Zaznacz stronę

FAQ dla studentów

1.Jakich języków obcych uczą się studenci CE?
Studenci studiów pierwszego stopnia w CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą uczestniczyć w 240 godzinach lektoratów z dowolnego (tj. wybranego przez siebie) języka obcego. Kończąc studia licencjackie studenci są zobowiązani wykazać się znajomością jednego języka obcego przynajmniej na poziomie B2 (ponad średniozaawansowany).
2.W jakich językach prowadzone są wykłady w CE?
Zajęcia w CE prowadzone są w języku polskim. Natomiast studenci CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą korzystać z ogólnouniwersyteckiej oferty wykładów ogólnodostępnych, z których wiele prowadzonych jest w języku obcym (zwykle też w każdym roku akademickim pracownicy dydaktyczni CE proponują kilka otwartych wykładów obcojęzycznych).
3.Jakie są możliwości studiowania za granicą i wyjazdów na stypendia?

W ramach programu Erasmus Plus CE UW podpisało umowy z 33 uczelniami partnerskimi w całej Europie. Zwykle co roku na stypendia wyjeżdża kilkanaścioro studentek i studentów.

4. Czym różnią się studia na kierunku europeistyka - studia europejskie prowadzone w Centrum Europejskim UW od europeistyki prowadzonej przez Instytut Europeistyki WNPiSM?

Studia w CE mają charakter interdyscyplinarny. W zrównoważony sposób łączą wiedzę z nauk o polityce, ekonomii, prawa i socjologii. Uczą rozwiązywania problemów z wykorzystaniem dorobku wszystkich tych dyscyplin. Natomiast studia w Instytucie Europeistyki mają charakter politologiczny, można powiedzieć, że stanowią specjalizację europejską na studiach politologicznych. Druga różnica polega na tym, że Centrum Europejskie wychodzi poza zakres tradycyjnie rozumianej europeistyki, czyli studiów przede wszystkich związanych z integracją europejską. Centrum Europejskie zajmuje się szerszym obszarem problemów współczesnej Europy. Natomiast studia w Instytucie Europeistyki przede wszystkim skupiają się na zagadnieniach integracji europejskiej, a w jej ramach na Unii Europejskiej. Tak skonstruowane programy studiów wymagają doboru innej kadry nauczycielskiej. W Centrum Europejskim można spotkać przedstawicieli 4 wymienionych dyscyplin naukowych, natomiast w Instytucie Europeistyki politolodzy stanowią zdecydowaną większość kadry nauczycielskiej.

5. Czy studenci CE UW muszą odbyć praktyki studenckie?

Tak, w programie studiów licencjackich znajdują się praktyki zawodowe. Studenci są zobowiązani do ich realizacji do końca II roku studiów w wymiarze 120 godzin.

 

6. Czy CE UW zapewnia praktyki studenckie?

Miejsce do odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach licencjackich mogą studenci wybrać sobie sami zgodnie z podanymi wytycznymi lub zostanie im przydzielone takie miejsce przez pełnomocnika dyrektora ds. praktyk. Jednym z miejsc odbywania praktyk może być samo Centrum, np. w sekretariacie studiów lub w komisji rekrutacyjnej.

7. O jakie stypendia studenci CE UW mogą się ubiegać?

Studenci UW mogą się ubiegać o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z § 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego: „W danym roku akademickim student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”.

 

8. Jaką liczbę OGUN-ów (przedmiotów ogólnouniwersyteckich) należy zrealizować w czasie studiów licencjackich?
W czasie studiów licencjackich należy zrealizować 150h, przy czym suma punktów ECTS nie może być mniejsza niż 10ECTS.
9. Jakie obowiązkowe szkolenia dotyczą studentów CE UW?
Obowiązkowo należy zrealizować szkolenie BHP, szkolenie: Podstawowe ochrony własności intelektualnej, szkolenie biblioteczne w CE UW oraz szkolenie biblioteczne w BUW.
10. Jakie są przydatne grupy dotyczące rejestracji na OGUN-y oraz Lektoraty?
11. Jaka jest różnica między lektoratem a e-lektoratem?
Lektoraty odbywają się dwa razy w tygodniu w odpowiednio przydzielonych jednostkach. Natomiast wybierając e-lektorat student decyduje się na pracowanie na platformie (praca w domu) i spotkanie raz na dwa tygodnie.
12. Ile godzin lektoratu i WF-u należy przewiduje program studiów licencjackich?

W programie studiów jest zapisanych 240 godz. lektoratu i 90 godz. wychowania fizycznego.

13. Jakie możliwości działania „po godzinach” zapewnia CE?
  • Działalność w kołach naukowych, która pozwala doskonalić umiejętności zbierania i analizowania informacji, prowadzenia dyskusji, pisania i wygłaszania referatów (obecnie na całym UW działa blisko 300 kół naukowych CE, dotychczas zostały zarejestrowane trzy z nich),
  • Uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez jedną z sekcji Akademickiego Związku Sportowego UW,
  • Rozwój kulturalny i artystyczny w Chórze Akademickim, Zespole Pieśni i Tańca „Warszawianka”, Teatrze Akademickim, Teatrze Hybrydy lub Collegium Musicum UW.
14. Ile jest możliwych nieusprawiedliwionych godzin na ćwiczeniach w CE?

Obecność na wszystkich rodzajach zajęć jest obowiązkowa. W semestrze student ma prawo do dwóch (usprawiedliwionych lub nie) nieobecności z każdego przedmiotu.

15. Czy można zrezygnować z zaliczenia OGUN'a?
Rezygnacja z OGUN’a jest możliwa, należy tylko pilnować terminów tur, w czasie których możliwe jest wyrejestrowanie się.
16. Czym jest FOTOkoło.
Jest częścią koła naukowego „Europa Nova”, zrzesza miłośników fotografii, organizuje warsztaty i wystawy prac. FOTOkoło skupia osoby zainteresowane fotografią tradycyjną, jak i cyfrową. Członkowie koła mogą korzystać z profesjonalnej ciemni fotograficznej znajdującej się w budynku CE, mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych (estetyka fotografii, technika cyfrowa, etc.), teoretycznych (np. rozumienie procesów optycznych i chemicznych dzięki którym powstają zdjęcia) jak również mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z fotografami i hobbystami.
17. Czym są godziny dziekańskie?
Są wyznaczane doraźnie przez dziekana wydziału. W trakcie trwania godzin dziekańskich nie odbywają się żadne zajęcia na wydziale. Są one wyznaczane zazwyczaj w okresie ferii i świąt , tak aby studenci mieli dłuższą przerwę; bądź w przypadku jakichś ważnych wydarzeń. Godziny dziekański mogą obejmować zarówno cały dzień, jak tylko część dnia. Uwaga – w przypadku zajęć prowadzonych przez inną jednostkę akademicką, tylko godziny dziekańskie w tej jednostce zwalniają nas z zajęć.
18. Co zrobić, gdy nie było Cię na egzaminie?

W przypadku nieobecności studenta na egzaminie, ma on prawo złożyć podanie o wyznaczenie nowego terminu egzaminu/zaliczenia. Powód nieobecności musi być jednak udokumentowany i niezależny od studenta (np. wypadek drogowy). Zgodnie z Zasadami studiowania w Centrum Europejskim UW: „Nieobecność na egzaminie jest zgłaszana do sekretariatu studiów (telefonicznie, pocztą elektroniczną) najpóźniej w dniu egzaminu, a pisemne usprawiedliwienie przekazywane do 7 dni od daty egzaminu, w przeciwnym razie student traci ten termin. (…) O usprawiedliwieniu nieobecności na egzaminie, powodowanej ważnymi, niezależnymi od woli studenta okolicznościami, decyduje kierownik studiów na podstawie dokumentów dowodzących wystąpienia tych okoliczności, przedstawionych wraz z wnioskiem o usprawiedliwienie złożonym przez studenta nie później niż 7 dni od daty egzaminu lub 7 dni od ustania przyczyn, które powodowały nieobecność”.

19. Czym są studia równoległe?

Student po ukończeniu pierwszego roku studiów może się ubiegać o przyjęcie na studia równoległe. Oznacza to rozpoczęcie studiowania na drugim kierunku. Każdy wydział autonomicznie ustala zasady rekrutacji na studia równoległe. Zazwyczaj głównym kryterium jest średnia ocen. Zainteresowani rozpoczęciem studiów równoległych powinni uzyskać szczegółowe informacje w dziekanacie danego wydziału.

20. Czy wykłady są obowiązkowe?

Wykłady to zajęcia dla co najmniej kilku grup ćwiczeniowych, które mają formę prelekcji nauczyciela akademickiego. Zgodnie ze Statutem UW wszystkie zajęcia, w tym wykłady, są obowiązkowe. Niektórzy wykładowcy hołdują jeszcze czasem starej zasadzie niesprawdzania obecności na tych zajęciach.

21. Czy studenci CE UW mogą mieć warunek?

Wpis warunkowy na kolejny semestr daje możliwość kontynuowania nauki mimo niepowodzenia w sesji egzaminacyjnej. Student zostaje dopuszczony do uczestnictwa w dalszych zajęciach pod warunkiem, że zaliczy zaległy egzamin w określonym terminie). Powtarzanie jednego przedmiotu w wymiarze semestralnym kosztuje 400 zł. Maksymalnie można mieć 3 warunki.

22. Czy można się rejestrować na OGUN-y dedykowane?
Można zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie dedykowane, jeśli taka rejestracja jest otwarta. Jednak przy rejestracjach dedykowanych istnieje informacja, dla jakich jednostek dane zajęcia są przypisane.
23. Czy lektoraty są całoroczne?

Tak, lektoraty są całoroczne. Tylko e-lektorat wybiera się na jeden semestr.

24. Czy za warunek się płaci?

Wpis warunkowy na kolejny semestr daje możliwość kontynuowania nauki mimo niepowodzenia w sesji egzaminacyjnej. Student zostaje dopuszczony do uczestnictwa w dalszych zajęciach pod warunkiem, że zaległy egzamin zaliczy w określonym czasie. Powtarzanie jednego przedmiotu w wymiarze semestralnym kosztuje 400 zł. Maksymalnie można mieć 3 warunki.

25. Do kiedy muszę zdać egzamin z języka obcego?

W czasie studiów licencjackich student jest zobowiązany do zdania egzaminu z języka obcego przynajmniej na poziomie B2. Każdy student dostaje dwa żetony (w ramach internetowej rejestracji) na egzaminy. Może je przeznaczyć zarówno na egzaminy na różnych poziomach, jak i z różnych języków. Może również wykorzystać drugi żeton na drugie podejście do egzaminu, gdyby za pierwszym powinęła mu się noga. Egzaminów językowych nie warto  zostawiać na ostatnią chwilę – zdecydowanie bezpieczniej zdać je na pierwszym lub drugim roku! Uczelnia rozliczy studenta z tego egzaminu dopiero po 3 roku studiów.

26. O czym należy pamiętać pisząc podanie?

Pisząc podanie pamiętaj o:

  • O użyciu odpowiedniego tytułu naukowego osoby, do której kierujemy podanie.
  • O właściwym doborze słów – podanie powinno być napisane językiem oficjalnym, lecz zrozumiałym.
  • O sprawdzeniu ortografii przed złożeniem podania.

Podanie powinno być musi być zwięzłe i rzeczowe.

27. Czym jest egzamin zerowy?
Lub inaczej „zerówka”, to egzamin odbywający się przed rozpoczęciem sesji, jest nieobowiązkowy i bardzo korzystny dla studentów – na „zerówce” najczęściej (aczkolwiek niestety nie jest to złota zasada) nie dostaje się negatywnych ocen. Niepowodzenie nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami – zachowujemy dwa „standardowe” terminy podejść do egzaminu w sesji. Zdarza się jednak, że „zerówka” obejmuje większy materiał niż zwykły egzamin (warto wcześniej upewnić się u prowadzącego). Co więcej, nie zawsze wszyscy studenci są do zerówki dopuszczani – czasem decyduje o tym np. ocena z ćwiczeń.
28. Od której godziny trwa rejestracja w USOS-ie?

Zawsze od godziny 21:00 dnia rozpoczęcia rejestracji do 23.59 dnia zakończenia rejestracji.

29. Jak wygląda procedura rezygnacji z zajęć?

Zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu studiów na UW, studenci mają prawo do rezygnacji z zajęć raz w toku studiów licencjackich i raz na studiach magisterskich. Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 28 kwietnia 2008 r. podaje dokładną procedurę rezygnacji z zajęć: „Student, który zamierza skorzystać z prawa rezygnacji z zajęć, składa podanie o wyrejestrowanie z zajęć, wykorzystując moduł Podania w USOSweb. Złożone w USOSwebie podanie należy wydrukować i podpisane dostarczyć do sekretariatu studiów.

 

30. Czy zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu?

Jeżeli przedmiot składa się z ćwiczeń i wykładu, to zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu.

31. Czym jest egzamin poprawkowy?
To drugie oficjalne podejście do zaliczenia przedmiotu. W przypadku niepowodzenia, pozostaje egzamin komisyjny. Każdy student ma prawo mieć dwa terminy zdawania egzaminu.
32. Czym różni się konwersatorium od ćwiczeń?

Zajęcia, na których wymagany jest udział studentów w dyskusji z wykorzystaniem świeżo nabytej wiedzy, często nazywane mylnie „konserwatoriami”. Różnią się od ćwiczeń tym, że często występują samodzielnie (ćwiczenia najczęściej występują razem z wykładem z danego przedmiotu).

 

33. Czy możliwe jest przepisywanie ocen?
Student uczący się na dwóch kierunkach może złożyć podanie w sprawie przepisania zaliczeń z innego kierunku, gdy przedmioty powtarzają się. Odpowiednie podanie należy złożyć do Z-cy Dyrektora ds. Studenckich na początku roku akademickiego. Czasem jednak w celu zaliczenia przedmiotu na podstawie wcześniej odbytego kursu wystarcza zgoda osoby prowadzącej.
34. Czy mogę się zarejestrować na lektoraty z różnych języków?
Tak. Wybór języka zależy wyłącznie od Ciebie. Nie jest on również uzależniony od testu poziomującego.
35. Czy to prawda, że zajęcia nie mogą na siebie nachodzić?

Tak, zajęcia nie mogą na siebie nachodzić. Aby upewnić się, czy po zarejestrowaniu żaden z przedmiotów nie nakłada się na siebie, należy sprawdzić plan w USOSie.

 

36. Czym zajmuje się Samorząd Studentów CE?

Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju.
Zgrany zespół, dobre pomysły i umiejętność współpracy – oto tajemnice sukcesu Samorządu !CE.

37. Czy można zdać egzamin językowy z innego języka niż ten, którego uczyło się na lektoracie ?
Tak. Wybór egzaminu zależy od studenta i nie jest powiązany z udziałem w lektoratach. Należy pamiętać, że trzeba go zdać na poziomie minimum B2.
38. Czy trzeba rejestrować się na WF jeśli posiada się całoroczne zwolnienie?
Studenci ubiegający się o zwolnienie nie rejestrują się na zajęcia WF, jednak pomimo zaliczenia zajęć wychowania fizycznego nie otrzymują oni punktów ECTS, których deficyt muszą uzupełnić, zaliczając inny przedmiot np. OGUN lub kurs uzupełniający na platformie COME.
39. Czy można stracić żetony?

Tak, jeśli wyrejestrujesz się z przedmiotu lub go nie zaliczysz.

40. Czym jest podpinanie przedmiotów?

Zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Warszawskim podpięcie to „wykonywane w informatycznym systemie obsługi studiów przypisanie przedmiotu do konkretnego programu kształcenia, a w przypadku przedmiotów objętych planem studiów danego etapu – także do tego etapu”. Mówiąc prościej, podpinanie przedmiotów oznacza deklarację studenta, na którym roku studiów dany przedmiot ma być rozliczony, a w przypadku studenta, który studiuje na dwóch kierunkach, podpięcie pod program oznacza deklarację, do którego kierunku dany przedmiot ma być zaliczony.