umowy z 33 uczelniami partnerskimi w całej Europie. Zwykle co roku na stypendia wyjeżdża kilkanaścioro studentek i studentów.
4. Czy studenci CE UW muszą odbyć praktyki studenckie?

Nie, w programie studiów licencjackich nie ma praktyk zawodowych, jest natomiast przedmiot udział w życiu społecznym zachęcający do dodatkowej aktywności na Uniwersytecie Warszawskim lub poza nim. 

 

5. O jakie stypendia studenci CE UW mogą się ubiegać?
Studenci UW mogą się ubiegać o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z § 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego: „W danym roku akademickim student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”.

 

6. Jaką liczbę OGUN-ów (przedmiotów ogólnouniwersyteckich) należy zrealizować w czasie studiów licencjackich?

W programie studiów dla każdego rocznika studentów i dla każdego roku studiów zapisana jest wymagana liczba przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN-ów). 

7. Jakie obowiązkowe szkolenia dotyczą studentów CE UW?

Obowiązkowo należy zrealizować szkolenie BHP, podstawy ochrony własności intelektualnej, szkolenie biblioteczne w CE UW oraz szkolenie biblioteczne w BUW.

8. Jakie są przydatne grupy dotyczące rejestracji na OGUN-y oraz Lektoraty?
9. Jaka jest różnica między lektoratem a e-lektoratem?
Lektoraty odbywają się dwa razy w tygodniu w odpowiednio przydzielonych jednostkach. Natomiast wybierając e-lektorat student decyduje się na pracowanie na platformie (praca w domu) i spotkanie raz na dwa tygodnie.
10. Ile godzin lektoratu i WF-u należy przewiduje program studiów licencjackich?
W programie studiów jest zapisanych 240 godz. lektoratu i 90 godz. wychowania fizycznego.
11. Jakie możliwości działania „po godzinach” zapewnia CE?
  • Działalność w kołach naukowych, która pozwala doskonalić umiejętności zbierania i analizowania informacji, prowadzenia dyskusji, pisania i wygłaszania referatów (obecnie na całym UW działa blisko 300 kół naukowych CE, dotychczas zostały zarejestrowane trzy z nich),
  • Uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez jedną z sekcji Akademickiego Związku Sportowego UW,
  • Rozwój kulturalny i artystyczny w Chórze Akademickim, Zespole Pieśni i Tańca „Warszawianka”, Teatrze Akademickim, Teatrze Hybrydy lub Collegium Musicum UW.
12. Ile jest możliwych nieusprawiedliwionych godzin na ćwiczeniach w CE?

Obecność na wszystkich rodzajach zajęć jest obowiązkowa. Zasady nieobecności na zajęciach ustalane są przez prowadzącego zajęcia. Zwyczajowo studentowi przyznaje się prawo do dwóch nieobecności na zajęciach 30-godzinnych.

13. Czy można zrezygnować z zaliczenia OGUN'a?
Rezygnacja z OGUN’a jest możliwa, należy tylko pilnować terminów tur, w czasie których możliwe jest wyrejestrowanie się.
14. Czym są godziny dziekańskie?
Są wyznaczane doraźnie przez dziekana wydziału. W trakcie trwania godzin dziekańskich nie odbywają się żadne zajęcia na wydziale. Są one wyznaczane zazwyczaj w okresie ferii i świąt , tak aby studenci mieli dłuższą przerwę; bądź w przypadku jakichś ważnych wydarzeń. Godziny dziekański mogą obejmować zarówno cały dzień, jak tylko część dnia. Uwaga – w przypadku zajęć prowadzonych przez inną jednostkę akademicką, tylko godziny dziekańskie w tej jednostce zwalniają nas z zajęć.
15. Co zrobić, gdy nie było Cię na egzaminie?

W przypadku nieobecności studenta na egzaminie, ma on prawo złożyć podanie o wyznaczenie nowego terminu egzaminu/zaliczenia do kierownika jednostki dydaktycznej (Dyrektora ds. Kształcenia). Powód nieobecności musi być jednak udokumentowany i niezależny od studenta (np. wypadek drogowy). 

16. Czym są studia równoległe?
Student po ukończeniu pierwszego roku studiów może się ubiegać o przyjęcie na studia równoległe. Oznacza to rozpoczęcie studiowania na drugim kierunku. Każdy wydział autonomicznie ustala zasady rekrutacji na studia równoległe. Zazwyczaj głównym kryterium jest średnia ocen. Zainteresowani rozpoczęciem studiów równoległych powinni uzyskać szczegółowe informacje w dziekanacie danego wydziału.
17. Czy wykłady są obowiązkowe?

Zgodnie z regulaminem studiów studenci zobowiązani są do udziału w zajęciach. Niektórzy wykładowcy hołdują jeszcze czasem starej zasadzie niesprawdzania obecności na wykładach.

18. Czy studenci CE UW mogą mieć warunek?

Wpis warunkowy na kolejny semestr daje możliwość kontynuowania nauki mimo niepowodzenia w sesji egzaminacyjnej. Student zostaje dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku studiów pod warunkiem, że zaliczy zaległy egzamin w określonym terminie. Za powtarzanie przedmiotów uiszcza się opłatę.

19. Czy można się rejestrować na OGUN-y dedykowane?
Można zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie dedykowane, jeśli taka rejestracja jest otwarta. Jednak przy rejestracjach dedykowanych istnieje informacja, dla jakich jednostek dane zajęcia są przypisane.
20. Czy lektoraty są całoroczne?
Tak, lektoraty są całoroczne. Tylko e-lektorat wybiera się na jeden semestr.
21. Czy za warunek się płaci?

Rektor UW co roku wydaje zarządzenie z cennikiem opłat za powtarzanie przedmiotów.

22. Do kiedy muszę zdać egzamin z języka obcego?

W czasie studiów licencjackich student jest zobowiązany do zdania egzaminu z języka obcego przynajmniej na poziomie B2. Każdy student dostaje dwa żetony (w ramach internetowej rejestracji) na egzaminy. Może je przeznaczyć zarówno na egzaminy na różnych poziomach, jak i z różnych języków. Może również wykorzystać drugi żeton na drugie podejście do egzaminu, gdyby za pierwszym powinęła mu się noga. Egzaminów językowych nie warto  zostawiać na ostatnią chwilę – zdecydowanie bezpieczniej zdać je na pierwszym lub drugim roku! Program studiów dla danego rocznika studentów określa, w którym roku studiów student zostanie rozliczony z tego egzaminu.

23. O czym należy pamiętać pisząc podanie?

Pisząc podanie pamiętaj o:

  • O użyciu odpowiedniego tytułu naukowego osoby, do której kierujemy podanie.
  • O właściwym doborze słów – podanie powinno być napisane językiem oficjalnym, lecz zrozumiałym.
  • O sprawdzeniu ortografii przed złożeniem podania.
  • o podaniu swojego imienia, nazwiska, adresu, numeru albumu, kierunku i roku studiów

Podanie powinno być musi być zwięzłe i rzeczowe.

24. Czym jest egzamin zerowy?
Lub inaczej „zerówka”, to egzamin odbywający się przed rozpoczęciem sesji, jest nieobowiązkowy i bardzo korzystny dla studentów – na „zerówce” najczęściej (aczkolwiek niestety nie jest to złota zasada) nie dostaje się negatywnych ocen. Niepowodzenie nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami – zachowujemy dwa „standardowe” terminy podejść do egzaminu w sesji. Zdarza się jednak, że „zerówka” obejmuje większy materiał niż zwykły egzamin (warto wcześniej upewnić się u prowadzącego). Co więcej, nie zawsze wszyscy studenci są do zerówki dopuszczani – czasem decyduje o tym np. ocena z ćwiczeń.
25. Od której godziny trwa rejestracja w USOS-ie?
Zawsze od godziny 21:00 dnia rozpoczęcia rejestracji do 23.59 dnia zakończenia rejestracji.
26. Jak wygląda procedura rezygnacji z zajęć?

Zgodnie z Regulaminem studiów studenci mają prawo do rezygnacji z zajęć raz w toku studiów licencjackich i raz na studiach magisterskich. 

 

27. Czy zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu?
Jeżeli przedmiot składa się z ćwiczeń i wykładu, to zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
28. Czym jest egzamin poprawkowy?

To drugie oficjalne podejście do zaliczenia przedmiotu. Każdy student ma prawo mieć dwa terminy zdawania egzaminu, o ile nie utracił jednego lub dwóch terminów.

29. Czym różni się konwersatorium od ćwiczeń?
Zajęcia, na których wymagany jest udział studentów w dyskusji z wykorzystaniem świeżo nabytej wiedzy, często nazywane mylnie „konserwatoriami”. Różnią się od ćwiczeń tym, że często występują samodzielnie (ćwiczenia najczęściej występują razem z wykładem z danego przedmiotu).

 

30. Czy możliwe jest przepisywanie ocen?

Student uczący się na dwóch kierunkach może złożyć podanie w sprawie przepisania zaliczeń z innego kierunku, gdy przedmioty powtarzają się. Odpowiednie podanie należy złożyć do kierownika jednostki dydaktycznej na początku roku akademickiego. Czasem jednak w celu zaliczenia przedmiotu na podstawie wcześniej odbytego kursu wystarcza zgoda osoby prowadzącej.

31. Czy mogę się zarejestrować na lektoraty z różnych języków?
Tak. Wybór języka zależy wyłącznie od Ciebie. Nie jest on również uzależniony od testu poziomującego.
32. Czy to prawda, że zajęcia nie mogą na siebie nachodzić?
Tak, zajęcia nie mogą na siebie nachodzić. Aby upewnić się, czy po zarejestrowaniu żaden z przedmiotów nie nakłada się na siebie, należy sprawdzić plan w USOSie.

 

33. Czym zajmuje się Samorząd Studentów CE?

Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju.
Zgrany zespół, dobre pomysły i umiejętność współpracy – oto tajemnice sukcesu Samorządu !CE.

34. Czy można zdać egzamin językowy z innego języka niż ten, którego uczyło się na lektoracie ?
Tak. Wybór egzaminu zależy od studenta i nie jest powiązany z udziałem w lektoratach. Należy pamiętać, że trzeba go zdać na poziomie minimum B2.
35. Czy trzeba rejestrować się na WF jeśli posiada się całoroczne zwolnienie?

Studenci ubiegający się o zwolnienie nie rejestrują się na zajęcia WF.

36. Czy można stracić żetony?
Tak, jeśli wyrejestrujesz się z przedmiotu lub go nie zaliczysz.
37. Czym jest podpinanie przedmiotów?
Zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Warszawskim podpięcie to „wykonywane w informatycznym systemie obsługi studiów przypisanie przedmiotu do konkretnego programu kształcenia, a w przypadku przedmiotów objętych planem studiów danego etapu – także do tego etapu”. Mówiąc prościej, podpinanie przedmiotów oznacza deklarację studenta, na którym roku studiów dany przedmiot ma być rozliczony, a w przypadku studenta, który studiuje na dwóch kierunkach, podpięcie pod program oznacza deklarację, do którego kierunku dany przedmiot ma być zaliczony.