Rada Centrum

Rada Centrum Europejskiego w kadencji 2016-2020

Rada Centrum jest ciałem kolegialnym, złożonym z pracowników i studentów Centrum Europejskiego UW. Jest to najwyższy organ w strukturze Centrum.

Dziennik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rada Centrum Europejskiego składa się z:

 • Dyrekcji Centrum,
 • samodzielnych pracowników naukowych,
 • przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 • przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • przedstawicieli studentów.

Rada obraduje raz w miesiącu, podejmując ważne dla całego Centrum decyzje. Podejmuje decyzje m.in. o przyjmowaniu nowych pracowników naukowych, zatwierdza program studiów i zasady studiowania w Centrum Europejskim oraz przyjmuje sprawozdania z prac poszczególnych zespołów celowych.

 

Skład Rady Centrum Europejskiego

Dyrekcja Centrum Europejskiego:

 • dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Dyrektor, przewodniczący Rady
 • dr Agnieszka Chmielewska, Zastępca Dyrektora ds. studenckich
 • doc. dr Anna Ogonowska, Zastępca Dyrektora ds. jakości kształcenia
 • dr Kamil Zajączkowski, Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr hab. Danuta Chmielowska
 • prof. dr hab. Władysław Czapliński
 • dr hab. Agata Dziewulska
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
 • dr hab. Marta Grabowska, prof. UW
 • dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW
 • dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW
 • dr hab. Marcin Olszak
 • prof. dr hab. Wojciech Sadurski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • doc. dr Olga Barburska
 • dr Małgorzata Pacek

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Roman Żyła

Przedstawiciele studentów:

 • Daria Kostka
 • Julia Skrzypczak
 • Renata Pawelec
 • Weronika Przesmycka

Dodatkowo w posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym:

 • Pełnomocnik Kwestora
 • Violetta Wojciechowska-Danilczuk, Dyrektor Administracyjny
 • dr Anna Ostrowska, Pełnomocnik Dyrektora ds. innowacji dydaktycznych i programów kształcenia