Europeistyka – studia europejskie

Studia licencjackie

Program studiów na kierunku europeistyka – studia europejskie w Centrum Europejskim opracowaliśmy na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich, które dowodzą, że jednostronne (czyli np. wyłącznie politologiczne) podejście do problemów Europy jako całości i Unii Europejskiej jako jej części nie pozwalają ani ich zrozumieć, ani – tym bardziej – rozwiązać. Integracja europejska jest procesem złożonym: politycznym, społecznym, gospodarczym, prawnym i kulturowym. Niezależnie od rodzaju problemów we współczesnej Europie, jaki podejmiemy, muszą one być rozpatrywane w szerszym kontekście.

Interdyscyplinarny charakter studiów w Centrum Europejskim

Program studiów integruje cząstkowe perspektywy w jeden obraz. Ta właściwość wyróżnia Centrum Europejskie. Model programu studiów bazuje na najlepszych doświadczeniach zachodnioeuropejskich, tym wieloletniego partnera Centrum Europejskiego – Uniwersytetu w Maastricht.

Program studiów składa się zdwóch bloków:

  1. Przedmioty społeczno-politologiczne. Obejmują między innymi problematykę stosunków międzynarodowych, systemów politycznych i społecznych, współczesnych i historycznych idei, kultury oraz socjologii w wymiarze europejskim.
  2. Wiedza ekonomiczna i prawna która jest niezbędna do prowadzenia analizy problematyki społeczno-politologicznej.

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wiedzę i doświadczenie mogą także rozwijać dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne (w ramach programu Erasmus+), których przebieg harmonizowany jest z tokiem studiów.

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego.

My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby te umiejętności były jak najbardziej pogłębione dzięki zdobyciu gruntownego wykształcenia akademickiego. Jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby nasi studenci zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania na poziomie akademickim) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.


Więcej informacji

Pobierz ulotkę o studiach licencjackich
Plan studiów licencjackich na kierunku europeistyka – studia europejskie
Program kształcenia na kierunku europeistyka studia – europejskie na studiach I stopnia
Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia licencjackie 
Zobacz też stypendia dla maturzystów 2018 r.

Studia magisterskie

Studia II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie poświęcone są pogłębionej analizie wybranych problemów wewnątrz Europy oraz jej relacji z innymi częściami świata. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na lepsze zrozumienie złożonych problemów naszego kontynentu. Podczas studiów studenci nabywają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej.

Studia na kierunku europeistyka – studia europejskie przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia, z jednej strony, zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np.europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? To tylko przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Ścieżki kształcenia

W programie kształcenia przewidziano wiele zajęć do wyboru. Sugerujemy, aby studenci, dokonując wyboru, zdecydowali się na jedną z następujących ścieżek kształcenia:

ścieżka: Wewnętrzne problemy Europy

ścieżka 1

ścieżka: Rola Europy w świecie

ścieżka 2

ścieżka: Współczesne społeczeństwa Europy

ścieżka 3

ścieżka: Prawo Unii Europejskiej

ścieżka 4

ścieżka: Rozwój gospodarczy Europy

ścieżka 5

Indywidualna ścieżka kształcenia

Ścieżki (1)

Absolwenci Centrum Europejskiego na rynku pracy

Absolwenci naszych studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie w Centrum Europejskim na tym samym kierunku (2-letnie studia magisterskie uzupełniające) lub podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub zagranicą. Studia magisterskie w Centrum wykorzystują wiedzę ze studiów I stopnia w celu bardziej dogłębnego analizowania problemów współczesnej Europy.

Absolwenci naszych studiów magisterskich zarabiają więcej od absolwentów innych europeistyk w kraju. Nie gorzej radzą sobie absolwenci licencjatu. Wśród absolwentów warszawskich europeistyk osiągają najwyższe zarobki (zob. ranking Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych).

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy, nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Zalety europeistyki – studiów europejskich

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

Program naszych studiów jest dostosowany do potrzeb osób pracujących zawodowo. Plan zajęć na studiach II stopnia układany jest tak, aby zajęcia rozpoczynały się najwcześniej wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa wszystkie obowiązki!

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa poszerzone o wiedzę wybranej specjalizacji stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci zdobywali praktyczne umiejętności (np. w zakresie prezentacji, pisania, analizy strategicznej) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.