Zaznacz stronę

Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych

27 czerwca 2022

Facebooktwitter

Centrum Europejskie realizuje grant pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

 

Głównym zagranicznym partnerem strategicznym projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna). Ponadto partnerami po stronie bałkańskiej są: Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Czarnagórskim w Pogdoricy, Institute for Research and European Studies (macedoński NGO). Głównym polskim partnerem strategicznym CE w realizacji projektu jest Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM).

Koordynatorami projektu są po stronie polskiej: dr Artur Adamczyk i dr hab. Kamil Zajączkowski. Po stronie bałkańskiej: prof. dr Goran Ilik – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli.

Cel projektu

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii. W ramach podjętych przez Centrum Europejskie UW oraz polskich partnerów działań Polska zostanie przedstawiona jako wzór państwa, które w ramach transformacji osiągnęło sukces w wymiarze bezpieczeństwa (członkostwo w NATO), w wymiarze społeczno-ekonomicznym (członkostwo w UE, polityka społeczna i prorodzinna, polityka regionalna oraz rozwój miast i wsi, rozwój polskiego sektora start-up) oraz w wymiarze kulturowym (przywiązanie do tradycyjnych polskich wartości).

Co obejmuje projekt?

Projekt obejmuje m.in.:

 1. Zorganizowanie międzynarodowych warsztatów oraz konferencji ptPoland and the Balkans in Europe – Successes and Challengesktóre obyły się w Bitoli (Macedonia Północna) w dniach 1-2 lipca
  Video z konferencji – kliknij tutaj;
  Link do programu konferencji – kliknij tutaj;
  Link do programu warsztatów – kliknij tutaj;
 2. Przygotowanie dla strony bałkańskiej serii 10 webinarów i 4 podcastów prezentujących polskie doświadczenia (webinaria do obejrzenia poniżej)
 3. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji „Balkan Ambitions and Polish Inspirations” w Warszawie podsumowującej projekt (18 listopada 2022 r.). Podsumowanie – kliknij tutaj;
 4. wydanie anglojęzycznej monografii „Balkan Ambitions and Polish Inspirations: Experiences, Problems and Challenges”, red. Artur Adamczyk, Goran Ilik, Kamil Zajączkowski. Książka poświęcona jest doświadczeniom transformacji w państwach bałkańskich i w Polsce oraz stojącym przed nimi wyzwaniom – kliknij tutaj.

Realizacja projektu:

Międzynarodowa konferencja "Balkan Ambitions and Polish Inspirations"

W dniu 18 listopada br. w Warszawie, w przepięknej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Balkan Ambitions and Polish Inspirations.

Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. Przedsięwzięcie miało charakter podsumowujący realizację grantu.

Obok głównego organizatora ze strony Polski (czyli CE UW) najważniejszym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Faculty of Law „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: Centre for International Relations (Poland), University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of  Montenegro, University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję był PLL LOT.

PEŁNY OPIS KONFERENCJI POD SEKCJĄ „PODCASTY”

Konferencja międzynarodowa i warsztat w Bitoli w ramach grantu MSZ (w Macedonii Północnej)

W dniach 30 czerwca br. do 4 lipca 2022 r. zespół CE wraz z partnerami z CSM, a także z WNPiSM UW odbył wizytę studyjno-konferencyjną do Macedonii Północnej, w ramach grantu MSZ realizowanego przez CE UW.

 

W dniu 1 lipca br. w Bitoli,  w pięknie odrestaurowanym Pałacu Oficerskim odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Poland and the Balkans in Europe -Successes and Challenges. Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Obok głównego organizatora projektu ze strony Polski (czyli CE UW) głównym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Faculty of Law “St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola. I ten właśnie wydział był głównym organizatorem tej konferencji. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: Centre for International Relations (Poland), ,,University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of  Montenegro, University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję jest PLL LOT.

Konferencja została otwarta przez prof. Gorana Ilika – Dziekana Wydziału Prawa University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, następnie głos zabierały osoby w następującej kolejności: prof. Sasho Korunovski – Rektor tego uniwersytetu, dr Toni Konjanovski -Burmistrz Bitoli, dr hab. Kamil Zajączkowski -Dyrektor CE UW, Pan Wojciech Tyciński – Ambasador RP w Macedonii Północnej i Pani Bisera Kostadinovska-Stojcevska – Minister Kultury Macedonii Północnej. Konferencja zgromadziła około 120 osób.

Podczas rozpoczęcia konferencji Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ. To przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej oraz jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego regionu.

Następnie odbyły się cztery panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:
– Panel 1 Poland and the Balkan States in the Face of Global Security Challenges,
– Panel 2 Poland’s Successes in the Implementation of Political and Economic Reforms,
– Panel 3 Poland’s Socio-Political Achievements as an Inspiration for Changes in the Balkan States
– Panel 4 Poland as a Leader of Social and Cultural Changes

Uczestnikami konferencji byli zarówno reprezentanci polskich uczelni i organizacji pozarządowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowej w Lublinie) oraz przedstawiciele akademiccy i działacze organizacji pozarządowych Macedonii Północnej, Serbii, Czarnogóry oraz Rumunii (University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of Montenegro, University of Niś, Institute for Research and European Studies, Babes-Bolyai University).

Konferencja miała charakter hybrydowy i byłą transmitowana on-line. Słuchaczami konferencji byli pracownicy naukowi, studenci, urzędnicy lokalni, działacze NGO’s i dziennikarze

Po konferencji odbył się uroczysty koktajl zorganizowany i sfinansowany przez Pana Wojciecha Tycińskiego – Ambasador RP w Macedonii  Północnej.

W dniu 2 lipca odbył się warsztaty w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”, zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

W warsztacie uczestniczyło ok. 35 osób. Słuchaczami byli studenci, pracownicy akademiccy i członkowie NGO’s.

Pierwszy warsztat pt: “Poland’s chances for building a strong position in the new international order” poprowadził prof. dr hab. Bodan Góralczyk. Zaczął on od przeprowadzenia quizu na temat wiedzy o Polsce, z którego wynikło, że dla Macedonii Północnej Polska jest nadal krajem odległym i mało znanym. Zdaniem prowadzącego warsztat położenie Polski “między Rosją a Niemcami” jest łatwo zrozumiałe dla Macedończyków, stale borykających się z zewnetrznymi wpływami (Grecja, Bułgaria, problem albański). Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła nowy rozdział w historii Europy i świata z ostatecznym wynikiem jeszcze trudnym do przewidzenia. Polska aktywnie prowadzi politykę w regionie wzmacniając dotychczasowe inicjatywy intergacyjne I proponując nowe  (Trójmorza, Trójkąt Lubelski, nawet trójkąt Londyn – Warszawa – Kijów, czy unia Polski I Ukrainy). Powiodą się one pod jednym warunkiem, że Ukraina nie przegra wojny. Polska i Macedonia Północna muszą dostosować się do nowej rzeczywistości – powrotu do logiki blokowej. Polska stawia na USA, Macedonia Północna musi wybrać.

Warsztat pt. „Poland tells Europe: Polish sites on the European Heritage Label list”  poprowadziła Pani Dorota Jurkiewicz-Eckert (doktorantka UW).

W ramach warsztatu zaprezentowała zagadnienie promocji Polski w Europie i Unii Europejskiej poprzez jej  aktywne uczestnictwo w programach i działaniach Unii Europejskiej na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz  historii  państw członkowskich w ramach polityki Unii Europejskiej. Jako case study wybrała  Europejski  Znak Dziedzictwa – działanie/program Unii Europejskiej, który od 2011 roku w sposób komplementarny do list światowego dziedzictwa UNESCO, promuje materialne i niematerialne dziedzictwo państw członkowskich UE, które odegrało znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz w budowaniu Unii Europejskiej.  Ideą warsztatu było spojrzenie na EZD  i inne aktywności Polski w ramach akcji i programów UE, nie tyle z unijnej, co z polskiej perspektywy oraz pokazanie  Polski- członka Unii Europejskiej jako państwa, które włącza się w instytucjonalne działania na rzecz  ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy oraz wpisanych w  to dziedzictwo wartości  poprzez promowanie – także poprzez wpisy na listę EZD – polskiego, wielowymiarowego i wielowątkowego  dziedzictwa  i historii.

Oba warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie słuchaczy, padło kilka pytań i wywiązała się ciekawa dyskusja, która miała charakter seminaryjny. Macedońscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie sprawami Polski i odnieśli je do problemów swojego kraju.

Spotkanie podsumował prof. Goran Ilik, Dziekan Faculty of Law “St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola podkreślając znaczenie projektu dla współpracy i tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Macedonii Północnej i wyrażając zadowolenie, że grant będzie kontynuowany.

 

Webinar – „Poland as a leader in shaping the European Union’s Eastern policy: the Eastern Partnership"

Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar – „Poland as a leader in shaping the European Union’s Eastern policy: the Eastern Partnership”.

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych (VIDEO BELOW)

 
Our guests are:
 Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director at the Institute of Central Europe in Lublin and Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration at the Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
 Agnieszka Bryc, PhD, Assistant Professor, Nicolaus Copernicus University, Faculty of Political Science and Security Studies. Member of the Programme Board at the Institute of Central Europe in Lublin.
 Marta Drabczuk, PhD, Assistant Professor at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Senior Analyst at the Department of Eastern Europe, Institute of Central Europe in Lublin.
Jakub Olchowski, PhD, Eastern Department, Institute of Central Europe in Lublin. Assistant Professor at the International Security Department, University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin.
 
 

Webinar – „Polish experiences in building a civil society”

Centre for Europe UoW and Centrum Stosunków Międzynarodowych invite you to a webinar – „Polish experiences in building a civil society”

 
THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych. (VIDEO BELOW)
 
Our guests are:
– Mikołaj Rakusa-Suszczewski, PhD, an Associate Professor at Centre for Europe, University of Warsaw. Sociologist and political philosopher; graduate of the Institute of Sociology at University of Warsaw and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris. Co-founder of the Social Movements Analysis Team Foundation (ZARS).
Elżbieta Korolczuk, PhD, a sociologist, works at the Södertörn University in Stockholm and is also a lecturer at the American Center Studies at the University of Warsaw. She studies social movements, civil society, gender and parenting issues.
– Grzegorz Piotrowski, PhD, works as a researcher at the European Solidarity Center in Gdańsk. Since 2019, he has also been associated with the University of Gdańsk, where he is an assistant professor at the Institute of Sociology.
– Stefan Paweł Załęski, PhD, sociologist, social philosopher, teaching at Graduate School of Social Research, author of a monography „Neoliberalism and Civil Society
 

 
Webinar – „Poland as a leader of European cooperation on the North-South line: The Three Seas Initiative"

Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar – „Poland as a leader of European cooperation on the North-South line: the Three Seas Initiative”.

 
THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych (VIDEO BELOW)
 
Our guests are:
 Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director at the Institute of Central Europe in Lublin and Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration at the Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
 Aleksandra Kuczyńska-Zonik, PhD, Head of Baltic Department of the Institute of Central Europe in Lublin and a Research Assistant at the John Paul II Catholic University of Lublin.
 Łukasz Lewkowicz, PhD, Assistant professor at the Department of Political Thought of the Institute of Political Sciences and Administration at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Senior analyst in the Department of the Visegrad Group of the Institute of Central Europe.
Konrad Pawłowski, PhD (hab.), Head of the Department of the Balkans at the Institute of Central Europe in Lublin. Assistant professor at the Department of International Relations, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
 
 

Webinar – „Poland as a leader in supporting start-ups among the countries of Central and Eastern Europe"

Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Warsaw School of Economics invite you to a webinar – Poland as a leader in supporting start-ups among the countries of Central and Eastern Europe”.

 
THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych (VIDEO BELOW)
 
Our guests are:
Anna Masłoń-Oracz, PhD, Assistant professor, Rector’s Plenipotentiary for Africa, Warsaw School of Economics.
Ewa Geresz, Programs and Global Partnerships Director, Venture Café Warsaw.
 Maciej Sadowski, CEO, Startup Hub Poland, Chairman of the High-Tech Committee in Polish Chamber of Commerce.
 
 

Webinar – "Poland as a stabilizer of European security in the Eastern dimension: OSCE presidency"

Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar – „Poland as a stabilizer of European security in the Eastern dimension: OSCE presidency”. 

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych (VIDEO BELOW)

 
Our guests are:
 Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director at the Institute of Central Europe in Lublin and Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration at the Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
 Jakub Bornio, PhD, Assistant Professor and Deputy Director at the Department of European Studies at the University of Wrocław, Fellow with the Jamestown Foundation.
 Dominik P. Jankowski, security policy expert, diplomat, and think tanker. He currently serves as Political Adviser and Head of the Political Section at the Permanent Delegation of Poland to NATO.
 Damian Szacawa, PhD, Senior Analyst, Department of the Baltics, Institute of Central Europe in Lublin, Assistant Professor at Maria Curie-Skłodowska University.
 

Webinar – "Poland as a country involved in the creation of a migration policy that guarantees a balance between the needs of the labor market and internal security"

Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar – „Poland as a country involved in the creation of a migration policy that guarantees a balance between the needs of the labor market and internal security”.

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych (VIDEO BELOW)
 
Our guests will be:
– Marta Pachocka, PhD, Department of Political Studies of SGH Warsaw School of Economics; Head of the Migration Policies Research Unit at the Centre of Migration Research of the University of Warsaw; Secretary of the Polish European Community Studies Association (PECSA).
Janusz Balicki, dr. hab. prof. of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; Institute of Political Sciences and Administration (Faculty of Social and Economic Sciences); head of the Inter-institutes Migration Research Unit and the Interdisciplinary Migration Research Network; member of the Government Population Council.
– Artur Gruszczak, Professor of Social Sciences, Chair of National Security at the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow. He is a Faculty Member of the European Online Academy, Centre International de Formation Européenne in Nice.
– Dominik Wach, political scientist, a PhD student at the University of Warsaw, an affiliate at the Centre of Migration Research, and an assistant researcher at the SGH Warsaw School of Economics. He was professionally involved in the integration of refugees between 2008 and 2022.
 

Webinar - "Poland's success in the area of international trade and foreign direct investment: determinants and prospects".

Centre for Europe of University of Warsaw, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych from September 21, 2022, 5pm CEST. ⏱️ (VIDEO BELOW)

Our guests are:
– Małgorzata Dziembała, PhD (hab.), prof. EU. Habilitated doctor in the discipline of economics; Head of the Department of International Economic Relations at the University of Economics in Katowice. She conducts research concerning the economic policy of the EU, including the cohesion policy, the competitiveness of regions, innovation and international cooperation of regions, integration processes in the EU and in the world.
Wojciech Tyborowski – Director of the Invest in Pomerania, which is the investor assistance center in Pomorskie Voivodeship. An experienced project manager, with previous professional experience from ABSL and ACCA. He graduated from the University of Gdańsk.
Stanisław Umiński, PhD (hab.), prof. UG. Habilitated doctor at the Department of International Economics and Economic Development, UG board member of the Institute of Development and ABSL Senior Analyst. An expert in the field of European integration, foreign direct investment, international trade and a trade analyst in a regional perspective. Author of numerous scientific publications, including in prestigious scientific journals.
Aleksandra Borowicz, PhD, assistant professor at the University of Gdańsk. Her research focuses on foreign direct investment and the economics of European integration. Member of numerous project teams co-financed by the European Union and, among others, National Bank of Poland. She has implemented projects from national and regional funds. Member of PECSA (Polish European Community Studies Association) and Team Europe by European Commission in Warsaw. Author and co-author of research papers and scientific books.

 

Webinar - "Poland as an example of the effective utilization of the EU cohesion policy funds"
Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar –  „Poland as an example of the effective utilization of the EU cohesion policy funds”.
 
THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych from September 28, 2022, 5pm CEST. ⏱️ (VIDEO BELOW)
 
Our guests are:
 Małgorzata Dziembała, PhD (hab.), prof. EU. Habilitated doctor in the discipline of economics; Head of the Department of International Economic Relations at the University of Economics in Katowice. She conducts research concerning the economic policy of the EU, including the cohesion policy, the competitiveness of regions, innovation and international cooperation of regions, integration processes in the EU and in the world.
 Marcin Baron, PhD, faculty of the University of Economics in Katowice, Poland (Department of Strategic and Regional Studies). He was granted a Stefan Batory Trust / Foreign Commonwealth Office Scholarship in Oxford to write his master thesis (in 2002) in urban and regional economics. Marcin also completed the postgraduate course “Knowledge Intensive Partnerships for Entrepreneurship” at Södertörn University in Stockholm and the International Management Teachers Academy (track: Strategic and International Management).
Anna Masłoń-Oracz, PhD, advisor on strategic management and international expansion of companies. Plenipotentiary of the Rector of the Warsaw School of Economics for Africa, assistant professor at the Warsaw School of Economics, author of lectures and training courses in strategic management, which she conducts on three continents (Europe, Africa, Asia).
 Jarosław M. Nazarczuk (PhD), assistant professor at the Faculty of Economic Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. His main research interests include evaluation of effectiveness of regional policy programmes (i.e., special economic zones and regional smart specialization strategies), factors affecting regional/firm-level export activity, determinants of FDI location, and aftermaths of their inflow.
 

Webinar – "Poland's involvement in activities for the green transformation - the European Green Deal"
Centre for Europe UoW, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar – „Poland’s involvement in activities for the green transformation – the European Green Deal”.
 
THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych from September 14, 2022, 5pm CEST.
 
Our guests are:
Anna Wójtowicz, PhD, Jean Monnet Chair of the European Union, Socio-Economic Collegium of Warsaw School of Economics (SGH), Member of the Polish European Community Studies Association (PECSA)
 Marek Gruchelski, Prof., Warsaw School of Economics (SGH),
Warsaw Management University
 Krzysztof Księżopolski, PhD, expert on economic and energy security and energy policy, Associate Professor, Warsaw School of Economics (SGH)
 Izabel Zygmunt, European Commission’s European Green Deal expert in Poland, Team Europe expert
 
 

Webinar – "Polish cultural diplomacy and building the “Polska” brand through culture"

Centre for Europe of University of Warsaw, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar- „Polish cultural diplomacy and building the “Polska” brand through culture: experiences and perspectives”.

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych ⏱️ (VIDEO BELOW)

Our guests are:
 Dorota Jurkiewicz-Eckert
Art historian with interests in international relations and political sciences. Researcher and lecturer in the Centre for Europe, University of Warsaw.
 Bożena Gierat-Bieroń, PhD.
Associate Professor and lecturer at the Institute of European Studies, Jagiellonian University. She also served as the co-ordinator of MA Euroculture Programme and worked for National Centre of Culture in Warsaw.
 Aleksander Laskowski
Music writer, broadcaster and translator. He serves as Warsaw correspondent for the British Opera Magazine and works at the Fryderyk Chopin Institute in Warsaw as the press spokesman.

 

Podcast - "Polish experiences as a post-communist state in building a civil society"

Centre for Europe of University of Warsaw and Centre for International Relations (Centrum Stosunków Międzynarodowych) invite you to a podcast „Polish experiences as a post-communist state in building a civil society”.

The speaker is Mikołaj Rakusa-Suszczewski, PhD, an Associate Professor at Centre for Europe, University of Warsaw. Sociologist and political philosopher; graduate of the Institute of Sociology at University of Warsaw and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris. Co-founder of the Social Movements Analysis Team Foundation (ZARS).

Link to the podcast on Spotify – click here

The podcast is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”.

This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.
Podcast - "Poland, the Balkans, Central & Eastern Europe and European (Differentiated) Integration"
Centre for Europe of University of Warsaw and Centre for International Relations (Centrum Stosunków Międzynarodowych) invite you to a podcast – „Poland, the Balkans, Central & Eastern Europe and European (Differentiated) Integration”.
 
The speaker is prof. Rafał Riedel, full professor at the Opole University (Poland) and Guest Lecturer at St Gallen University (Switzerland). PhD holder in Political Science, habilitated (in EU Studies) at the University of Wrocław, graduated at the Silesian University and Economic University in Katowice.
 
Link to the podcast on Spotify – click here
 
The podcast is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.
Podcast - "Polish experiences in shaping participatory budgets - an example for the Western Balkans"
Centre for Europe of University of Warsaw and Centre for International Relations (Centrum Stosunków Międzynarodowych) invite you to a podcast – „Polish experiences in shaping participatory budgets – an example for the Western Balkans”.
 
The speaker is Marcin Sokołowski, PhD candidate, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw.
 
Link to the podcast on Spotify – click here
 
The podcast is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.
Podcast - "Poland as a country of success in the transformation of the agricultural sector"

Centre for Europe of University of Warsaw and Centre for International Relations (Centrum Stosunków Międzynarodowych) invite you to a podcast „Poland as a country of success in the transformation of the agricultural sector”.

The speaker is Jan Borkowski, PhD, Polish scholar with nearly 30-years’ experience in public administration, politics and diplomacy, and an expert in economics, european integration and international relations. In 1993 he was elected to the Sejm (Polish Parliament), where he was Chair of the Europe Agreement Committee and Co-Chair of the Poland-EU Joint Parliamentary Committee. Appointed Under-Secretary of State at the Polish Ministry of Foreign Affairs from 1996-1997. He returned to the same Ministry in 2007 as Secretary of State for almost five years, before being nominated as ambassador of the Republic of Poland to the Kingdom of the Netherlands in 2012.

Link to the podcast on Spotify – click here

 

The podcast is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.

Wykłady i warsztaty na University St. Kliment Ohridski (Bitola)

Bitola, Macedonia Północna, 6-7 października 2022

 

Pobyt na Uniwersytecie Klimenta-Ohridskiego w Bitoli stanowił element realizacji współpracy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych podjętej w ramach projektu “Balkan Ambitions and Polish Inspirations” (zadanie publiczne finansowane przez MSZ RP w ramach grantu „Public Diplomacy 2022”).

1. W dniu 6 października 2022 przedstawione zostały dwa wykłady skierowane do macedońskich studentów prawa:

 • „Civil Society in Poland after 1989: Transformation, Consolidation, Deconstruction”–przygotował i przedstawił dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, CE UW. 
 • “The war in Ukraine: different definitions of victory and the Polish perspective”–przygotował i przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki,  CE UW

 

2. W dniu 7 października 2022 przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze warsztatowym dla studentów pierwszego roku prawa:

 • „Building civil society in liberal democracy”– dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, CE UW
 • “Humanitarian aid for Ukrainian refugees as a catalyst of the new grassroots activity of society in Poland”– prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki,  CE UW.

 

3. Ponadto, w drugim dniu wizyty delegację z Polski przyjął Rektor uczelni prof. Sasho Korunovski. Spotkanie dotyczyło możliwości kontynuacji i rozszerzenia współpracy dwustronnej między uczelniami, jak również wspólnej realizacji projektów międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę z krajami Bałkanów Zachodnich.

Międzynarodowa konferencja "Balkan Ambitions and Polish Inspirations"

W dniu 18 listopada br. w Warszawie, w przepięknej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Balkan Ambitions and Polish Inspirations.

Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. Przedsięwzięcie miało charakter podsumowujący realizację grantu.

Obok głównego organizatora ze strony Polski (czyli CE UW) najważniejszym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Faculty of Law „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: Centre for International Relations (Poland), University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of  Montenegro, University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję był PLL LOT.

Konferencję rozpoczął o godz. 9.15 Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. dr hab. Sambor Grucza, kolejno głos zabierali: Dyrektor Centrum Europejskiego UW, dr hab. Kamil Zajączkowski, Prorektor ds. Nauki University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, prof. Goran Ilik i   Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ, pan Patryk Błaszczak

W swoich wystąpieniach rozpoczynających konferencję obaj prorektorzy podkreślili wagę współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej Polski oraz państw bałkańskich. Wskazano na potrzebę budowania sieci powiązań o charakterze akademickim (tzw. networków), które umożliwiłyby przygotowywanie i aplikowanie o wspólne granty, których efektem byłyby konferencje, seminaria i publikacje. Dawałoby to możliwość wzajemnej promocji i wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Dr hab. Kamil Zajączkowski z kolei nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ, wskazując, że kluczowym celem jest przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej oraz ukazanie Polski jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego region. Wchłonięcie całych Bałkanów przez struktury euroatlantyckie będzie także oznaczać całkowite wyłączenie tego regionu z wpływów rosyjskich. Jest to szczególnie ważne w sytuacji odradzającego się imperializmu rosyjskiego.  Dyrektor CE UW zwrócił również uwagą, że budowanie platformy współpracy pomiędzy Polską a wybranymi państwami Bałkanów Zachodnich opierającej się na wpływowych środowiskach akademickich, dziennikarskich i pozarządowych będzie miało istotne znaczenie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w regionie. Dyrektor Błaszczak w swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń mających miejsce w Europie w związku z agresją rosyjską w Ukrainie. Wskazał, że jest to z pewnością punkt zwrotny w kształtowaniu nowego ładu światowego i porządku międzynarodowego w Europie. Podkreślił zagrożenie płynące z Rosji zarówno dla Polski, jak i regionu bałkańskiego, w którym wciąż są silne wpływy rosyjskie. Niewątpliwe aktywna rola Polski w tym właśnie regionie może przyczynić się do ograniczenia wpływów i ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy państw bałkańskich.

Następnie odbyły się trzy panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:
– Panel 1 Poland, the Balkan States and Regional Players,
– Panel 2 Poland and the Balkans – Socio-Economic Changes and Challenges,
– Panel 3 Poland and the Balkans – Systemic and Administrative Changes,

Pełny program konferencji tutaj

Uczestnikami konferencji byli zarówno reprezentanci polskich uczelni i organizacji pozarządowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Stosunków Międzynarodowych, PECSA), oraz przedstawiciele akademiccy i działacze organizacji pozarządowych Macedonii Północnej (University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Institute for Research and European Studies), Serbii (University of Niś), Czarnogóry (University of Montenegro), Turcji (Uniwersytet Stambulski).

Przemówienia wszystkich polskich uczestników miały charakter promocyjny na temat osiągnięć Polski w różnych wymiarach, począwszy od politycznego, poprzez gospodarczy, społeczny i kulturowy.

Ostatnim elementem merytorycznym konferencji było podsumowanie dokonane przez prof. Kamila Zajączkowskiego oraz prof. Gorana Ilik, którzy jeszcze raz podziękowali MSZ za sfinansowanie grantu i umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia.

Po konferencji delegacja z Macedonii Północnej została zaproszona i uczestniczyła w Koncercie Urodzinowym „Pozytywne Wibracje”, zorganizowanym z okazji 206. rocznicy powołania uczelni.

Natomiast, w dzień poprzedzający konferencję, odbyła się kolacja z udziałem gości z Macedonii Północnej oraz przedstawicieli UW, CSM, a także wiceprezesa PPL LOTu. Podczas niej omawiano kwestie dalszej współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

 

Galeria z konferencji międzynarodowej i warsztatu w Bitoli (Macedonia Północna)

Grant MSZ Dla CE UW Logotypy_PL