Zaznacz stronę

Dlaczego warto wybrać europeistykę?

10(+1) powodów, dla których warto podjąć studia na europeistyce

Drodzy Kandydaci!

W roku akademickim 2020/21, mimo potężnych zawirowań i nieznanych jeszcze ostatecznych skutków pandemii COVID-19 będzie bez przeszkód kontynuowany odrębny kierunek studiów o nazwie europeistyka prowadzony wspólnie przez specjalistów z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Obydwie jednostki mają ogromne doświadczenie na tym polu.

Takie zwiększenie mocy wykładowczych jest ze wszech miar wskazane w dzisiejszych niespokojnych czasach, kiedy w cenie tym bardziej jest  fachowość i systematyzacja nowych oraz skomplikowanych zagadnień, jak chociażby konsekwencje pandemii, dalsze losy globalizacji (i kapitalizmu), konsekwencje brexitu dla Unii Europejskiej i sceny światowej, migracje, turbulencje i polaryzacje na scenach wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy zagrożenia zewnętrzne (Rosja, kryzys na Ukrainie, Chiny, Bliski Wschód). Nie ujdą też naszej uwadze, co oczywiste po wybuchu pandemii, problemy wyzwań globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, zagrożenia ekologiczne, czy siatki terrorystyczne i cyberterroryzm.

Na pierwszym stopniu poznacie podstawy wiedzy o prawie, historii, ekonomii, kulturze i polityce państw europejskich, a na drugim macie szansę poszerzyć tę wiedzę o sferę prawną już wewnątrz UE, a także rozwiązania instytucjonalne, życie społeczne i procesy integracyjne w jej ramach.

Nie jest to jednak wiedza statycznie podana. Świat wokół nas – w Polsce, w Europie i na świecie – jest teraz po COVID-19 niespokojny i trudno przewidywalny, pełen zmian, zawirowań, nowych problemów i wyzwań. Jednakże przez to właśnie jest on zarazem niezmiernie ciekawy i wymagający refleksji oraz należytego uporządkowania. Grono wybitnych fachowców w swoich dziedzinach, teoretyków i praktyków, pozwoli Wam, drodzy Kandydaci, sprostać tym wyzwaniom.

Program ramowy studiów na obu poziomach, licencjatu i magisterskich, znajdziecie w odpowiednich tabelach i załącznikach.

                                             Zapraszamy do nas na studia!

Prof. UW dr hab. Bogdan J. Góralczyk      Prof. dr hab. Stanisław Sulowski
D y r e k t o r                                                  D z i e k a n
Centrum Europejskiego UW                      Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Warszawa, 15 kwietnia 2020 roku

 

 

Od 1 października 2019 r. Uniwersytet Warszawski oferuje nowe studia na kierunku europeistyka. Za prowadzenie zajęć na europeistyce odpowiadają Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, dwa wiodące ośrodki badawcze i dydaktyczne w zakresie studiów europejskich.  Centrum Europejskie zajmuje się Europą i integracją europejską od 1991 r., a kierunek europeistyka prowadzi od 2004 r. Obecnie Centrum Europejskie odpowiada za organizację studiów licencjackich, natomiast Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest koordynatorem studiów magisterskich w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju. Uniwersytet Warszawski jest wiodącą jednostką w obszarze europeistyki i studiów europejskich. Studia na europeistyce to dobry wybór!

1) Multidyscyplinarny program studiów

Konsekwentnie i programowo jesteśmy mulitidyscyplinarni. Opieramy się przede wszystkim na dorobku trzech dyscyplin – nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych. Dzięki temu unikalnemu połączeniu różnych obszarów badawczych, studenci mogą wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Nasza działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień, a zajęcia prowadzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin, ściśle współpracujący z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą. Multi- i interdyscyplinarność naszego podejścia do studiów europejskich jest wpisana w cały program studiów: od pierwszego roku aż po  seminaria dyplomowe.

2) Uczymy nie tylko o Europie i o dynamicznie zmieniającym się świecie

Stała współpraca z uczelniami azjatyckimi (m.in. z Indii: Manipal University i University of Calcutta oraz z Chin: Xiamen University) oraz z uczelnią amerykańską (Rutgers University) w istotny sposób determinuje koncepcję kształcenia na europeistyce. Współpraca z pozaeuropejskimi partnerami pozwala nam spojrzeć na Europę z innej perspektywy. Wychodzimy poza ścisłe ramy UE i Europy, co ma szczególne znaczenie w kontekście procesów aktualnie zachodzących na scenie globalnej i w kontekście trudności w procesach integracyjnych (kryzysach wewnątrz) Unii Europejskiej. Uczymy patrzeć na Europę z różnych kątów widzenia i w różnych kontekstach kulturowych. Tłumaczymy, jak rozumieć Europę z wewnątrz Unii, po sąsiedzku ze Wschodu i Południa, a także z atlantyckiej, azjatyckiej i afrykańskiej perspektywy. Każda inna, każda niezbędna do rozumienia miejsca Europy w świecie i zachodzących w niej procesów.

3) Znakomita i doświadczona kadra naukowa

Studia europeistyczne na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi zespół sprawdzonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich eksperci i praktycy, którzy potrafią zainteresować tematyką zajęć – prof. dr hab. W. Czapliński, prof. dr hab. J. Czaputowicz, dr hab. B. Góralczyk, prof. UW,  dr hab. T. Grosse, prof. UW, prof. dr hab. K. Jasiecki, prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk. Znaczna część kadry naukowo-dydaktycznej poza znacznym dorobkiem naukowym, posiada doświadczenie praktyczne w administracji państwowej, zdobyte na placówkach dyplomatycznych, w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, co wykorzystuje w procesie dydaktycznym. Dzięki temu studenci wdrażani są do pracy naukowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Uzupełnieniem etatowych nauczycieli akademickich jest grono współpracowników zewnętrznych, przede wszystkim osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w pracy dydaktycznej.

4) Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus

Studia europeistyczne na Uniwersytecie Warszawskim cechuje bogata oferta stypendialna w ramach programów mobilnościowych; obejmuje ona ponad 30 ośrodków akademickich w całej Europie i w pełni oddaje interdyscyplinarny charakter studiów. W tym zakresie należy przede wszystkim wyróżnić: University College London, School of Slavonic and East European Studies, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Université Toulouse 1 Capitole, University of Latvia, Universidad Autonoma de Madrid, Ljublana University.

5) Zachęcamy do większej aktywności i rozwijania zainteresowań

Przez wiele lat na studiach licencjackich nasi studenci mieli do zrealizowania 120 godzin praktyk zawodowych. Od roku akademickiego 2018/2019 postanowiliśmy je zastąpić przedmiotem ‘udział w życiu gospodarczo-społecznym’. W ramach tych zajęć studenci nadal mogą odbywać praktyki zawodowe w wybranym miejscu (np. w administracji rządowej lub samorządowej, w prywatnych firmach lub organizacjach pozarządowych). Mogą także angażować się w mniej formalne przedsięwzięcia, które przyniosą im cenne doświadczenia przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Zaliczenie tego przedmiotu studenci pierwszego roku rozpoczynają od obowiązkowego udziału w szkoleniach Biura Karier UW.

6) Intensywna działalność wydawnicza

Ukazujący się nieprzerwanie od 1997 r. nakładem Centrum Europejskiego UW interdyscyplinarny kwartalnik „Studia Europejskie” od 2018 r. został połączony z rocznikiem „Yearbook of Polish European Studies”. Nowy periodyk „Studia Europejskie – Studies in European Affaires” jest wydawany na przemian w języku polskim i angielskim (stąd jego podwójny tytuł), z wysiłkiem redakcyjnym położonym na to, by każdy numer miał temat wiodący Ubiegamy się o to, aby to czasopismo znalazło się w najważniejszych rankingach międzynarodowych. Obecnie na tym koncentruje się program wydawniczy Centrum Europejskiego. Równocześnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych wydaje kwartalnik „Przegląd Europejski”. W latach 2013-2019 pracownicy CE przygotowali 30 monografii, ponad 250 artykułów, około 150 rozdziałów i kilkanaście książek pod redakcją. Znaczna ich część została wydana w ramach Programu Wydawniczego CE, a także zagranicą, m.in. w USA, Niemczech, na Ukrainie, w Macedonii, Indiach, Chinach, Hong Kongu, instytucjach europejskich (np. przez Parlament Europejski, Europejski Trybunał Obrachunkowy).

7) Liczne konferencje, seminaria i warsztaty międzynarodowe organizowane z udziałem Naszych Studentów

Centrum Europejskie organizuje co roku wiele konferencji i seminariów międzynarodowych. Bierze także udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych. Wyniki badań i międzynarodowej współpracy są wykorzystywane w procesie kształcenia. CE udziela również wsparcia działalności naukowej studentów. Przykładem ilustrującym taką działalność jest możliwość publikowania przez studentów fragmentów ich prac magisterskich i licencjackich w formie artykułu w kwartalniku „Studia Europejskie – Studies in European Affaires”. Studenci są także aktywnie włączani do projektów międzynarodowych, jak np. w projekt z Centre for European Studies Rutgers University, oparty na polsko-amerykańskich seminariach studenckich poświęconych problemom pamięci zbiorowej, czy stała współpraca ze Lwowskim Uniwersytetem Narodowym, obejmująca wyjazdy naszych studentów do Lwowa oraz wizyty ukraińskich badaczy w Warszawie. Studenci byli także zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy pt. „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, różne doświadczenia”, międzynarodowy projekt badawczy pt. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”. Na jesieni 2017 r. studenci licencjatu brali udział w projekcie naukowym CURICULLA, w ramach którego przeprowadzali ankiety wśród publiczności warszawskich teatrów. 

8) Reagujemy na aktualne wydarzenia w Europie i na świecie

Uważnie śledzimy bieżące wydarzenia i staramy się na nie reagować, również w sensie programowym (np. w naszej ofercie pojawił się wykład prof. B. Góralczyka o UE po Brexit, czy o nowych ruchach społecznych i narodowych w UE dr. hab. M. Rakusa-Suszczewskiego). Szczególny nacisk kładziemy na zmiany zachodzące na terenie UE oraz dotyczące pozycji UE w nowowyłaniającym się porządku międzynarodowym.

9) Obecność w mediach – od telewizji poprzez radio aż do mediów społecznościowych

Pracowników naukowych Centrum Europejskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych można często oglądać i słuchać w programach stacji telewizyjnych, radiowych, można także przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. W sposób prosty i klarowny wyjaśniają zawiłości współczesnego świata i UE. Przy tej okazji wykazują podstawowe atuty CE UW, jakimi są multidyscyplinarność, szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia oraz zainteresowanie wieloma obszarami badawczymi. Więcej informacji znajdziecie na stronie CE w mediach  i na Facebooku.

10) Dołączysz do niepowtarzalnej społeczności studenckiej i przeżyjesz niezapomnianą przygodę

Podczas studiów weźmiesz udział w wyjazdach i imprezach organizowanych przez studentów dla studentów. Na europeistyce aktywnie działa Samorząd Studencki, którego zadaniem jest nie tylko pomoc studentom w problematycznych sprawach, ale też zapewnienie odpowiedniej integracji środowiska studentów. W Centrum Europejskim tradycje organizacji studenckich wydarzeń kulturalnych sięgają kilkunastu lat. W tym roku zaprosimy Was na kolejny Obóz Zerowy do Sielpi Wielkiej (obejrzyj filmiki z poprzednich obozów). Organizowane wydarzenia sprawiają, że na europeistyce po prostu miło jest studiować. Zawsze znajdziesz na zajęciach osoby do porozmawiania, pożyczenia notatek lub wspólnego wyjścia po zajęciach.

11) Absolwenci europeistyki na rynku pracy

Absolwenci europeistyki – studiów europejskich, a więc kierunku prowadzonego do tej pory w Centrum Europejskim, są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i zagranicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Nasi absolwenci. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach. 

Wykładowcy Centrum Europejskiego

W Centrum Europejskim pracuje grupa nauczycieli akademickich mająca w swoim dorobku setki, jak nie tysiące, pełnych wiedzy absolwentów oraz obszerne zbiory publikacji. Regularnie można ich oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. Często pojawiają się na różnego rodzaju konferencjach i debatach zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Ta aktywność najlepiej potwierdza, że nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach: politologii, geostrategii, ekonomii, dyplomacji, migracji, zagadnień społeczno-kulturowych i nie tylko. Sami zobaczcie!

K.Zajączkowski   SCOPUS

Artykuł dr. hab. Kamila Zajączkowskiego w czasopiśmie indeksowanym w bazie SCOPUS

Artykuł dr. hab. K.Zajączkowskiego ukazał się właśnie w czasopiśmie naukowym „On-line Journal Modelling the New Europe”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Prof. B. Góralczyk O Przenoszeniu Się Ośrodka Siły Do Azji

Prof. B. Góralczyk o przenoszeniu się ośrodka siły do Azji

Pod koniec 2020 r. Prof. B.Góralczyk kilkukrotnie udzielił się w mediach, zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

W.Czapliński

Prof. Władysław Czapliński o brukselskim kompromisie w „Rzeczpospolitej”

Profesor Władysław Czapliński udzielił gazecie „Rzeczpospolita” wywiadu na temat rezultatów ostatniego szczytu UE. Po szczegóły zapraszamy do wpisu!

BG_15.12

Profesor B. Góralczyk o przenoszeniu się ośrodka siły do Azji

Jak zwykle aktywny w sferze medialnej prof. B. Góralczyk dostarcza pięć nowych materiałów ze swoim udziałem, do zapoznania się w okresie przedświątecznym. Po szczegóły zapraszamy do wpisu!

KZ_BudżetUE

Dr hab. Kamil Zajączkowski o negocjacjach budżetowych w UE w magazynie „Więcej Świata” w Programie 1 Polskiego Radia

W ostatnich tygodniach dr hab. Kamil Zajączkowski trzy razy komentował negocjacje budżetowe w UE. Linki do audycji znajdą państwo we wpisie!

Dwie_rozmowy_BG 07.12

Dwa wywiady z prof. B. Góralczykiem

Prof. B.Góralczyk w ostatnim czasie brał udział w rozmowie z dr. Jackiem Bartosiakiem, a także był gościem programu „Raport o stanie świata” prowadzonego przez Dariusza Rosiaka. Po więcej informacji zapraszamy do wpisu!

Tak samo jak na świecie, w CE dużo się dzieje!

Sam sprawdź organizowane przez nas debaty!

W trakcie studiów mamy okazję poszerzać swoją wiedzą podczas spotkań z wieloma osobistościami ze świata nauki, polityki i mediów. Co najważniejsze, wiele z tych wydarzeń organizują studeci. Chcesz dołączyć do zespołu? Zachęcamy, bo warto!

 

 

Co jeszcze robimy po zajęciach?

Wspólne wypady, wyjazdy, imprezy i nie tylko

W roku akademickim mamy okazję spotykać się na organizowanych przez studentów imprezach i wydarzeniach kulturalnych! Dzięki temu na zajęciach zawsze znajdziesz kogoś znajomego i zawiążesz wiele niepowtarzalnych przyjaźni.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Czy chcesz studiować w University College London, Sciences Po w Paryżu, Universiteit Maastricht i Lund University? A może chciałbyś pojechać na południe i dołączyć do studentów w Rzymie, w Madrycie czy Ljublanie? Chcesz dołączyć do generacji Erasmus? Z nami to proste! Zostań studentem Centrum Europejskiego UW i skorzystaj z oferty stypendialnej Erasmus+. Bardzo do tego zachęcamy! Dlaczego? Ponieważ zależy nam, żebyś rozwijał swoją wiedzę o Europie, poznawał inne niż nasze punkty widzenia i inne metody pracy! Wiemy, jak dobrze przygotować Cię do studiów za granicą. Potrafimy z Tobą pracować podczas Twojego wyjazdu i czekamy na Twój powrót, żeby wspólnie wykorzystać Twoją wiedzę, nowe umiejętności i wyszlifowany język obcy!

Gdzie będziesz mógł pojechać?

13438865_1185377498193680_4170272182323894802_n

Paula Sawicka, studentka CE w latach 2013-2016

Do Centrum Europejskiego przyciągnął mnie interdyscyplinarny charakter oferowanych zajęć, a także chęć zrozumienia mechanizmów międzynarodowych. Już na samym początku zaskoczyła mnie otwartość kadry naukowej oraz szeroki zakres zajęć dodatkowych organizowanych w ramach działalności samorządu studentów.
W CE przeżyłam 3 lata intensywnego rozwoju intelektualnego i osobistego. Wykłady i ćwiczenia bardzo poszerzyły moje horyzonty, a projekty samorządowe nauczyły pracy z zespołem, koordynacji zadań, budżetowania, zaawansowanej obsługi pakietu Microsoft Office oraz umożliwiły spotkania z wieloma niesamowitymi ludźmi. Bez wątpienia, to właśnie studia w Centrum Europejskim umożliwiły mi znalezienie pracy w dużej, międzynarodowej korporacji i dały wiarę we własne możliwości.

Małgorzata Stano, studentka CE w latach 2012-2015

Centrum Europejskie wspominam jako intensywne trzy lata studiów licencjackich, czyli dokładnie to, czego potrzebuje każdy student – bo studia to nie tylko nauka, to także rozwijanie siebie i nabieranie umiejętności, takich jak na przykład przełamywanie strachu przed wystąpieniami publicznymi. Zdjęcie obok zostało zrobione w 2013 roku na jednej z konferencji, zorganizowanej przez Centrum Debaty Publicznej – projekt działający przy CE. CDP dało mi szanse pracy ze świetnymi ludźmi przy tworzeniu ciekawych event’ów. Razem zorganizowaliśmy wiele konferencji, lokalnych jak i ogólnopolskich. Miałam okazję poznać wielu interesujących prelegentów. Byłam aktywnym członkiem CDP w latach 2012-2014, po czym dzięki bogatej ofercie stypendiów udało mi się wyjechać na rocznego Erasmusa do Włoch. CE to nie tylko CDP, to także Samorząd, którego również byłam członkiem. Wspólnie organizowaliśmy wyjazdy integracyjne dla „świeżaków”, imprezy tematyczne, a także wyjazdy takie jak majówka. W CE każdy znajdzie coś dla siebie. Poza wiedzą, na pewno wyniesiecie ze sobą bagaż wspomnień i doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Polecam studiowanie w CE!

Gosia Stano

18985541_1516567695081327_821432462_n

Adam Leśniewicz, student studiów I i II stopnia w CE w latach 2009-2014

W dzisiejszym świecie innowacyjne jest to, co tkwi „pomiędzy”. Najważniejszym doświadczeniem studiowania jest nauczenie się myślenia, łączenia ze sobą faktów i procesów. To możliwe tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza sztywne ramy jednej dziedziny nauki. Interdyscyplinarne studia w Centrum Europejskim łączące ekonomię, prawo, socjologię, antropologię kulturową i politologię były świetnym treningiem holistycznego postrzegania rzeczywistości. To przydaje się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Ogromną zaletą studiowania w Centrum Europejskiego była dla mnie również „rodzinna” atmosfera, której nie doświadczy się studiując na dużych wydziałach. W CE możliwe jest nawiązania bliskiego kontaktu z kadrą dydaktyczną, pogłębianie swoich pasji i zainteresowań. Zintegrowane środowisko studenckie to z kolei motywator do podejmowania działań wychodzących poza standardowy tok studiów – w ramach Samorządu, koła naukowego, czy innych inicjatyw.