Zaznacz stronę

Studia magisteskie

Kierownik studiów

Nadolska Jadwiga dr

dr Jadwiga Nadolska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ramowy program kształcenia dla osób rozpoczynających studia:

w roku 2020/2021
w roku 2019/2020 

Program kształcenia

Program 2-letnich interdyscyplinarnych studiów II stopnia na kierunku europeistyka został przygotowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), którego celem jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie oraz unowocześnienie zarządzania.

Realizacja programu kształcenia umożliwia naszym studentom nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej, rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym, opracowywanie strategii decyzyjnych, dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego. 

Przykładowe przedmioty

Negocjacje w Unii Europejskiej,
Teoria i praktyka integracji europejskiej,
Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej,
Arbitraż międzynarodowy,
Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej,
Lobbing w Unii Europejskiej,
Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej,
Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce,
Marketing i promocja w Unii Europejskiej

W ramach programu studiów studenci mogą jeden semestr lub jeden rok spędzić studiując na wybranej uczelni w jednym z krajów Unii Europejskiej. Centrum Europejskie jest wyróżniającą się na Uniwersytecie Warszawskim jednostką pod względem liczby umów podpisanych z zagranicznymi uczelniami umożliwiającymi te wyjazdy. Nasza oferta wyjazdowa jest zróżnicowana zarówno pod względem geograficznym, jak i merytorycznym. Odzwierciedla interdyscyplinarny charakter naszych studiów.

 

Nasi absolwenci

Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i zagranicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwenci europeistyki są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie.

Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.