Zaznacz stronę

Podstawowe informacje o Centrum Europejskim

457287_330290937031941_796887421_o

11-centrum-europejskie-uw

13-przed-wejsciem-do-biblioteki-ce-uw

10-sala-wykladowa-w-ce-uw

9-centrum-europejskie-uw

Krótka historia Centrum Europejskiego

Centrum Europejskie (CE) powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW.  W pierwszym okresie swojej działalności, tzn. do 1995 r., należało do forpoczty instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy eksperckiej oraz szkoleniem kadr administracji publicznej, mających w przyszłości przygotować nasz kraj do wstąpienia do Unii Europejskiej (UE). W tym okresie CE dysponowało unikatowymi w skali całego kraju atutami, tj. dostępem do elektronicznych baz danych UE oraz dwiema specjalistycznymi bibliotekami: Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Rady Europy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej. To ostatnie Centrum wraz z bogato wyposażoną biblioteką funkcjonuje w Centrum do dnia dzisiejszego.

W miarę zbliżania się akcesji do UE i w wyniku szybkiego rozwoju własnego Centrum Europejskie przekształciło się w pełnowymiarowy ośrodek dydaktyczny i badawczo-naukowy. Poczynając od 1995 r., zaczęliśmy prowadzić studia na kierunku „stosunki międzynarodowe ze specjalnością integracja europejska”. W 2004 r. jako pierwsi na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiliśmy nowy kierunek studiów: „europeistykę”. Wykorzystując swoje doświadczenia dydaktyczne w kolejnych latach przygotowaliśmy oryginalny interdyscyplinarny program kształcenia „europeistyka – studia europejskie”. Nasz program jest stale aktualizowany, bowiem sytuacja na świecie i na kontynencie europejskim zmienia się dynamicznie. Dlatego aktualnie prezentujemy i badamy nie tylko problematykę integracji europejskiej, ale także szersze zagadnienia dotyczące całej Europy oraz jej otoczenia. Bierzemy dział w publicznych debatach na tak ważne kwestie, jak problematyka bezpieczeństwa, migracje, wyzwania globalne. Zabieramy głos także w sprawach relacji transatlantyckich, z Bliskim Wschodem i Azją – aż po Indie i Chiny.

Pierwszym dyrektorem Centrum Europejskiego UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. Następnie Centrum kierowali: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (do 1995 roku), prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (do 1999 roku) oraz prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (do 2005 roku), prof. dr hab. Dariusz Milczarek (do 2016 r.), dr hab. Bogdan Góralczyk (do 2020 r.) Aktualnie dyrektorem Centrum jest dr hab. Kamil Zajączkowski.

Centrum Europejskie obecnie

Obecnie Centrum Europejskie stanowi samodzielną jednostką prowadzącą zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i badania naukowe. Traktujemy obie te sfery działalności jako ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkujące. Dydaktyka inspiruje i wymaga prowadzenia badań naukowych, natomiast wyniki tych badań wnoszą niezbędny wkład w proces nauczania. Nasza działalność dydaktyczna i naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Prowadzimy ją w szerokich ramach, obejmujących takie nauki jak: politologia, historia, prawo, ekonomia, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia i informatologia. Działalność tę prowadzi zespół pracowników, w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin. Współpracują oni ściśle z innymi placówkami naukowymi na Uniwersytecie Warszawskim, w Polsce oraz za granicą. Prowadzą oni zajęcia na studiach I i II stopnia.

W celu uzyskania jeszcze większej synergii między działalnością dydaktyczną a badawczą, Centrum mocno wspiera umiędzynarodowienie procesu kształcenia studentów i rozwoju naukowego pracowników. Odbywa się najczęściej w ramach programu Erasmus Plus. Mamy podpisanych wiele umów z uczelniami europejskimi i azjatyckimi. W ich efekcie corocznie na studia zagraniczne wyjeżdża wielu naszych studentów. Natomiast znaczna część naszej kadry odbywa staże czy wizyty studyjne na uczelniach partnerskich. Ponadto co roku prowadzimy wiele kursów anglojęzycznych dla dziesiątków i setek studentów zagranicznych przybywających na studia na UW. Jest to jeden z najdynamiczniejszych programów w ramach współpracy Erasmus na całym UW. Daje on wszystkim kandydatom na studia w CE nie tylko szansę, ale wręcz pewność wyjazdu stypendialnego do innych państw członkowskich UE w toku naszych studiów.

Nasze atuty

Wizytówką Centrum jest istniejący już ponad 25 lat program wydawniczy. W jego ramach wydawany jest ceniony periodyk naukowy o charakterze interdyscyplinarnym: kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Wydajemy także prace monograficzne i podręczniki akademickie (dotychczas ponad 150 tytułów). Autorami i recenzentami tekstów są pracownicy Centrum Europejskiego, a także inni specjaliści z kraju i zagranicy – i to nie tylko z państw UE, ale też np. takich jak: Indie, Chiny, Turcja, Ukraina czy państwa bałkańskie.

Zaletą CE jest nie tylko bogate, już 30-letnie doświadczenie, ale także duża aktywność i mobilność naszych tak wykładowców, jak i studentów. Do tych ostatnich skierowane są przede wszystkim nasze media społecznościowe, ostatnio mocno ożywione i w znacznej mierze przez społeczność studencką tworzone. Dzięki nim doskonale widać naszą stałą współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, think tankami oraz różnorodnymi mediami, z najważniejszymi periodykami czy stacjami radiowymi i telewizyjnymi włącznie.