Zaznacz stronę

Poszukiwani metodycy do opracowania konspektów – regulamin konkursu

14 marca 2019

REGULAMIN KONKURSU

na metodyków w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Obsługę konkursu zapewnia Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Konkurs organizuje się w celu realizacji projektu pn.„Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Trzecia Misja Uczelni).

2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 17 marca 2019 r.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy składać na piśmie lub elektronicznie do dnia 17 marca 2019 r. do p. Violetty Wojciechowskiej-Danilczuk (tel. 22 55 333 02, mail v.s.wojciechowska-danilczuk@nulluw.edu.pl, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 208).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 18 marca 2019 r., a uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wyniku.
 4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin.

3. UCZESTNICY

Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dokonają zgłoszenia oraz złożą oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

4. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoje kandydatury do konspektu metodycznego przynajmniej jednego z następujących kursów:
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej
 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii
 1. Kurs nr 6 jest planowany jako dwudniowy, w każdym dniu po 6 godzin szkoleń. Kurs 13 jest planowany jako 10-dniowy, w każdym dniu po 6 godzin szkoleń.
 2. Uczestnik może zgłosić się do opracowania obu konspektów.
 3. Konspekty będą przygotowywane w 3-osobowych zespołach razem z osobami wybranymi przez Partnerów projektu (Fundację Instytut Nauki o Polityce, Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii i Dom Kulturę „Praga”). W celu realizacji tego zadania konieczne będą spotkania zespołów w wymiarze co najmniej 40 godzin – dla każdego kursu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego według uzgodnionego harmonogramu.
 4. Konspekty powinny zostać opracowane do 15 czerwca 2019 r.
 5. Za opracowanie jednego konspektu zostanie wypłacone jednej osobie wynagrodzenie w kwocie 4800 zł (kwota brutto brutto).
 6. Zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy na Uniwersytecie Warszawskim, numer kursu do opracowania, opis własnych kompetencji i doświadczeń zawodowych związanych z opisanym zadaniem, email, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu) należy przekazywać na piśmie lub elektronicznie do dnia 17 marca 2019 r. do p. Violetty Wojciechowskiej-Danilczuk (tel. 22 55 333 02, mail v.s.wojciechowska-danilczuk@nulluw.edu.pl, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 208).

5. WYBÓR METODYKÓW KONKURSU

 1. Komisja Konkursowa w składzie prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, dr Małgorzata Pacek, Violetta Wojciechowska-Danilczuk (sekretarz) wyłoni zwycięzców konkursu, z którym podejmie się dalsze rozmowy na temat szczegółowych warunków opracowania konspektów (terminów, harmonogramu prac zespołu, wytycznych dotyczących sporządzenia konspektów).
 2. Wybór metodyków nastąpi na postawie kryterium merytorycznego.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
   • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu w tym udziału w konkursie na metodyków w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju ( Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytetowi Warszawskiemu (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-950 Warszawa) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Fundacji Instytut Nauki o Polityce (ul. Jeziorowa 57h, 03-991 Warszawa ), Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii (ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa), Domowi Kultury Praga (ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 6. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną przez adres poczty elektronicznej: iod@nullmiir.gov.pl lub adres poczty iod@nulladm.uw.edu.pl.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

 

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia w konkursie do projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

imię i nazwisko:

miejsce pracy na Uniwersytecie Warszawskim:

email:

Zgłaszam się do opracowania kursów:

1………………………….

2…………………………..

3…………………………..

4……………………………

 

Posiadam następujące kompetencje do podjęcia opracowania wyżej wymienionych kursów (proszę podać osobno dla każdego zgłoszonego wyżej kursu):

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………….

data i podpis zgłaszającego

 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na metodyków w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu na metodyków w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”.

 

 

…………………………………………….

data i podpis

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.