Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych

27 czerwca 2022

Facebooktwitter

Centrum Europejskie realizuje grant pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Głównym zagranicznym partnerem strategicznym projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna). Ponadto partnerami po stronie bałkańskiej są: Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Czarnagórskim w Pogdoricy, Institute for Research and European Studies (macedoński NGO). Głównym polskim partnerem strategicznym CE w realizacji projektu jest Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM).

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii. W ramach podjętych przez Centrum Europejskie UW oraz polskich partnerów działań Polska zostanie przedstawiona jako wzór państwa, które w ramach transformacji osiągnęło sukces w wymiarze bezpieczeństwa (członkostwo w NATO), w wymiarze społeczno-ekonomicznym (członkostwo w UE, polityka społeczna i prorodzinna, polityka regionalna oraz rozwój miast i wsi, rozwój polskiego sektora start-up) oraz w wymiarze kulturowym (przywiązanie do tradycyjnych polskich wartości). 

Projekt obejmuje m.in.:

  1. zorganizowanie międzynarodowych warsztatów oraz konferencji pt. Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges, które odbędą się w Bitoli (Macedonia Północna) w dniach 1-2 lipca
    Link do programu konferencji – kliknij tutaj
    Link do programu warsztatów – kliknij tutaj;
  2. przygotowanie dla strony bałkańskiej serii 10 webinarów i 4 podcastów prezentujących polskie doświadczenia (webinaria do obejrzenia poniżej)
  3. zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Warszawie podsumowującej projekt (październik/listopad 2022 r.);
  4. wydanie anglojęzycznej monografii poświęconej doświadczeniom transformacji w państwach bałkańskich i w Polsce oraz stojącym przed nimi wyzwaniom.

 

Koordynatorami projektu są po stronie polskiej: dr Artur Adamczyk i dr hab. Kamil Zajączkowski. Po stronie bałkańskiej: prof. dr Goran Ilik – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli.

Grant MSZ Dla CE UW   Logotypy_PL

Konferencja międzynarodowa i warsztat w Bitoli w ramach grantu MSZ (w Macedonii Północnej)

W dniach 30 czerwca br. do 4 lipca br. zespół CE wraz z partnerami z CSM, a także z WNPiSM UW odbył wizytę studyjno-konferencyjną do Macedonii Północnej, w ramach grantu MSZ realizowanego przez CE UW.

W dniu 1 lipca br. w Bitoli,  w pięknie odrestaurowanym Pałacu Oficerskim odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Poland and the Balkans in Europe -Successes and Challenges. Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Obok głównego organizatora projektu ze strony Polski (czyli CE UW) głównym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Faculty of Law “St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola. I ten właśnie wydział był głównym organizatorem tej konferencji. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: Centre for International Relations (Poland), ,,University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of  Montenegro, University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję jest PLL LOT.

Konferencja została otwarta przez prof. Gorana Ilika – Dziekana Wydziału Prawa University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, następnie głos zabierały osoby w następującej kolejności: prof. Sasho Korunovski – Rektor tego uniwersytetu, dr Toni Konjanovski -Burmistrz Bitoli, dr hab. Kamil Zajączkowski -Dyrektor CE UW, Pan Wojciech Tyciński – Ambasador RP w Macedonii Północnej i Pani Bisera Kostadinovska-Stojcevska – Minister Kultury Macedonii Północnej. Konferencja zgromadziła około 120 osób.

Podczas rozpoczęcia konferencji Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ. To przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej oraz jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego regionu.

Następnie odbyły się cztery panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:

– Panel 1 Poland and the Balkan States in the Face of Global Security Challenges,

– Panel 2 Poland’s Successes in the Implementation of Political and Economic Reforms,

– Panel 3 Poland’s Socio-Political Achievements as an Inspiration for Changes in the Balkan States

– Panel 4 Poland as a Leader of Social and Cultural Changes

Uczestnikami konferencji byli zarówno reprezentanci polskich uczelni i organizacji pozarządowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowej w Lublinie) oraz przedstawiciele akademiccy i działacze organizacji pozarządowych Macedonii Północnej, Serbii, Czarnogóry oraz Rumunii (University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of Montenegro, University of Niś, Institute for Research and European Studies, Babes-Bolyai University).

Konferencja miała charakter hybrydowy i byłą transmitowana on-line. Słuchaczami konferencji byli pracownicy naukowi, studenci, urzędnicy lokalni, działacze NGO’s i dziennikarze

Po konferencji odbył się uroczysty koktajl zorganizowany i sfinansowany przez Pana Wojciecha Tycińskiego – Ambasador RP w Macedonii  Północnej.

W dniu 2 lipca odbył się warsztaty w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”, zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

W warsztacie uczestniczyło ok. 35 osób. Słuchaczami byli studenci, pracownicy akademiccy i członkowie NGO’s.

Pierwszy warsztat pt: “Poland’s chances for building a strong position in the new international order” poprowadził prof. dr hab. Bodan Góralczyk. Zaczął on od przeprowadzenia quizu na temat wiedzy o Polsce, z którego wynikło, że dla Macedonii Północnej Polska jest nadal krajem odległym i mało znanym. Zdaniem prowadzącego warsztat położenie Polski “między Rosją a Niemcami” jest łatwo zrozumiałe dla Macedończyków, stale borykających się z zewnetrznymi wpływami (Grecja, Bułgaria, problem albański). Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła nowy rozdział w historii Europy i świata z ostatecznym wynikiem jeszcze trudnym do przewidzenia. Polska aktywnie prowadzi politykę w regionie wzmacniając dotychczasowe inicjatywy intergacyjne I proponując nowe  (Trójmorza, Trójkąt Lubelski, nawet trójkąt Londyn – Warszawa – Kijów, czy unia Polski I Ukrainy). Powiodą się one pod jednym warunkiem, że Ukraina nie przegra wojny. Polska i Macedonia Północna muszą dostosować się do nowej rzeczywistości – powrotu do logiki blokowej. Polska stawia na USA, Macedonia Północna musi wybrać.

Warsztat pt. „Poland tells Europe: Polish sites on the European Heritage Label list”  poprowadziła Pani Dorota Jurkiewicz-Eckert (doktorantka UW).

W ramach warsztatu zaprezentowała zagadnienie promocji Polski w Europie i Unii Europejskiej poprzez jej  aktywne uczestnictwo w programach i działaniach Unii Europejskiej na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz  historii  państw członkowskich w ramach polityki Unii Europejskiej. Jako case study wybrała  Europejski  Znak Dziedzictwa – działanie/program Unii Europejskiej, który od 2011 roku w sposób komplementarny do list światowego dziedzictwa UNESCO, promuje materialne i niematerialne dziedzictwo państw członkowskich UE, które odegrało znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz w budowaniu Unii Europejskiej.  Ideą warsztatu było spojrzenie na EZD  i inne aktywności Polski w ramach akcji i programów UE, nie tyle z unijnej, co z polskiej perspektywy oraz pokazanie  Polski- członka Unii Europejskiej jako państwa, które włącza się w instytucjonalne działania na rzecz  ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy oraz wpisanych w  to dziedzictwo wartości  poprzez promowanie – także poprzez wpisy na listę EZD – polskiego, wielowymiarowego i wielowątkowego  dziedzictwa  i historii.

Oba warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie słuchaczy, padło kilka pytań i wywiązała się ciekawa dyskusja, która miała charakter seminaryjny. Macedońscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie sprawami Polski i odnieśli je do problemów swojego kraju.

Spotkanie podsumował prof. Goran Ilik, Dziekan Faculty of Law “St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola podkreślając znaczenie projektu dla współpracy i tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Macedonii Północnej i wyrażając zadowolenie, że grant będzie kontynuowany.

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć TUTAJ.

Webinar – „Polish experiences in building a civil society”

Centre for Europe UW and Centrum Stosunków Międzynarodowych invite you to a webinar 👉 „Polish experiences in building a civil society”.

 
The webinar is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.
 
Our guests are:
➡️ Mikołaj Rakusa-Suszczewski, PhD, an Associate Professor at Centre for Europe, University of Warsaw. Sociologist and political philosopher; graduate of the Institute of Sociology at University of Warsaw and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris. Co-founder of the Social Movements Analysis Team Foundation (ZARS).
➡️ Elżbieta Korolczuk, PhD, a sociologist, works at the Södertörn University in Stockholm and is also a lecturer at the American Center Studies at the University of Warsaw. She studies social movements, civil society, gender and parenting issues.
➡️ Grzegorz Piotrowski, PhD, works as a researcher at the European Solidarity Center in Gdańsk. Since 2019, he has also been associated with the University of Gdańsk, where he is an assistant professor at the Institute of Sociology.
➡️ Stefan Paweł Załęski, PhD, sociologist, social philosopher, teaching at Graduate School of Social Research, author of a monography „Neoliberalism and Civil Society

Webinar – „Poland as a leader in shaping the European Union’s Eastern policy: the Eastern Partnership"

Centre for Europe of University of Warsaw, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar

👉 „Poland as a leader in shaping the European Union’s Eastern policy: the Eastern Partnership”.

 
Our guests are:
➡️ Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director at the Institute of Central Europe in Lublin and Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration at the Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
➡️ Agnieszka Bryc, PhD, Assistant Professor, Nicolaus Copernicus University, Faculty of Political Science and Security Studies. Member of the Programme Board at the Institute of Central Europe in Lublin.
➡️ Marta Drabczuk, PhD, Assistant Professor at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Senior Analyst at the Department of Eastern Europe, Institute of Central Europe in Lublin.
➡️ Jakub Olchowski, PhD, Eastern Department, Institute of Central Europe in Lublin. Assistant Professor at the International Security Department, University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin.
 

The webinar can be viewed here.-  https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/912287973051808/

 
🔹 The webinar is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.

Webinar – „Poland as a leader of European cooperation on the North-South line: The Three Seas Initiative"

Centre for Europe of University of Warsaw, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar

👉 „Poland as a leader of European cooperation on the North-South line: the Three Seas Initiative”.

 
Our guests will be:
➡️ Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director at the Institute of Central Europe in Lublin and Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration at the Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
➡️ Aleksandra Kuczyńska-Zonik, PhD, Head of Baltic Department of the Institute of Central Europe in Lublin and a Research Assistant at the John Paul II Catholic University of Lublin.
➡️ Łukasz Lewkowicz, PhD, Assistant professor at the Department of Political Thought of the Institute of Political Sciences and Administration at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Senior analyst in the Department of the Visegrad Group of the Institute of Central Europe.
➡️ Konrad Pawłowski, PhD (hab.), Head of the Department of the Balkans at the Institute of Central Europe in Lublin. Assistant professor at the Department of International Relations, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
 

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych ⏱️ (VIDEO BELOW)

 
🔹 The webinar is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.

Webinar – „Poland as a leader in supporting start-ups among the countries of Central and Eastern Europe"

Poland as a leader in supporting start-ups among the countries of Central and Eastern Europe

Centre for Europe, Centre for International Relations and Warsaw School of Economics invite you to a webinar 

👉 „Poland as a leader in supporting start-ups among the countries of Central and Eastern Europe”.

 
🔹 The webinar is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.
 
THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych ⏱️ (VIDEO BELOW)
 
Our guests were:
➡️ Anna Masłoń-Oracz, PhD, Assistant professor, Rector’s Plenipotentiary for Africa, Warsaw School of Economics.
➡️ Ewa Geresz, Programs and Global Partnerships Director, Venture Café Warsaw.
➡️ Maciej Sadowski, CEO, Startup Hub Poland, Chairman of the High-Tech Committee in Polish Chamber of Commerce .
 
👉 The debate will be held in English

Webinar – „"Poland as a stabilizer of European security in the Eastern dimension: OSCE presidency""

Poland as a stabilizer of European security in the Eastern dimension: OSCE presidency

We would like to invite you to a webinar 👉 „Poland as a stabilizer of European security in the Eastern dimension: OSCE presidency”.

THE DEBATE IS AVAILABLE ON YOUTUBE CHANNEL: Centrum Stosunków Międzynarodowych ⏱️ (VIDEO BELOW)

 
Our guests are:
➡️ Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director at the Institute of Central Europe in Lublin and Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration at the Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
➡️ Jakub Bornio, PhD, Assistant Professor and Deputy Director at the Department of European Studies at the University of Wrocław, Fellow with the Jamestown Foundation.
➡️ Dominik P. Jankowski, security policy expert, diplomat, and think tanker. He currently serves as Political Adviser and Head of the Political Section at the Permanent Delegation of Poland to NATO.
➡️ Damian Szacawa, PhD, Senior Analyst, Department of the Baltics, Institute of Central Europe in Lublin, Assistant Professor at Maria Curie-Skłodowska University.
 
🔹 The webinar is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.
 
👉 The debate will be held in English