Podsumowanie: wykład pt. The Polycentric Governance of the Dynamics of the Information Society at Country Level

4 grudnia 2018

Facebooktwitter

W dniu 29 listopada 2018 r. prof. Horatiu Dragomirescu z University of Economics w Bukareszcie (Rumunia) wygłosił wykład w CEUW p.t. Polycentric Governance of the Dynamics of the Information Society at Country Level. Wykład został wygłoszony dla Studentów II r. studiów magisterskich w ramach programu projakościowego (programu indywidualizacji kształcenia). W wykładzie wzięli udział 25 Studenci oraz Pracownicy CEUW.  Spotkanie odbyło się w sali 214 w godz. 17.30-19.00.

Celem wykładu było przedstawienie słuchaczom obecnie występującego policentrycznego modelu rządzenia (w opozycji do modelu monocentrycznego, który można uznać za przestarzały), realizowanego dzięki nowym technologiom ICT. Nawiązując do różnych wydarzeń historycznych, takich jak np. Rewolucja Francuska 1789 r., Prelegent uzasadnił wyczerpanie się modelu monocentrycznego (imperialnego, totalitarnego) i przejście do modelu policentrycznego, „okrągłosrołowego”, umożliwiającego udział w procesie rządzenia wszystkim zainteresowanym stronom. Model taki we współczesnym świecie, w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, jest wydajny dzięki nowym technologiom ICT umożliwiającym uruchamianie rożnych kanałów komunikacji w celu nawiązywania dialogu w procesie rządzenia. Technologie te jednak, oprócz korzyści, niosą też ze sobą zagrożenia, szczególnie w sytuacji, gdy postęp technologiczny nie jest zsynchronizowany z zasadami korzystania z nich, a możliwości narzędzi przedkładane są ponad cele, którym mają służyć. W każdym przypadku niezbędna jest refleksja człowieka i konieczność reakcji, gdy z jednej strony może następować ograniczanie dostępu do tych technologii i swobodnej wymiany poglądów, jak np. w przypadku AKTA, albo też nadużywania ich możliwości, gdy nie zostaną włączone odpowiednie mechanizmy korygujące (np. etyczne). Prelegent wskazał na kontradykcję różnych płaszczyzn korzystania z ICT w procesie rządzenia. Jego rozważania miały odniesienie do poziomu krajowego jako głównego wyznacznika tożsamości organizujących się społeczności z uwzględnieniem szerszego tła globalnego. Po wykładzie odbyła się dyskusja.

M. Grabowska     

Wykład zapowiadaliśmy tutaj:    https://www.ce.uw.edu.pl/wyklad-prof-horatiu-dragomirescu/