Stypendia i akademiki

Skład Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2021/2022

 • Maria Grzybowska (Koordynator ds. Stypendium Socjalnego)
 • Paweł Gruszka
 • Hanna Regner
 • Karolina Włodyga
 • Klaudia Sadurska

 

Podstawowe informacje dotyczące stypendiów i miejsc w akademikach

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 

Studenci UW mogą ubiegać się w roku akademickim 2022/2023 o:

 

• Stypendium socjalne

Stypendium skierowane do studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł netto. Oprócz tego, studenci mogą starać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne student w pierwszej kolejności wypełnia w USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2021 w formie dokumentu elektronicznego.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku;
–  W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2023 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2023 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku;

Jeśli nie ubiegałeś/aś się o stypendium socjalne w semestrze letnim 2021/2022
• KROK 1: Wypełnij w USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2021. (Zakładka DLA WSZYSTKICH – Wnioski).
• KROK 2: Złóż wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Jeśli ubiegałeś/aś się o stypendium socjalne w semestrze letnim, ale go NIE uzyskałaś/eś
• KROK 1: Złóż wyłącznie wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.
Podczas wypełniania wniosku o stypendium socjalne, na ekranie [Informacje uzupełniające], na którym znajdują się oświadczenia studenta należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli uzyskałeś stypendium w semestrze letnim
W takim przypadku nie wypełniaj oświadczenia o dochodach za rok 2021. W USOSweb złóż wyłącznie wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.
Podczas wypełniania wniosku o stypendium socjalne, na ekranie [Informacje uzupełniające], na którym znajdują się oświadczenia studenta należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które są zgodne ze stanem faktycznym.

Co jeśli, składałem/am wniosek o stypendium socjalne, a dochód w mojej rodzinie uległ, od tamtej pory, zmianie?
Jeżeli dochód lub skład Twojej rodziny uległ zmianie, a składałeś/aś już wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym, należy oczekiwać aż stan oświadczenia o dochodach w USOSweb zmieni status na „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Umożliwi to poprawę oświadczenia o dochodach i dodanie dokumentów potwierdzających zmiany jako załączniki do świadczenia o dochodach za rok 2021.

Więcej informacji dot. stypendium socjalnego zima 2022/23 znajdziesz na tej stronie
W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Pomocy Materialnej UW
mail: bpm@nulluw.edu.pl
https://bpm.uw.edu.pl/kontakt/

 

POSTANOWIENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022.

Uprawnienia do rozpatrzenia wniosków o stypendium socjalne w USOSweb rozpoczęły się 3 listopada 2021 r.

Informacje w sprawie stypendium socjalnego znajdują się na tej stronie

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: bpm@nulluw.edu.pl

Przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne prosimy zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 (str. 16) do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zawiera zasady ustalania składu rodziny oraz wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy.
– Załącznik nr 2 (str. 26) do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zawiera wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz sytuację materialną i dochodową wnioskodawcy.

Ważne!

Szanowni Państwo,

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmianie uległa wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu. W związku z tym planowana jest aktualizacja Oświadczenia o dochodach w USOSweb, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r.

W celu prawidłowego wyliczenia dochodu studentów, którzy wykazali dochód z ww. źródeł, a ich Oświadczenie o dochodach za rok 2020 zostało już zaakceptowane należy ponownie przeliczyć dochód w USOSweb po aktualizacji systemu (po 3 listopada br.). Poinformujemy Państwa o wgraniu aktualizacji.

Poniżej wzór Oświadczeń A i B. Zostały one dołączone w Oświadczeniu o dochodach w USOSweb do oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu. W ten sposób studenci będą mogli dodać plik do załącznika ze wszystkimi oświadczeniami.

Jednocześnie informuję, że postanowienie w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022 nie zostało jeszcze ogłoszone przez Rektora. W związku z tym, aktualnie nie ma możliwości wydawania decyzji w sprawie stypendium socjalnego. Postanowienie w sprawie wysokości stypendium otrzymają Państwo niezwłocznie po opublikowaniu.

Wzory oświadczeń:
oświadczenie A
oświadczenie B

 

• Stypendium Rektora

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb do 17 października 2022 r. wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 17 października 2022 r.

Wszelkie informacje dot. stypendium rektora są dostępne na tej stronie.

Przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora proszę zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

• Stypendium Ministra (terminy zostaną uaktualnione)

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Moduł składania wniosków o stypendium ministra zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1 października 2021 r. Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

Termin przyjmowania wniosków o stypendium ministra to 7 października 2021 rPo tym terminie wnioski nie będą zgłoszone do rektora.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra znajdują się na tej stronie.

 

• Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium jest przyznawane bez względu na dochód. Udzielane jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ.

 

Akademiki

Wnioski na rok akademicki 2022/2023 o miejsce w Domu Studenta należy składać w Centrum Europejskim UW, w pokoju 202A, w godz. 12.00-15.00 od poniedziałku do środy.

Co zrobić, aby dostać miejsce w akademiku?

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony u komisji stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.
Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.
Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2022/2023, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.
Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem składania i rozpatrywania wniosków na rok akademicki 2022/2023 znajdziesz na stronie BPM – wszystko co musisz wiedzieć o wnioskowaniu o miejsce w domu studenta.

Wszystkie potrzebne informacje – opis akademików, zasady przyznawania miejsc i instrukcje jak wypełniać wnioski można znaleźć na stronie BPM – Akademik.

Garść praktycznych uwag:

 • Wniosek zanosi się do Komisji Stypendialnej jednostki.
 • Wnioski złożone na starych formularzach są NIEWAŻNE i nie będą mogły zostać rozpatrzone.
 • Wniosek złożony wyłącznie w USOSweb jest niewystarczający – po zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami do Sekretariatu Studiów lub Komisji Stypendialnej.
 • Warunkiem złożenia Wniosku o miejsce w domu studenta jest wypełnienie nowego oświadczenia o dochodach. Dopiero po złożeniu oświadczenia możliwe będzie wygenerowanie wniosku.
 • Jeśli adres zamieszkania, który wyświetla się podczas składania wniosku jest nieprawidłowy należy go zmienić w Sekretariacie Studiów. Po dokonaniu zmiany złożenie wniosku z prawidłowymi danymi będzie możliwe dopiero kolejnego dnia.
 • Odległość między miejscem zamieszkania a uczelnią należy obliczyć jako adres docelowy podając: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odległości, czyli wydruk z ogólnodostępnego, internetowego serwisu map.
 • Komisja nie przyjmuje dokumentów bez wniosków!

 

Akademiki UW

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją (informacje podane w kolumnie po prawej):