Zaznacz stronę

Interdyscyplinarny Zespół Współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (od 2010)

Centrum Europejskie UW należało do inicjatorów utworzenia powyższego Zespołu, działającego na mocy ramowej umowy bilateralnej o współpracy naukowej i wymianie kadry naukowej i studentów zawartej między UW i EHESS w 2010 r. Zespół tworzy polsko-francuską sieć współpracy naukowej, w skład której wchodzi EHESS oraz jednostki UW – oprócz Centrum Europejskiego pełniącego od początku rolę koordynatora działalności Zespołu, należą do nich: Instytut Historyczny, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii oraz Instytut Kultury Polskiej. Koordynator prac Zespołu: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

Zespół ma za zadanie inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych w różnych dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych oraz wspieranie wymiany kadry akademickiej i studentów. W ramach dotychczasowej działalności odbyło się ponad 20 konferencji i seminariów naukowych oraz ok. 20 wykładów prowadzonych na UW i w EHESS, a wymiana kadry akademickiej w formule programu Erasmus i visiting professor obejmuje ok. 10 osób rocznie. Od 2015 r. CE UW dodatkowo koordynuje proces zgłaszania i wyłaniania kandydatów UW na stanowisko profesora wizytującego w EHESS.

Polsko-ukraińska sieć naukowa w zakresie badań nad wschodnim wymiarem polityki zagranicznej Unii Europejskiej (od 2012)

Sieć powstała na mocy zawartej z inicjatywy Centrum Europejskiego UW umowy między Uniwersytetem Warszawskim a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Oprócz przedstawicieli CE UW sieć skupia naukowców z Instytutu Integracji Europejskiej i Wydziału Stosunków Międzynarodowych powyższej uczelni ukraińskiej, jak również z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Koordynatorzy naukowi ze strony CE UW: doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski.

Celem działalności sieci jest wspomaganie realizacji projektów badawczych prowadzonych przez obie strony, zacieśnianie więzi instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami konsorcjum, rozwijanie wspólnych badań naukowych oraz prowadzenie wymiany kadry akademickiej i studentów. Dotychczas odbyło się kilkanaście wykładów oraz seminariów i konferencji naukowych obejmujących problematykę Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej oraz relacji polsko-ukraińskich.

Międzynarodowa sieć naukowa badająca postawy wyborcze oraz przemiany polityczno-społeczne zachodzące wśród Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii (od 2013)

Sieć powstała na bazie wcześniejszego zaangażowania się Centrum Europejskiego UW w międzynarodowy projekt badawczy zrealizowany w 2012 r.: „Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in UK”. Wśród partnerów zagranicznych sieci znalazły się nie tylko instytucje zaangażowane w powyższy projekt (Loughborough University, Leicester University, Universitadegli Studi di Roma „La Sapienza”, Uniwersytet Humboldta, Instytut Maxa Plancka, litewska organizacja pozarządowa My Politiq), ale także inne jednostki badawcze, jak np. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Koordynator naukowy ze strony CE UW: dr Agata Dziewulska.

Prowadzone w ramach sieci badania mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, m.in. przy zastosowaniu specjalnego narzędzia internetowego VAA, umożliwiającego wyciąganie nowatorskich wniosków badawczych. Pozwoliło to na podjęcie dodatkowego przedsięwzięcia naukowego, jakim było przystąpienie CE UW do sieci badawczej „VAA-RESEARCH.NET”. Konsorcjum to skupia naukowców z całej Europy zajmujących się badaniem i rozwojem technologii VAA w Unii Europejskiej.

Polsko-indyjska sieć naukowa w zakresie badań nad stosunkami międzynarodowymi, procesami globalizacji i studiami europejskimi (od 2013)

Sieć funkcjonuje w ramach wspomnianego projektu badawczego powołującego do życia Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na wybranych uniwersytetach indyjskich. W jej skład wchodzą, oprócz Centrum Europejskiego i Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, następujące uczelnie: University of Calcutta, Manipal University oraz Jawahralal Nehru University. Koordynator naukowy ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.

Działalność sieci ma za zadanie realizację dwóch podstawowych celów: po pierwsze, wspieranie zadań stawianych wspomnianym Centrom, tj. kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poprzez oddziaływanie na opinię publiczną i społeczeństwo państw Azji, w tym w szczególności na studentów i środowiska akademickie. Drugim głównym celem jest inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz nawiązywanie wymiany kadr akademickich. Dotychczas w ramach działalności sieci odbyło się kilkanaście wykładów oraz zorganizowano szereg seminariów i konferencji naukowych, obejmujących problematykę współczesnych stosunków międzynarodowych, a także pozycji i roli Unii Europejskiej oraz Polski w świecie.

Polsko-turecka sieć naukowa w zakresie badań nad stosunkami międzynarodowymi i studiami europejskimi (od 2014)

Sieć powstała na podstawie zainicjowanej przez Centrum Europejskie UW umowy dziedzinie współpracy akademickiej, naukowej i kulturalnej zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Istanbul University, wieloletnim partnerem CE UW w projektach badawczych i dydaktycznych. Partnerami w ramach sieci ze strony tureckiej są, oprócz Istanbul University, także inne uczelnie: Marmara University, Istanbul Kemerburgaz University, Ankara University oraz Middle East Technical University w Ankarze. Koordynatorzy naukowi ze strony CE UW: doc. dr Artur Adamczyk, mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

Głównym celem działalności sieci jest poszerzanie współpracy i rozbudowa więzi naukowych pomiędzy uczelniami partnerskimi. Dokonuje się to poprzez rozwijanie wymiany kadr naukowych w ramach stypendiów typu visiting professor, szersze wykorzystanie partnerskich sieci współpracy oraz rozszerzenie możliwości aplikowania o międzynarodowe projekty badawcze i szkoleniowe w ramach funduszy europejskich. Dotychczasowym rezultatem współpracy było m.in. kilkanaście wizyt studyjnych i wspólnych seminariów naukowych.

Międzynarodowa sieć badawcza w ramach projektu CURRICULA: „The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape” (od 2014)

W skład sieci, skupiającej europejskie i amerykańskie instytucje naukowe zaangażowane w realizację wspomnianego projektu badawczego, wchodzą – oprócz CE UW – następujące instytucje: trzy centra regionalne Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre National de Recherche Scientifique oraz Université d’Avignon z Francji, University of Glasgow z Wielkiej Brytanii, Umeå Universiteit ze Szwecji, Universita degli Studi di Padova z Włoch, Etnologicky Ustav Akademie ved Ceske Republiky, z Czech, University of Michigan z USA i Instytut Kultury UW. Koordynator naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

Zadaniem sieci jest wdrożenie kolejnych etapów projektu, a także współpraca i wymiana doświadczeń związana z badaniem praktyk kulturalnych w Europie w zmieniających się kontekstach socjokulturowych, instytucjonalnych i politycznych, a także inicjowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych. Instytucje należące do tej sieci zawiązały europejskie konsorcjum badawcze, które w 2015 roku złożyło do Komisji Europejskiej projekt naukowy w ramach programu Horyzont2020. W ramach dotychczasowej współpracy odbyły się konferencje, międzynarodowe seminaria badawcze i wizyty studyjne w Awinionie, Umeå i w Warszawie.

 

Międzynarodowa sieć badawcza „Central Network” w ramach projektu: „Transnational Europe: new constellations of solidarity and the <refugee crisis>” (od 2015)

W wyniku zaangażowania się Centrum Europejskiego UW w realizację powyższego projektu powstało międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą, oprócz przedstawicieli CE UW, naukowcy z berlińskiego Uniwersytetu Humboldta (inicjatora i koordynatora projektu), Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu ElötvösLorand (ELTE) w Budapeszcie. Koordynator naukowy ze strony CE UW: dr Anna Ostrowska.

Celem projektu jest zainicjowanie badań nad specyficznymi problemami wynikającymi z obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie Środkowej, wiążącymi się przede wszystkim z kryzysem imigracyjnym dotykającym państw tego regionu. Wśród uczestników znajduje się m.in. znany badacz węgierski prof. Gyorgy Csepeli oraz prof. Magdalena Nowicka z Uniwersytetu Humboldta, prowadząca wielki projekt badań na migracjami w Europie pt. TRANSFORmIG. W ramach sieci przewidziane jest m.in. prowadzenie wspólnych prac badawczych, wydawanie publikacji i organizacja seminariów (pierwsze odbyło się w grudniu 2015 r. w Berlinie, następne odbędzie w Pradze). Dla ich ułatwienia została stworzona platforma cyfrowa (Media repository), zapewniająca wzajemną komunikację pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

Międzynarodowe „Laboratorium praktyk i polityk kulturalnych w Europie” (od 2015)

W skład powołanego w 2015 r. przez Centrum Europejskie UW Laboratorium wchodzi międzynarodowa grupa badaczy o interdyscyplinarnych zainteresowaniach, m.in. z Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Fundacji Impact, którzy podjęli się zadania prowadzenia studiów i przygotowywanie analiz dla instytucji odpowiedzialnych za politykę kulturalną na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym i europejskim. Koordynator naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

Formuła Laboratorium zakłada szeroką współpracę z reprezentantami polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, przedstawicielami sektora kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Działalność sieci została zapoczątkowana udziałem jego uczestników w opracowaniu polskiej części wspomnianego projektu badawczego złożonego do Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 zatytułowanego „The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape – European Policies and Advent Effects”.