Zaznacz stronę

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”, od 2014

Projekt realizowany przez Centrum Europejskie UW wraz z Instytutem Integracji Europejskiej i Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Projekt finansowany ze środków własnych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, CE UW oraz dotacji prorektora UW ds. badań naukowych i współpracy. Kierownik naukowy ze strony CE UW: doc. dr Olga Barburska.

Projekt jest realizowany w ramach prowadzonego w CE UW od kilku lat pierwszoplanowego zadania badawczego pt. „Rola Polski w kształtowaniu wschodniego wymiaru integracji europejskiej”. Jego zasadniczym celem jest zbadanie, w jakim zakresie i z jaką efektywnością Polska bierze udział w przygotowaniu oraz realizacji polityki wschodniej Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Partnerstwa Wschodniego. W badaniach są brane pod uwagę rozmaite uwarunkowania, szczególnie geopolityczne i ekonomiczne, wynikające z możliwości Polski oraz sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej naszych wschodnich sąsiadów, w tym zwłaszcza Ukrainy.

Głównym celem projektu jest natomiast przeprowadzenie badań nad jednym z najważniejszych aspektów tej problematyki, a mianowicie nad różnorodnymi przejawami funkcjonowania polityki wschodniej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno udziału Polski w przygotowaniu założeń i realizacji tej polityki, jak też skali i form zaangażowania Ukrainy w procesy integracji z UE. Realizacja projektu ma także przyczyniać się do umacniania wszechstronnej współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i ukraińskimi, w tym zwłaszcza prowadzenia wspólnych badań oraz wymiany kadr naukowych.

Projekt jest kontynuacją długoletniej współpracy badawczej CE UW z uczelniami ukraińskimi, zwłaszcza ze Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Współpraca z tą uczelnią obejmowała najpierw realizowany w 2011 r. międzynarodowy projekt badawczy pt. „Kierunkowskaz na Zachód. Ukraińska młodzież u bram Europy”, finansowany i prowadzony w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Promocja wiedzy o Polsce 2011”(nr umowy 512/174 z dnia 3 sierpnia 2011 r. między MSZ a UW). Następnie w 2012 r. zrealizowano wspólnie kolejny międzynarodowy projekt badawczy pt. „Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie jako zaplecze dla reformowania administracji publicznej”, finansowany z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012” (nr umowy 512/484/12 z 5 września 2012 r. między UW a MSZ).

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar naukowo-badawczy: wydanie monografii autorstwa doc. dr Olgi Barburskiej i prof. Dariusza Milczarka pt. Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces? (Warszawa 2014), przetłumaczonej następnie na język ukraiński i noszącej tytuł: Schidnijwektorzowniszcznojpolitiki ES: zdobutkitaproblemi (Lviv 2016); organizacja międzynarodowej konferencji naukowej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.
 2. ) Wymiar organizacyjno-instytucjonalny: wizyty studyjne przedstawicieli Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki w CE UW oraz pracowników CE UW we Lwowie.

Ad 1) Głównym efektem dotychczasowych badań prowadzonych w ramach projektu było wydanie monografii autorstwa doc. dr Olgi Barburskiej i prof. Dariusza Milczarka Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, przetłumaczonej następnie na język ukraiński. Praca analizuje wszechstronnie politykę UE wobec Europy Wschodniej, uwzględniając jej genezę, definicję oraz tło koncepcyjne i instytucjonalne (takie jak koncepcja wymiaru wschodniego i Europejska Polityka Sąsiedztwa). Badane były także dwie główne części składowe unijnej polityki wschodniej: Partnerstwo Wschodnie oraz partnerstwo strategiczne z Rosją, jak również dwa case studies: Ukrainy jako adresata polityki wschodniej UE oraz – jako kluczowy element rozważań – przypadek Polski jako ważnego realizatora tej polityki.

W dniach 12-13 maja 2016 r. odbyły się we Lwowie, przewidziane w ramach realizacji projektu, dwa przedsięwzięcia naukowe: pierwsze z nich to międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Eastern Policy of the European Union: Achivements and Problems”, połączona z prezentacją i promocją ukraińskiej edycji wspomnianej monografii autorstwa doc. dr Barburskiej i prof. Milczarka. W trakcie obrad były omawiane najważniejsze sukcesy, ale także najpoważniejsze problemy wiążące się z formułowaniem założeń oraz implementacją polityki wschodniej UE. Problematyka ta była analizowana z punktu widzenia zarówno strony unijnej, w tym zwłaszcza Polski, jak też strony ukraińskiej.

W trakcie obrad przedstawiciele CE UW wygłosili następujące referaty:

 • prof. Dariusz Milczarek: „The European Union and Eastern Europe: what next?”;
 • doc. dr Artur Adamczyk: „Accession Policy of the European Union as a tool of influence in the region of Central and Eastern Europe”;
 • doc. dr Olga Barburska: „Interests or values? The European Union Policy towards Eastern Europe”;
 • dr Kamil Zajączkowski: „EU foreign policy tools in the implementation of the Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy”.

Drugim przedsięwzięciem było międzynarodowe seminarium naukowe pt. „How to Make Stronger and More Effective Foreign Policy of the EU?”. Oprócz partnerów projektu, dodatkowym organizatorem seminarium był Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Przedmiotem obrad była analiza najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie polityka zagraniczna Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

W trakcie seminarium pracownicy naukowi CE UW wygłosili następujące referaty:

 • prof. Dariusz Milczarek: „European Union as a regional power”;
 • doc. drArtur Adamczyk: „The impact of the refugee crisis on the EU’s relations with the Balkan countries”;
 • doc. dr Olga Barburska:„Principle of conditionality in the EU’s Eastern Partnership”;
 • dr Kamil Zajączkowski: „The EU – North Africa relations after the Arab Spring”.

W ramach kontynuacji projektu 25 maja 2016 r. odbyło się w Warszawie międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Barriers and Prospects for Future Enlargements of the EU” ,organizowane nie tylko przez CE UW, ale także przez Technische Universitat Chemnitz. Obrady były poświęcone problemom wiążącym się z kontynuacją procesów rozszerzania UE, ze szczególnym uwzględnieniem trudności, z jakimi borykają się państwa kandydujące z regionu Europy Wschodniej i Bałkanów. Podczas seminarium wystąpili pracownicy CE UW: doc. dr Artur Adamczyk z referatem pt. „Improvement of Greek-Turkish relations as an opportunity for Turkish accession to the EU” oraz doc. dr Olga Barburska z referatem pt. „Further EU enlargement to the East – reality or illusion?”.

Ad 2) Od 2014 r. Centrum Europejskie UW systematycznie odwiedzają w ramach wizyt studyjnych przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki: prof. Markiyan Malskyy (dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych) oraz prof. Bohdan Hud (dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej). Z kolei w dniach 11-13 maja 2016 r. udała się do Lwowa z wizytą studyjną delegacja CE UW w składzie: prof. Dariusz Milczarek, doc. dr Olga Barburska, doc. dr Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski. W trakcie tej wizyty odbyło się spotkanie przedstawicieli CE UW z władzami Instytutu Integracji Europejskiej oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Podczas rozmów dokonano podsumowania dotychczasowych rezultatów naukowych projektu i ustalono dalszy plan działań na przyszłość.

Międzynarodowy projekt badawczy CURRICULA: „The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape”, 2014-2018

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum kierowane przez École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre Norbert Elias w Marsylii). Projekt jest finansowany ze środków francuskiej Agence Nationale de Recherchew okresie od października 2014 r. do października 2018 r. Koordynator ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą następujące instytucje naukowe:

 • z Francji: trzy centra regionalne Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHEES), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) i Université d’Avignon (UAPV);
 • z Wielkiej Brytanii: University of Glasgow;
 • z USA: University of Michigan;
 • ze Szwecji: Umeå Universiteit;
 • z Włoch: Universitadegli Studi di Padova;
 • z Czech: EtnologickyUstav Akademie ved Ceske Republiky;
 • z Polski: Centrum Europejskie i Instytut Kultury UW.

Głównym celem projektu jest zbadanie uwarunkowań i kierunków przemian współczesnych miejskich praktyk kulturalnych realizowanych przez tradycyjne instytucje kultury, takie jak teatry, opery, muzea czy filharmonie w wybranych miastach europejskich (Europejskich Stolicach Kultury lub miastach kandydatach do tego tytułu) w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Projekt zakłada zdiagnozowanie wpływu programu ESK na rozwój życia kulturalnego i współczesne praktyki kulturalne w Europie. Badane mają być konteksty i sposoby funkcjonowania tych instytucji w ich relacjach z odbiorcami, a także założenia i sposoby realizacji polityk miejskich wspierających rozwój sektora kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-ekonomiczny miast i mającego wpływ na wzrost ich atrakcyjności (jako miejsca rozwoju turystyki, inwestycji, pracy czy osiedlania się). Zakładanym rezultatem projektu jest identyfikacja nowych zjawisk społecznych i kulturowych, które współcześnie warunkują i konstruują relacje między instytucjami kultury a mieszkańcami miast będącymi jednocześnie konsumentami, współtwórcami i odbiorcami treści kulturalnych. Badaniami są objęte wybrane instytucje kulturalne w następujących miastach: Marsylia, Umeo, Koszyce, Genua i Bolonia, a w Polsce badacze z CE UW prowadzą badania w dwóch miastach: Warszawie i Wrocławiu. Na realizację projektu składają się badania typu case study (w tym badania jakościowe i ilościowe, wywiady, analizy), warsztaty zakończone międzynarodowym kolokwium oraz publikacja raportu końcowego i monografii z udziałem autorów z CE.

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar dydaktyczny: powiązanie efektów badawczych projektu z programem nauczania, m.in. poprzez prowadzenie zajęć przez wykładowców z EHESS i CE UW na uczelniach partnerskich oraz wykorzystywanie rezultatów badań do przygotowania sylabusów zajęć i prowadzenia seminariów na poziomie licencjackim i magisterskim.
 2. ) Wymiar badawczo-naukowy: przygotowanie metodologii i przeprowadzenie przez zespół badaczy z CE UW pogłębionych badań w wybranych instytucjach kulturalnych w Warszawie i Wrocławiu oraz umieszczenie tych badań w kontekście ewolucji polityki kulturalnej na poziomie europejskim, państwowym i lokalnym; prowadzenie konferencji, seminariów i warsztatów naukowych.
 3. ) Wymiar organizacyjno-instytucjonalny: wzmocnienie pozycji Centrum Europejskiego UW jako partnera w międzynarodowych projektach badawczo-naukowych w obszarze nauk społecznych i nauk humanistycznych, a także wzmocnienie pozycji CE UW jako koordynatora działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Współpracy UW-EHESS.

Ad 1) W wyniku realizacji kolejnych etapów projektu sylabusy dwóch konwersatoriów dla studentów studiów licencjackich („Europejski kanon teatralny” i „Europejskie kody kulturowe”), a także tematyka seminariów licencjackich prowadzonych przez badaczy z CE zaangażowanych w projekt, zostaną poszerzone o treści, metodologię i literaturę przedmiotu analizowaną w trakcie projektu. Ustalone zostało to w trakcie wizyty studyjnej mgr Doroty Jurkiewicz-Eckert w Paryżu w dniach 15-21 marca 2015 r.

Ad 2) W CE UW powołany został zespół badawczy w składzie: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, dr Agnieszka Chmielewska, dr Anna Ostrowska i dr Mirella Kurkowska, a także współpracownicy zewnętrzni, w tym dr Bożena Gierat-Bieroń i Agata Etmanowicz. Zespół ten, we współpracy ze specjalistami w dziedzinie tzw. Audience developement, dokonał analizy zaproponowanej przez lidera projektu metodologii badań (w tym zawartości kwestionariusza i zakresu badań jakościowych) oraz wytypował dwie instytucje: Teatr Polski i Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Wyniki badań zostaną udostępnione zainteresowanym instytucjom kulturalnym, samorządowym, rządowym i naukowym po opracowaniu oraz opublikowaniu w formie prac naukowych lub raportów w języku polskim i angielskim.

Przedsięwzięcia naukowe w ramach projektu organizowane są zarówno przez stronę francuską, jak i polską. W trakcie wspomnianej wizyty studyjnej mgr Jurkiewicz-Eckert we Francji w marcu 2015 r. wzięła ona udział w seminarium naukowym w Paryżu, podczas którego wygłosiła wykład pt. „Determinants and challenges for the cultural sector in Central Europe in light of the evolution of the EU Cultural Policy”. Natomiast 25 marca 2015 r. uczestniczyła ona w seminarium naukowym i warsztacie metodologicznym zorganizowanym przez lidera projektu na uniwersytecie w Awinionie. Wygłosiła tam referat na temat budowania pozytywnego wizerunku Polski przez kulturę, a także przedstawiła uwarunkowania polityczne i historyczno-społeczne funkcjonowania polskich instytucji kultury przed i po 1989 roku.

Z kolei w dniach 12-15 kwietnia 2016 r. z wizytą studyjną przebywali w Warszawie autorzy i koordynatorzy projektu: prof. Emmanuel Pedler, dr Elena Raevskikh i dr Maxime Jaffré. W trakcie ich pobytu odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „The cultural practices in contemporary Europe. Renewal or crisis of heritage cultural in stitutions?”. W tym czasie odbył się także warsztat metodologiczny i seria spotkań z przedstawicielami warszawskich instytucji kulturalnych będących obiektem badań, tj. Teatru Polskiego i Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

W odniesieniu do planów na przyszłość, to ta sama grupa badaczy przybędzie z wizytą studyjną do Wrocławia, gdzie przeprowadzą kolejny warsztat metodologiczny oraz dokonają wyboru instytucji kulturalnych, które zostaną objęte badaniem w 2017 r. po zakończeniu programu Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. Na 22 czerwca 2016 r. planowany jest także udział mgr Doroty Jurkiewicz-Eckert w międzynarodowej konferencji organizowanej w Marsylii przez lidera projektu pt. „Policies of the European institutions of culture – territorial anchors, history and relationship dynamics”. Podczas tej konferencji członkowie konsorcjum z Francji, Włoch, Czech i Polski przedstawią dotychczasowe wyniki badań w ramach projektu w formie analizy casestudies.

Ad 3) Centrum Europejskie UW było członkiem międzynarodowego konsorcjum naukowo-badawczego, które w maju 2015 r. złożyło wniosek do Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (wezwanie REFLECTIVE-SOCIETY-2015). Projekt pt. CURRICULA EUROPAE „The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape – European Policies and Advent Effects” stanowił rozbudowaną wersją projektu CURRICULA i miał być realizowany przez nowe konsorcjum o rozszerzonym składzie. CE UW, będąc koordynatorem wykonawczym polskiej części wniosku, brało udział w przygotowaniu koncepcji merytorycznej części projektu i zostało koordynatorem jednego z tzw. pakietów (WP), a także opracowało część administracyjno-formalną polskiej części projektu.

Centrum Europejskie UW jest również oficjalnym koordynatorem wykonawczym w zakresie wymiany visiting professors w ramach aneksu do umowy bilateralnej między Uniwersytetem Warszawskim a EHESS na lata 2015-2020. Ponadto w kwietniu 2015 r. powołano w CE UW Laboratorium Polityk i Praktyk Kulturalnych w Europie, które jest platformą współpracy pracowników Centrum z badaczami z innych ośrodków badawczych, a także studentami, specjalistami i praktykami sektora kultury w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów badawczych, w tym projektu CURRICULA.

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową” na uniwersytetach azjatyckich, 2016

Projekt jest realizowany w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” (nr umowy: BDG-242/2016 z 14 kwietnia 2016 r.; umowa z 30 listopada 2015 r. między Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych a Centrum Europejskim UW) w wysokości 168 tys. zł. Okres realizacji projektu jest przewidziany na okres od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (jako podmiot uprawniony do składania wniosków) oraz Centrum Europejskie i Instytut Stosunków Międzynarodowych UWjako główni wykonawcy. (Projekt stanowi kontynuację wcześniejszego, omawianego dalej projektu z 2015 r. pt. „Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”.) Koordynator ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.

Partnerami zagranicznymi projektu są następujące uczelnie azjatyckie:

 • z Indii: University of Calcutta, Manipal University, Jawahralal Nehru University;
 • z Chin: Peking University, Xiamen University;
 • z Republiki Korei: Kyungpook National University w Deagu.

Projekt zakłada wszechstronne działania, które mają promować wśród obywateli Azji Południowej i Wschodniej pozytywny wizerunek Polski, zwłaszcza polskiego modelu transformacji gospodarczej i politycznej oraz wzrastającej roli Polski w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Obejmuje dwa wymiary: dydaktyczny (wykłady, w tym krótki kurs języka polskiego) oraz instytucjonalny (wzmocnienie utworzonych przez PTSM, ISM UW i CE UW Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową w krajach azjatyckich).

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar dydaktyczny: prowadzenie m.in. przez pracowników CE UW 16 wykładów (każdy w wymiarze 15 godzin) na temat transformacji w Polsce i w Europie Środkowej oraz polityce zagranicznej i gospodarczej Polski.
 2. ) Wymiar organizacyjno-instytucjonalny: wzmocnienie już istniejących Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową oraz utworzenie nowych (m.in. na Xiamen University). Zadaniem Centrów będzie prowadzenie stałych wykładów na temat współczesnej Polski, Europy Środkowej i Unii Europejskiej.
 3. ) Wymiar badawczo-naukowy: organizacja w Warszawie międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem koordynatorów/partnerów zagranicznych.

Ad 1) Tematyka wykładów prowadzonych w ramach projektu jest ściśle związana z wybranymi przez oferenta priorytetami zadania publicznego. Wykłady są przewidziane dla studentów studiów magisterskich i mają odbywać się w ramach ich programu nauczania (wykłady będą jednak otwarte dla wszystkich). Liczba studentów przewidziana na kursie waha się od 20 do 40 osób. Docelowo tematyka wykładów ma stać się częścią programu studiów realizowanych w uczelniach partnerskich.

W ramach projektu wykłady na uczelniach azjatyckich poprowadzą m.in. pracownicy naukowi CE UW:

 • prof. Bogdan Góralczyk poprowadzi w Jawaharlal Nehru University 15-godzinny wykład pt. „Central Europe and Poland in new geoeconomic and geopolitical order”;
 • doc. dr Artur Adamczyk poprowadzi w Xiamen University 15-godzinny wykład pt. „Poland and Central Europe – from transformations to membership in the EU”;
 • dr Kamil Zajączkowski odbędzie wizytę w Manipal University, gdzie poprowadzi zajęcia pt. „Poland as Emerging Key Player in the European Union”.

Ad 2) Wszyscy partnerzy polscy i azjatyccy podejmują działania zmierzające do aktywnego wsparcia Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową, działając na podstawie umów podpisanych przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Uniwersytet Warszawski z Manipal University i University of Calcutta (Letter of Intent z 2013 r. oraz Memorandum of Understanding z 2015 r.) oraz z Kyungpook National University (Memorandum of Understanding z 2015 r.). Podejmowane są także starania na rzecz utworzenia Polish Programme Studies w Jawaharlal Nehru University oraz Xiemen University. Centra będą odpowiedzialne za wprowadzenie do programów nauczania na uczelniach azjatyckich kursów o tematyce współczesnej Polski i Europy Środkowej oraz wspieranie rozwoju kadry naukowej podejmującej tę problematykę.

Ad 3) W ramach realizacji projektu 12 maja 2016 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Is India a rising power? European and Indian perspective”. Organizatorami konferencji były nie tylko instytucje uczestniczące w projekcie, ale dodatkowo także uniwersytet w Oksfordzie. Obrady toczyły się w ramach czterech paneli: pierwszy pt. „India: in search of identity – social and cultural/historical challenges” był poświęcony kwestiom tożsamości Indii jako nowoczesnego państwa i zarazem starożytnego kręgu kulturowego; drugi panel pt. „India as an Asian power and India’s global aspiration” dotyczył międzynarodowych aspiracji tego kraju do zajęcia roli mocarstwa regionalnego i być może nawet globalnego. Panel trzeci pt. „India’s economics: domestic and global perspectives” był poświęcony analizie indyjskiego potencjału ekonomicznego, natomiast w panelu czwartym pt. „India’s new strategy towards Europe? – implications for Poland” dyskutowano na temat relacji Indie – UE, zwłaszcza w kontekście stosunków polsko-indyjskich.

Zgodnie z harmonogramem projektu w listopadzie 2016 r. odbędzie się w Warszawie wizyta sześciu koordynatorów z uczelni partnerskich z Indii, Republiki Korei i Chin. Celem wizyty będzie omówienie kwestii związanych z realizacją programu studiów polskich na tych uczelniach. Odbędzie się także wspólna międzynarodowa konferencja naukowa, która będzie miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. Jej tematyka będzie dotyczyć percepcji modelu polskiej transformacji w Azji. Jeden z paneli dotyczyć będzie znaczenia współpracy akademickiej i roli Centrów Badań nad Polską i Europą Środkową oraz wykładów na temat współczesnej Polski w kształtowaniu świadomości społeczeństw azjatyckich. Drugi z paneli, obejmujący kwestie gospodarcze, przedstawiać będzie zagadnienia związane z dynamicznym rozwojem przemysłu kreatywnego w Polsce. Trzeci panel dotyczyć będzie znaczenia języka polskiego w promocji pozytywnego wizerunku Polski w państwach azjatyckich. W spotkaniu i konferencji wezmą udział badacze z UW, PTSM oraz innych uczelni polskich, takich jak m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański.

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”, 2015

Projekt był realizowany w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015” (nr umowy: BDG 156/2015 z 24 marca 2015 r.; umowa z 18 listopada 2014 r. między Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych a Centrum Europejskim UW) w wysokości 244 tys. zł. Okres realizacji projektu trwał od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Projekt był realizowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (jako podmiot uprawniony do składania wniosków) oraz Centrum Europejskie i Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, jako główni wykonawcy. Koordynator ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.

Partnerami zagranicznymi projektu były następujące uczelnie azjatyckie:

 • z Indii: University of Calcutta, Manipal University, Jawahralal Nehru University;
 • z Chin: Peking University, Xiamen University;
 • z Republiki Korei: Kyungpook National University w Deagu;
 • z Nepalu – Global College International w Katmandu.

Bezpośrednim celem projektu było kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poprzez oddziaływanie na opinię publiczną i społeczeństwo państw Azji, a w tym w szczególności na studentów i środowiska akademickie państw azjatyckich. Długofalowym celem było doprowadzenie do ewentualnego powstania nowych ośrodków badawczo-naukowych na uczelniach partnerskich (oraz rozwój już istniejących) zajmujących się problematyką Polski i regionu Europy Środkowej.

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar dydaktyczny: przeprowadzenie 14 wykładów (każdy w wymiarze 15 godzin) m.in. przez pracowników CE UW na temat współczesnej Polski i UE na azjatyckich uczelniach partnerskich; docelowo tematyka wykładów miała stać się częścią programu studiów realizowanych w uczelniach partnerskich.
 2. ) Wymiar organizacyjno-instytucjonalny: wzmocnienie już istniejących Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową oraz utworzenie nowych w Chinach, Republice Korei i Nepalu; przeprowadzenie wizyt studyjnych przedstawicieli CE UW w ośrodkach partnerskich.
 3. ) Wymiar naukowo-badawczy: przygotowanie dwóch pozycji książkowych: Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective autorstwa doc. dr Olgi Barburskiej i prof. Dariusza Milczarka (pracowników naukowych CE UW) oraz Poland in the European Union – Ambitions and Possibilitiespod redakcją doc. Artura Adamczyka i dra Kamila Zajączkowskiego (pracowników naukowych CE UW); zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem partnerów zagranicznych w Warszawie.

Ad 1) W ramach projektu wykłady na uczelniach azjatyckich przeprowadził m.in. pracownik naukowy CE UW prof. Bogdan Góralczyk. Przebywał on w dniach 13-20 września 2015 r. na Uniwersytecie w Manipalu, gdzie wygłosił tygodniowy cykl wykładów pt. „Poland and the EU: Genesis, Functioning and Perspectives” oraz przeprowadził wykład I warsztat pt. „China’s Role in Global Affairs”. Ponadto w dniach 13-20 listopada 2015 r. prof. Góralczyk przebywał w Xiamen University, gdzie przeprowadził tygodniowy cykl wykładów pt. „Poland and Central Europe in global order – from transformations to membership in the EU: economic, political and social dimensions”.

Ad 2) Ważnym celem projektu było wzmocnienie nawiązanych już wcześniej kontaktów z uczelniami partnerskimi. Dotyczyło to szczególnie uniwersytetów indyjskich, które w latach 2010-2011 brały udział w projekcie unijnym pt. „Centre for Contemporary India Research and Studies” i w którym CE UW pełniło rolę jednego z partnerów polskich. Współpraca z tymi uczelniami prowadzona była na podstawie wspomnianych umów: Letters of Intent podpisanych z Manipal University 25 lutego 2013 r. oraz z University of Calcutta 28 lutego 2013 r., jak również na podstawie Memorandums of Understanding, podpisanych z tymi dwoma uczelniami odpowiednio 30 listopada i 26 listopada 2015 r. Oprócz wzmocnienia istniejących tam Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową, efektem umów było nawiązanie programów współpracy badawczej i wymiany studenckiej. Odnosiło się to także do innych partnerów azjatyckich: chińskiego Xiamen University, koreańskiego Kyungpook National University oraz nepalskiego Global College International.

W ramach realizacji projektu w dniach 2-5 marca 2015 r. dr Kamil Zajączkowski złożył wizytę studyjną w Jawaharlal Nehru University, Ambasadzie Polskiej i Instytucie Polskim w New Delhi. W trakcie wizyty, w której brali udział naukowcy indyjscy oraz polscy dyplomaci, omówiono sprawy związane z zacieśnieniem współpracy badawczej i wymianą studencką pomiędzy uczelniami partnerskimi.

Ad 3) W zakresie efektów badawczych największe znaczenie miało wydanie dwóch publikacji książkowych w języku angielskim przygotowanych przez pracowników naukowych CE UW.

Zasadniczym celem publikacji pt. Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective autorstwa doc. dr Olgi Barburskiej i prof. Dariusza Milczarka było ukazanie genezy oraz przebiegu współczesnych procesów integracyjnych zachodzących na kontynencie europejskim, koncentrując się przy tym na uwzględnieniu roli Polski w tych procesach. Pierwsza część obejmuje prezentację znaczenia Europy w dziejach ludzkości oraz przedstawienie integracji europejskiej w szerokim ujęciu historycznym, sięgającym od początków cywilizacji europejskiej do II wojny światowej. Omówiona została także rola Polski w dziejach Europy, ze szczególnym naciskiem na ostatnie 25 lat. W drugiej części książki dokonana została bardziej szczegółowa analiza zjawisk integracyjnych w latach powojennych, w tym zwłaszcza głównych instytucji, stadiów, modeli oraz etapów funkcjonowania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej od ich powstania po dzień dzisiejszy.

Głównym celem publikacji zbiorowej pt. Poland in the European Union – Ambitions and Possibilities pod redakcją doc. dra Artura Adamczyka i dra Kamila Zajączkowskiego było przedstawienie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w procesie integracji europejskiej oraz pokazanie, jaki wpływ na i Polaków wywiera członkostwo w Unii Europejskiej. Praca w sposób kompleksowy omawia pozycję i rolę Polski w Unii Europejskiej. Analizie poddano skuteczność i efektywność polskiej polityki europejskiej, a także wybrane problemy dostosowawcze, jakie Polska napotyka w procesie integracji europejskiej. Istotną częścią pracy było przedstawienie miejsca Azji w polskiej polityce zagranicznej, ekonomicznej i społecznej. Wśród autorów pracy byli pracownicy naukowi CE UW: prof. Dariusz Milczarek, prof. Bogdan Góralczyk, doc. dr Olga Barburska, doc. dr Artur Adamczyk, dr Kamil Zajączkowski, dr Małgorzata Pacek, dr Przemysław Dubel oraz mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

Innym efektem badawczym projektu było zorganizowanie w Warszawie w dniu 16 listopada 2015 r. międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem wszystkich partnerów polskich i azjatyckich pt. „Poland in Asia – The Role of the Higher Education in Public Diplomacy”. Obrady przebiegały w ramach dwóch paneli: „Poland in Asia – Asian Perception” oraz „Polish Emerging Presence in East Asia and South Asia – Economic and Educational Dimension”.

Ponadto w dniach 2-5 marca 2015 r. dr Kamil Zajączkowski wziął udział w dwóch międzynarodowych konferencjach organizowanych w New Dehli: jednej pt. „India, Europe and Pakistan”, na której wygłosił on referat pt. „European Union Policy towards Pakistan” oraz drugiej konferencji pt. „India and Central Europe”, na której wygłosił referat pt. „Ukrainian Crisies – European and Polish Perspectives”.

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Facing the Challenges in European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth”, 2014-2015

Projekt był realizowany w ramach programu „Erasmus + Jean Monnet Program” (nr 553114-EPP-1-2014-1-PL-EPPJMO-PROJECT, decyzja nr 2014-1470/001-001 z dnia 19.08.2014 r.) przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) jako wnioskodawca we współpracy z głównymi wykonawcami projektu, tj. Centrum Europejskim UW, Katedrą Unii Europejskiej im. Jean Monneta i Katedrą Administracji Publicznej Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Budżet projektu wynosił 70 tys. euro na okres finansowania 12 miesięcy; dodatkowo projekt był współfinansowany z grantu MSZ RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015” (nr umowy BDG 186/2015 z 30 marca 2015 r. podpisana między PECSA a MSZ) w wysokości 152 tys. zł. Kierownik projektu: prof. Ewa Latoszek (SGH). Koordynatorzy ze strony CE UW: doc. dr Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.

Głównym celem projektu było zainicjowanie debaty pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk akademickich prowadzącej do zidentyfikowania głównych obszarów nauczania i badań w zakresie studiów europejskich, jak też opracowania nowego kształtu i programu tego typu studiów. Uwzględniane miały być przy tym różnorodne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym, wiążące się zmianą generalnych priorytetów rozwoju UE.

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar organizacyjno-naukowy: przeprowadzenie dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie.
 2. ) Wymiar badawczo-naukowy: wydanie pracy zbiorowej pt. Facing the Challenges in the European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (Euinteg).

Ad 1) W ramach realizacji projektu w dniach 14-15 maja 2015 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth – EuInteg”. Konferencja odbyła się pod patronatem m.in. Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a także szeregu instytucji polskich: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Związku Banków Polskich.

Centrum Europejskie UW jako jeden z organizatorów konferencji, przygotowało jeden z 8 paneli pt. „European Union and emerging markets – challenges and opportunities for EU in the new global order”, którego moderatorem był dr Kamil Zajączkowski. Inny pracownik naukowy CE UW, prof. Bogdan Góralczyk wygłosił w trakcie tego panelu referat pt. „China – the decisive market among emerging markets”. Głównymi tematami wystąpień były zagadnienia dotyczące nowego ładu gospodarczego w globalizującym się świecie, rynki wschodzące, stosunki polsko-indyjskie i pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się.

Ad 2) W stanowiącej rezultat badawczy projektu publikacji pt. Facing the Challenges in the European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (Euinteg)(Warsaw 2015) swoje teksty zamieścili pracownicy CE UW.

Prof. Dariusz Milczarek i doc. dr Olga Barburska przygotowali rozdział pt. The Eastern Policy of the European Union – a Challenge for Poland’s Foreign Policy. Analizowane w nim były najważniejsze zagadnienia dotyczące genezy, założeń, celów oraz sposobów i metod implementacji polityki Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej. Problematyka ta była badana ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski jako państwa członkowskiego UE silnie zaangażowanego w przygotowanie i realizację unijnej polityki wschodniej. Analiza była prowadzona zgodnie z tezą, że polityka wschodnia jest traktowana przez nasz kraj jako jeden z najważniejszych instrumentów pozwalających zabezpieczyć jego żywotne interesy geopolityczne.

Doc. dr Artur Adamczyk przygotował rozdział pt. Turkey – A Rising Power Between Europe and Asia. W tekście dokonano analizy roli Turcji jako mocarstwa regionalnego położonego w niezwykle ważnym geostrategicznie miejscu na świecie. Scharakteryzowano atrybuty tego kraju (polityczne, ekonomiczne, militarne oraz kulturowe) świadczące o jego pozycji mocarstwowej w regionie. Autor starał się odwodnić tezę, iż Turcja świadoma swojej rangi nie jest już państwem ukierunkowanym tylko na zacieśnianie współpracy z Unią Europejską, lecz realizuje politykę wielokierunkowości starając się budować swoje wpływy w regionie Bliskiego Wschodu oraz Kaukazu.

Dr Kamil Zajączkowski przygotował rozdział pt. Economic relations between the European Union and Sub-Saharan Africa. W tekście ukazano fenomen Afryki Subsaharyjskiej jako rynku wschodzącego, charakteryzując proces znacznej transformacji gospodarczej jaką przeszedł ten subregion w ciągu ostatnich 10 lat. Wskazano także na proces instytucjonalizacji relacji EU-Afryka Subsaharyjska. Główna część tekstu została poświęcona analizie umów o partnerstwie ekonomicznym, które od 2014 r. regulują relacje znacznej części krajów Afryki Subsaharyjskiej z Unią Europejską.

Międzynarodowy projekt badawczo-dydaktyczny pt. „L’Académie du Jeune Européen” (Akademia Młodego Europejczyka), 2013-2015

Projekt był realizowany w ramach programu Jean Monnet Programm (nr 542481-LLP-1-2013-1-PL-AJM-ICS, decyzja nr 2013-2731/001-001 z dnia 02.09.2013 r.). Wnioskodawcą projektu było Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), a głównymi wykonawcami: Centrum Europejskie UW, Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monneta Szkoły Głównej Handlowej oraz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Budżet projektu wynosił 61 476 euro na okres finansowania 12 miesięcy; dodatkowo projekt był współfinansowany przez NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej (umowa z dnia 23.12.2013 r. nr 254/201,3, podpisana między PECSA a NBP) w wysokości 144 tys. zł. Kierownik projektu: prof. Ewa Latoszek (SGH). Koordynatorzy ze strony CE UW: doc. dr Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.

Celem projektu było poszerzanie wiedzy ogólnej nt. procesów integracji europejskiej, zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej dotyczącej nowych wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Unią Europejską (pełna realizacja Jednolitego Rynku, funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej itp.). Projekt był skierowany do szerokiego grona odbiorców w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w sumie kilka tysięcy osób). Realizowany był za pośrednictwem różnych działań, m.in. prowadzenia zajęć i wykładów przez kadrę akademicką stowarzyszoną w PECSA, w tym organizowanie tele–wykładów (tzw. webinariów), przygotowywania materiałów dydaktycznych, organizowania konferencji i konkursów dla młodzieży.

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar badawczo-naukowy: przygotowanie publikacji z zakresu problematyki związanej z integracją europejską.
 2. ) Wymiar dydaktyczny: prowadzenie wykładów dla uczniów szkół średnich w sześciu województwach Polski oraz dla studentów na UG, SGH i UW z zakresu problematyki związanej z integracją europejską.

Ad 1) W ramach realizacji projektu powstała publikacja zbiorowa pt. 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy (Gdańsk 2014). Książka składa się z czterech części, dotyczących wyzwań i perspektyw dla Unii Europejskiej w XXI w.; polityki wschodniej Unii Europejskiej, polityki innowacyjności i jej znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz roli instytucji finansowanych w przezwyciężaniu kryzysu w strefie euro. Doc. dr Artur Adamczyk (pracownik naukowy CE UW) przygotował rozdział pt. 10 lat Polski w Unii Europejskiej – wpływ na politykę wschodnią UE, w którym dokonał analizy roli naszego kraju jako inicjatora oraz realizatora polityki Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej.

Ad 2) Doc. dr Artur Adamczyk oraz dr Kamil Zajączkowski brali czynny udział w realizacji drugiego zadania projektu, czyli prowadzenia wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym ich celem był przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania Jednolitego Rynku w UE oraz wprowadzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, a także problemów związanych z procesami globalizacji. Doc. Adamczyk oraz dr Zajączkowski konsultowali także przygotowanie webinariów dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących procesów integracji europejskiej.

Międzynarodowy projekt badawczy pt.„Azerbaijan – European Charm of the Orient”, od 2015

Projekt zainicjowany i finansowany przez stronę azerbejdżańską i realizowany pod auspicjami prezydenta Republiki Azerbejdżanu, przy wiodącym udziale Centrum Europejskiego UW. Kierownicy naukowi ze strony CE UW: dr hab. Danuta Chmielowska i doc. dr Olga Barburska.

Projekt ma na celu przybliżenie i upowszechnienie wśród odbiorców europejskich, w tym przypadku wśród Polaków, problematyki dotyczącej zagadnień kulturalnych, społecznych, politycznych i gospodarczych Azerbejdżanu, a także nawiązywanie wszechstronnej współpracy azerbejdżańsko-polskiej, zwłaszcza o charakterze naukowo-akademickim.

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar naukowo-badawczy: zorganizowanie w Centrum Europejskim UW międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej roli Azerbejdżanu w Europie.
 2. ) Wymiar organizacyjno-instytucjonalny: podjęcie prac prowadzących docelowo do utworzenia w ramach CE UW pracowni interdyscyplinarnej wiedzy o Azerbejdżanie.

Ad 1) W dniu 28 października 2015 r. w Centrum Europejskim UW odbyła się konferencja naukowa pt. „Geopolityczne znaczenie Azerbejdżanu dla Europy”, na której podjęto ustalenia merytoryczne i organizacyjne dotyczące realizacji projektu. Stronę azerbejdżańską reprezentowali Ilgar Dadashov (dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych); Toghrul Mammadli (koordynator projektu), Hasan Abdullayev (odpowiedzialny za finansowanie projektu). Natomiast ze strony Centrum Europejskiego UW w konferencji wzięli udział studenci oraz pracownicy tej jednostki, m.in. dr hab. Danuta Chmielowska; doc. dr Olga Barburska, doc. dr Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski. Konferencja była także okazją do zaprezentowania partnerom polskim dorobku i osiągnięć współczesnego Azerbejdżanu, szczególnie w odniesieniu do dążeń tego kraju do angażowania się w struktury integracji europejskiej. W trakcie obrad prowadzono także rozmowy na temat możliwości nawiązania przez obie strony wzajemnej współpracy akademickiej.

Ad 2) Prowadzone są rozmowy dotyczące powstanie w ramach CE UW pracowni interdyscyplinarnej wiedzy o Azerbejdżanie. Głównym jej celem byłoby nawiązanie przez obie strony wzajemnej współpracy akademickiej i badawczej. Mogłaby ona obejmować zwłaszcza wymianę kadr naukowych i studentów, jak również organizowanie wspólnych konferencji naukowych, m.in. poświęconych zagadnieniom wielokulturowości w Azerbejdżanie.

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, różne doświadczenia”, 2013

Projekt był realizowany w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013” (nr umowy 512/484/12 z 3 maja 2013 r. między CE UW a MSZ) w wysokości 110 tys. zł. Okres realizacji projektu trwał od 1 czerwca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Projekt był realizowany przez Centrum Europejskie UW jako podmiot uprawniony do składania wniosków i główny wykonawca. Partnerami zagranicznymi były jednostki naukowe i badawcze z Turcji: Istanbul University, Istanbul Kemerburgaz University oraz Middle East Technical University w Ankarze. Kierownik naukowy ze strony CE UW: doc. Artur Adamczyk.

Projekt był kontynuacją istniejących już kontaktów między Centrum Europejskim UW a ośrodkami akademickimi w Turcji. W latach 2010-2011 CE UW razem z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego zorganizowało dwie międzynarodowe konferencje naukowe: w maju 2010 r. konferencję w Stambule pt. „The EU and Turkey in International System: Global and Regional Perspectives”, a w maju 2011 r. konferencję w Warszawie pt. „Turkey in International Relations”. Ponadto w 2012 r. CE UW nawiązało współpracę z Ankara University, gdzie w kwietniu 2012 r. zorganizowano międzynarodową konferencję naukową pt. „Arab Spring and EU Foreign Policy”.

Głównym celem projektu było rozbudowa więzi naukowych i aktywizacja współpracy polskich i tureckich naukowców w zakresie wymiany wiedzy i prezentacji rezultatów badań dotyczących przemian politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w obu krajach. Projekt przyniósł efekt w postaci szeregu konferencji i seminariów międzynarodowych oraz przygotowania monograficznej pracy zbiorowej.

Wdrażanie projektu:

 1. ) Wymiar badawczo-naukowy: wydanie pracy zbiorowej przygotowanej przez pracowników CE UW pt. Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges (Warsaw 2014); organizacja konferencji I seminariów naukowych.
 2. ) Wymiar organizacyjno-instytucjonalny: wzmocnienie współpracy i więzi instytucjonalnych (networku) między CE UW a Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego; wizyty studyjne partnerów.

Ad 1) W ramach projektu przygotowano monograficzną pracę zbiorową pt. Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges. Książka pod redakcją naukową dra Artura Adamczyka oraz dr.a Przemysława Dubla (pracowników CE UW) prezentowała efekty badań polskich i tureckich naukowców dotyczących transformacji politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej zachodzącej w Polsce i Turcji na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Głównym celem pracy było przedstawienie efektów zmian politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych zachodzących w obu krajach w kontekście procesów integracyjnych. Prezentacja doświadczeń pomiędzy stroną turecką i polską powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia problemów występujących w naszych krajach oraz do dalszego poszukiwania dziedzin, w których mogłaby się rozwijać i pogłębiać współpraca między Polską i Turcją.

W publikacji zawarto artykuły analizujące zagadnienia związane z procesami europeizacji różnych aspektów życia społecznego, ekonomicznego i politycznego w obu krajach, a niektóre teksty stanowiły analizę komparatystyczną pewnych zjawisk przebiegających w Polsce i w Turcji. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów było odniesienie tych zmian do trwających procesów integracji europejskiej oraz do zjawisk globalnych. Książka składa się z trzech części: pierwsza poświęcona jest analizie zmian społecznych i kulturowych w Polsce i Turcji na tle procesów ogólnoeuropejskich;, druga część zawiera teksty dotyczące ekonomicznych wyzwań i problemów stojących przed Turcją i Polską, a trzecia – koncentruje się na wybranych problemach międzynarodowych związanych z aktywną polityką zagraniczną Polski i Turcji.

Ponadto w dniach 26-30 września 2013 r. odbyły się w Stambule dwa seminaria naukowe z udziałem polskich i tureckich naukowców:na pierwszym z nich pt. „The Role of Academic Society in the Europeanization of Turkey” poruszano takie tematy, jak rola oddziaływania środowisk akademickich w procesie europeizacji Turcji, doświadczenia w zakresie współpracy między tureckim środowiskiem akademickim a administracją publiczną czy określenie i zdefiniowanie najważniejszych wyzwań i problemów w procesie europeizacji Turcji. Natomiast podczas drugiego seminarium pt. „Poland and Turkey on the International Arena” (także z udziałem studentów Uniwersytetu Stambulskiego) podjęto próby zdefiniowania obszarów aktywizacji współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi naukowcami. Uczestnikami obu wydarzeń ze strony polskiej byli pracownicy naukowi CE UW: prof. Bogdan Góralczyk, doc. dr Olga Barburska, doc. dr Artur Adamczyk, dr Kamil Zajączkowski, dr Przemysław Dubel oraz mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.

Kontynuacją współpracy w ramach projektu były dwa wydarzenia naukowe mające miejsce w Warszawie w dniach 4-8 listopada 2013 r.: międzynarodowa konferencja pt. „Poland and Turkey in Europe – Common Targets, Different Experiences” oraz międzynarodowe seminarium pt. „European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic Cooperation”. Konferencja składa się z trzech paneli: pierwszy zatytułowany „The Europeanisation Process in Poland and Turkey – International Effects” był poświęcony zaprezentowaniu największych wyzwań międzynarodowych przed którymi stoją oba państwa oraz przedstawieniu celów polityki zagranicznej Polski oraz Turcji. W drugim panelu pt. „Poland and Turkey – Economic Challenges” przedstawiono referaty koncentrujące się na najważniejszych problemach gospodarczych obu państw, wynikających zarówno z procesów globalizacji, jak i ze zwalczania negatywnych skutków światowego kryzysu finansowego. W trzecim panelu pt. „Poland and Turkey – Political, Social and Cultural Transformation” referenci przedstawili wybrane najważniejsze zmiany społeczne, polityczne oraz kulturowe, które zaszły w obu państwach w ciągu ostatnich dwóch dekad. Natomiast seminarium w formie roundtable zgromadziło nie tylko uczestników projektu, ale także naukowców Szkoły Głównej Handlowej oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Seminarium było poświęcone dalszemu rozwojowi współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi przedstawicielami świata nauki oraz możliwością aktywizacji współpracy polskich i tureckich studentów.

Ad 2) W ramach projektu przeprowadzano także wizyty studyjne: delegacja CE UW złożyła taką wizytę w Stambule w dniach 26-30 września 2013 r., a przedstawiciele Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego złożyli podobną wizytę w Warszawie w dniach 4-8 listopada 2013 r. W trakcie tych wizyt dyskutowano nad możliwościami budowy trwałych powiązań sieciowych (networku) pomiędzy instytucjami uniwersyteckimi obu państw.