Zaznacz stronę

FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania

FAQ
Jakie przedmioty oferowane są w ramach tego kierunku?

Program studiów na kierunku europeistyka jest programem inter- i multidyscyplinarnym. Można w nim znaleźć przedmioty z 4 głównych dyscyplin naukowych: nauk o polityce, socjologii, prawa i ekonomii. Na studiach licencjackich w ramach tych dyscyplin oferowane są przede wszystkim przedmioty wprowadzające, tak żeby dać studentom do ręki narzędzia i metody analizy oraz interpretacji właściwe dla tych dyscyplin. Na studiach tych podejmowane są też pierwsze próby rozwiązywania problemów Europy. Na studiach II stopnia (magisterskich) w większym stopniu ta podstawowa wiedza wykorzystywana jest do interdyscyplinarnego rozwiązywania wybranych złożonych problemów Europy.

Czy programie studiów jest nauka języków obcych?

Studenci studiów pierwszego stopnia uczestniczą w ciągu trzech lat studiów w 240 h lektoratów z dowolnego (tj. wybranego przez siebie) języka obcego, na wybranym przez siebie poziomie. Kończąc studia licencjackie studenci muszą zdać egzamin z dowolnego języka obcego przynajmniej na poziomie B2.

Na studiach drugiego stopnia studenci podnoszą kompetencje językowe uczestnicząc w zajęciach kierunkowych prowadzonych w języku obcym.

W jakich językach prowadzone są wykłady?

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Poza tym  studenci mogą korzystać z ogólnouniwersyteckiej oferty zajęć ogólnodostępnych, z których wiele prowadzonych jest w języku obcym (zwykle też w każdym roku akademickim pracownicy dydaktyczni CE proponują kilka otwartych przedmiotów obcojęzycznych).

Jakie są możliwości studiowania za granicą i wyjazdów na stypendia?

W ramach programu Erasmus+, mamy podpisane umowy z ponad 30 uczelniami partnerskimi w całej Europie, m.in. z uczelniami we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Niemczech, w Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, a nawet Turcji. Oferta programu Erasmus+ pozwala studentom kształcić się w obcych językach i obcować z innymi kulturami. 

Gdzie można znaleźć pracę po tych studiach?

Studia na europeistyce dostarczają wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, a także wszelkiego rodzaju organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych, organach administracji rządowej (np. MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich, centrach informacji europejskiej, wydawnictwach oraz w mediach. Ze względu na interdyscyplinarność studiów, absolwent europeistyki łatwiej się odnajduje na rynku pracy, gdyż potrafi łączyć zdobytą wiedzę z różnych obszarów.

Czy trzeba wpisać wyniki maturalne na koncie rejestracyjnym, aby zapisać się na wybrany kierunek?
Nie. Na tym etapie wystarczy zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym (nie później jednak niż do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek). Ta sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia. Wyniki maturalne będą potrzebne  na etapie rekrutacji i przyjmowania na dany kierunek.
Czym różni się przedmiot wymagany od przedmiotu punktowanego?
Przedmiot wymagany jest to przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu uniemożliwia kandydatowi wzięcie udziału w rekrutacji.
Przedmiot punktowany jest to przedmiot punktowany w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Czy jeżeli kandydat z tzw. starą maturą musi podać w IRK oceny z przedmiotów, to trzeba zaznaczyć wszystkie przedmioty ze świadectwa dojrzałości, czy tylko przedmioty zdawane na maturze?
Tylko przedmioty zdawane na maturze (zarówno w części pisemnej, jak i ustnej). Oceny uzyskane na zakończenie szkoły średniej nie są brane pod uwagę w rekrutacji na studia.
Czy wyniki ustnych egzaminów maturalnych brane są również pod uwagę w rekrutacji kandydatów z tzw. nową maturą, dyplomem IB oraz EB?
Nie, pod uwagę brane są tylko egzaminy pisemne.
Czy po otrzymaniu wyników maturalnych można zmieniać wybrane przy rejestracji przedmioty, z których pisało się maturę i ich poziomy?
Tak. Kandydat może zmieniać przedmioty i ich poziomy do końca trwania rejestracji na dany kierunek (również w przypadku, gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej na ten kierunek).
Ile punktów za przedmioty rozszerzone można otrzymać w rekrutacji?

Liczba punktów zależy od przedmiotu. Szczegółowe informacje można znaleźć w IRK.  

Zdaję przedmioty na poziomie podstawowym. Czy dostanę za nie punkty w rekrutacji?

Liczba punktów zależy od przedmiotu. Szczegółowe informacje można znaleźć w IRK.

Czy pierwszy język zdeklarowany na maturze jest pierwszym językiem w rekrutacji?

Nie musi tak być. Ważne, aby jeden z języków obcych był zdany na maturze na poziomie rozszerzonym.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrany kierunek?
Tak. Kandydat może zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których kandydat chce się wypisać, jak i te, na które zamierza się zapisać (również w przypadku, gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej). Wystarczy wyrejestrować się z dotychczasowego kierunku i zapisać się z tego samego osobistego konta rejestracyjnego na nowo wybrane studia.
Na jaki numer konta bankowego należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskuje się w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Co się stanie, jeśli nie wniesie się opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?
Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie, nie będzie brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.
Czy rejestrując się na kilka kierunków, opłatę rekrutacyjną trzeba wpłacić za każdy kierunek?
Tak, opłatę rekrutacyjną wpłacamy za każdy wybrany przez nas kierunek.
Jaki typ zdjęcia jest wymagany do wgrania w systemie IRK?
Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych tj.35 x 45 mm, przedstawiającą całą twarz skierowaną na wprost obiektywu, tło białe, gładkie i niejaskrawe, zdjęcie nie może być czarno-białe, cały owal twarzy musi być odsłonięty). Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rejestracyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów.
Do kiedy trzeba zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?

Cyfrowy zapis zdjęcia powinien być wgrany do końca trwania zapisów internetowych. Załączona fotografia powinna być taka sama, jak ta w formie papierowej, dostarczana po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?

Nie, takie zaświadczenie nie jest wymagane na kierunku europeistyka.

W jaki sposób kandydat zostaje poinformowany o tym, czy zakwalifikował się na studia?
Wyniki rekrutacji są publikowane na kontach kandydatów w systemie IRK.
Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I i II stopnia?
Studia I stopnia

Kandydat po otrzymaniu wyników zobowiązany jest dostarczyć:

  • kserokopię oryginału lub uwierzytelnionego odpisu świadectwa dojrzałości (a w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r. – kserokopię świadectwa dojrzałości oraz kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego; a w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową lub europejską – kserokopię dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą). W każdym przypadku, przy składaniu dokumentów, proszę mieć ze sobą oryginał dokumentu, o którym mowa celem poświadczenia przed Komisję Rekrutacyjną zgodności kopii z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (tylko do wglądu),
  • ankietę osobową zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisaną przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod linkiem Dokumenty i dalsze kroki”),
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod linkiem Dokumenty i dalsze kroki”),
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS ( należność za ELS w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A., dane tutaj); w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski.
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod linkiem Dokumenty i dalsze kroki”),
UWAGA: Dodatkowe informacje przeznaczone dla finalistów i laureatów konkursów i olimpiad oraz cudzoziemców znajdują się tutaj

 

Studia II stopnia
Kandydat po otrzymaniu wyników zobowiązany jest dostarczyć:
 
  • kserokopię oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą.  W każdym przypadku, przy składaniu dokumentów, proszę mieć ze sobą oryginał dokumentu, o którym mowa celem poświadczenia przed Komisję Rekrutacyjną zgodności kopii z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (tylko do wglądu),
  • ankietę osobową zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisaną przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod linkiem Dokumenty i dalsze kroki”),
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod linkiem Dokumenty i dalsze kroki”),
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS (należność za ELS w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A., dane tutaj); w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski.
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod linkiem Dokumenty i dalsze kroki”),
UWAGA: Dodatkowe informacje przeznaczone dla cudzoziemców znajdują się tutaj
Co w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu i suplementu po obronieniu pracy? (dotyczy studiów II stopnia)

Jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze oryginałów tych dokumentów, należy po zakwalifikowaniu się podczas składania dokumentów dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym i jego wyniku, wraz z potwierdzeniem uzyskania średniej z toku studiów, a po otrzymaniu dyplomu i suplementu dostarczyć ich kserokopie do punktu rekrutacji.

Gdzie i kiedy osoby zakwalifikowane na studia powinny złożyć dokumenty?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia, składają dokumenty na wydziałach w terminie i w miejscu podanym przez komisję rekrutacyjną w komunikacie wczytanym na konto kandydata. Punkt rekrutacyjny Centrum Europejskiego znajduje się w jego siedzibie przy al. Niepodległości 22 (II piętro).

Co się stanie jeśli kandydat nie złoży papierów w terminie?
Osoby zakwalifikowane, które nie złożą dokumentów w podanym terminie, zostaną skreślone z listy rankingowej i zwolnią miejsca kandydatom znajdującym się na listach rezerwowych.
Czy muszę osobiście złożyć dokumenty, czy może zrobić to za mnie osoba trzecia?
W przypadku gdy kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, może dostarczyć je upoważniona osoba trzecia. Osoba, którą kandydat upoważnia jest zobowiązana przedstawić Komisji Rekrutacyjnej imienne upoważnienie (WAŻNE: dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.
 
Czy opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

Nie. System IRK obsługuje jedynie opłaty rekrutacyjne. Opłatę za ELS należy uiścić na konto przeznaczone do tego celu podane na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/elektroniczna-legitymacja-studencka-els/