Praktyki studenckie

Pełnomocnik dyrektora ds. praktyk
dr Mirella Kurkowska

dyżur: środa, 17.15 -18.45
pokój 212

Wzory wymaganych dokumentów:

Formularze prosimy wypełniać pismem komputerowym. Wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.

UWAGA: Student odbywający praktykę może być objęty ubezpieczeniem od NNW, o ile praktyka zostanie zgłoszona najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem.

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyka jest obowiązkowym elementem programu studiów licencjackich na kierunku europeistyka – studia europejskie.

Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Za działania zgodne z profilem studiów i zaliczające praktyki uznaje się:

 • realizację projektów w ramach działalności kół naukowych,
 • realizację projektów w ramach działalności naukowej i społecznej organizowanej przez samorząd studentów,
 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • prace redakcyjne i wydawnicze na rzecz Uniwersytetu lub/i Centrum Europejskiego,
 • prace w bibliotekach Uniwersytetu lub/i Centrum Europejskiego,
 • prace o charakterze administracyjnym oraz związane z poszerzaniem i obsługą systemów komputerowych i digitalizacją na rzecz Uniwersytetu lub/i Centrum Europejskiego,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
 • udział w akcjach promujących Uniwersytet lub/i Centrum Europejskie,
 • udział w pracach komisji stypendialnej lub innych,
 • organizowanie życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu lub/i Centrum Europejskiego,
 • organizowanie życia naukowego i sportowego Uniwersytetu lub/i Centrum Europejskiego.

Zobacz też informacje o praktykach, stażach i pracy na stronach: