FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania

FAQ
Jakie przedmioty oferowane są w ramach tego kierunku?

Program studiów na kierunku europeistyka jest programem inter- i multidyscyplinarnym. Można w nim znaleźć przedmioty z 4 głównych dyscyplin naukowych: nauk o polityce, socjologii, prawa i ekonomii. Na studiach licencjackich w ramach tych dyscyplin oferowane są przede wszystkim przedmioty wprowadzające, tak żeby dać studentom do ręki narzędzia i metody analizy oraz interpretacji właściwe dla tych dyscyplin. Na studiach tych podejmowane są też pierwsze próby rozwiązywania problemów Europy. Na studiach II stopnia (magisterskich) w większym stopniu ta podstawowa wiedza wykorzystywana jest do interdyscyplinarnego rozwiązywania wybranych złożonych problemów Europy.

Czy programie studiów jest nauka języków obcych?

Studenci studiów pierwszego stopnia uczestniczą w ciągu trzech lat studiów w 240 h lektoratów z dowolnego (tj. wybranego przez siebie) języka obcego, na wybranym przez siebie poziomie. Kończąc studia licencjackie studenci muszą zdać egzamin z dowolnego języka obcego przynajmniej na poziomie B2.

W jakich językach prowadzone są wykłady?

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Poza tym  studenci mogą korzystać z ogólnouniwersyteckiej oferty wykładów ogólnodostępnych, z których wiele prowadzonych jest w języku obcym (zwykle też w każdym roku akademickim pracownicy dydaktyczni CE proponują kilka otwartych wykładów obcojęzycznych).

Jakie są możliwości studiowania za granicą i wyjazdów na stypendia?

W ramach programu Erasmus+, mamy podpisane umowy z ponad 30 uczelniami partnerskimi w całej Europie, m.in. z uczelniami we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Niemczech, w Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, a nawet Turcji. Oferta programu Erasmus+ pozwala studentom kształcić się w obcych językach i obcować z innymi kulturami. Co roku na stypendia wyjeżdża ponad 40 studentek i studentów.

Gdzie można znaleźć pracę po tych studiach?

Studia na europeistyce dostarczają wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, a także wszelkiego rodzaju organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych, organach administracji rządowej (np. MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich, centrach informacji europejskiej, wydawnictwach oraz w mediach. Ze względu na interdyscyplinarność studiów, absolwent europeistyki łatwiej się odnajduje na rynku pracy, gdyż potrafi łączyć zdobytą wiedzę z różnych obszarów.

Czy trzeba wpisać wyniki maturalne na koncie rejestracyjnym, aby zapisać się na wybrany kierunek?

Nie. Na tym etapie wystarczy zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym (nie później jednak niż do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek). Ta sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia. Wyniki maturalne będą potrzebne  na etapie rekrutacji i przyjmowania na dany kierunek.

Czym różni się przedmiot wymagany od przedmiotu punktowanego?

Przedmiot wymagany jest to przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu uniemożliwia kandydatowi wzięcie udziału w rekrutacji.
Przedmiot punktowany jest to przedmiot punktowany w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Czy jeżeli kandydat z tzw. starą maturą musi podać w IRK oceny z przedmiotów, to trzeba zaznaczyć wszystkie przedmioty ze świadectwa dojrzałości, czy tylko przedmioty zdawane na maturze?

Tylko przedmioty zdawane na maturze (zarówno w części pisemnej, jak i ustnej). Oceny uzyskane na zakończenie szkoły średniej nie są brane pod uwagę w rekrutacji na studia.

Czy wyniki ustnych egzaminów maturalnych brane są również pod uwagę w rekrutacji kandydatów z tzw. nową maturą, dyplomem IB oraz EB?

Nie, pod uwagę brane są tylko egzaminy pisemne.

Czy po otrzymaniu wyników maturalnych można zmieniać wybrane przy rejestracji przedmioty, z których pisało się maturę i ich poziomy?

Tak. Kandydat może zmieniać przedmioty i ich poziomy do końca trwania rejestracji na dany kierunek (również w przypadku, gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej na ten kierunek).

Ile punktów za przedmioty rozszerzone można otrzymać w rekrutacji?

To zależy, jaka waga przypisana jest do danego przedmiotu. Szczegółowe informacje można znaleźć w IRK.

Zdaję przedmioty na poziomie podstawowym. Czy dostanę za nie punkty w rekrutacji?

Liczba punktów zaliczy od przedmiotu. Szczegółowe informacje można znaleźć w IRK.

Czy pierwszy język zdeklarowany na maturze jest pierwszym językiem w rekrutacji?

Nie musi tak być. Ważne, aby jeden z języków obcych był zdany na maturze na poziomie rozszerzonym.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrany kierunek?

Tak. Kandydat może zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których kandydat chce się wypisać, jak i te, na które zamierza się zapisać (również w przypadku, gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej). Wystarczy wyrejestrować się z dotychczasowego kierunku i zapisać się z tego samego osobistego konta rejestracyjnego na nowo wybrane studia.

Na jaki numer konta bankowego należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskuje się w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Co się stanie, jeśli nie wniesie się opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie, nie będzie brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

Czy rejestrując się na kilka kierunków, opłatę rekrutacyjną trzeba wpłacić za każdy kierunek?

Tak, opłatę rekrutacyjną wpłacamy za każdy wybrany przez nas kierunek.

Jaki typ zdjęcia jest wymagany do wgrania w systemie IRK?

Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej). Wymagana jest forma papierowa i forma elektroniczna fotografii. Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rejestracyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów, a zdjęcie w formie papierowej dostarczyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami po zakwalifikowaniu.

Do kiedy trzeba zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?

Cyfrowy zapis zdjęcia powinien być wgrany do końca trwania zapisów internetowych. Załączona fotografia powinna być taka sama, jak ta w formie papierowej, dostarczana po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?

Zaświadczenie lekarskie składają tylko cudzoziemcy.

W jaki sposób kandydat zostaje poinformowany o tym, czy zakwalifikował się na studia?

Wyniki rekrutacji są publikowane na kontach kandydatów w systemie IRK.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I i II stopnia?

Studia I stopnia: Kandydat po otrzymaniu wyników musi dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami wydrukowane z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane z IRK,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • kopię dowodu osobistego lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu),
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski,
 • 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego

Studia II stopnia: Kandydat po otrzymaniu wyników musi dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami wydrukowane z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane z IRK (jeśli student wcześniej studiował na UW nie musi składać podania, jedynie przynieść kserokopię legitymacji z poprzednich studiów),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu,
 • kopię dowodu osobistego lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu),
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski,
 • 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego.

Dokumenty zostaną poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną. W tym celu kandydat dostarcza także ich oryginały (tylko do wglądu).

Co w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu i suplementu po obronieniu pracy? (dotyczy studiów II stopnia)

Jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze oryginałów tych dokumentów, należy po zakwalifikowaniu się podczas składania dokumentów dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym i jego wyniku, wraz z potwierdzeniem uzyskania średniej z toku studiów, a po otrzymaniu dyplomu i suplementu dostarczyć ich kserokopie do punktu rekrutacji.

Gdzie i kiedy osoby zakwalifikowane na studia powinny złożyć dokumenty?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia, składają dokumenty na wydziałach w terminie i w miejscu podanym przez komisję rekrutacyjną w komunikacie wczytanym na konto kandydata. Punkt rekrutacyjny Centrum Europejskiego znajduje się w jego siedzibie przy al. Niepodległości 22 (II piętro).

Co się stanie jeśli kandydat nie złoży papierów w terminie?

Osoby zakwalifikowane, które nie złożą dokumentów w podanym terminie, zostaną skreślone z listy rankingowej i zwolnią miejsca kandydatom znajdującym się na listach rezerwowych.

Czy muszę osobiście złożyć dokumenty, czy może zrobić to za mnie osoba trzecia?

W przypadku gdy kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, może dostarczyć je upoważniona osoba trzecia. Osoba, którą upoważnimy musi posiadać oryginalny dowód osobisty kandydata (oprócz wymaganej w dokumentach kserokopii).

Czy opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

Nie. System IRK obsługuje jedynie opłaty rekrutacyjne. Opłatę za ELS należy uiścić na konto przeznaczone do tego celu podane na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/elektroniczna-legitymacja-studencka-els/