Praktyki studenckie

Pełnomocnik dyrektora ds. praktyk
dr Agnieszka Chmielewska

dyżur: wtorek, 12.30-14.00
pokój: 213

Wzory wymaganych dokumentów:

UWAGA: Student odbywający praktykę może być objęty ubezpieczeniem od NNW, o ile praktyka zostanie zgłoszona najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem.

Formularze prosimy wypełniać pismem komputerowym.
Wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Za działania zgodne z profilem studiów i zaliczające praktyki uznaje się:

 • realizację projektów w ramach działalności kół naukowych,
 • realizację projektów w ramach działalności naukowej i społecznej organizowanej przez samorząd studentów,
 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • prace redakcyjne i wydawnicze na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • prace w bibliotekach Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • prace o charakterze administracyjnym oraz związane z poszerzaniem i obsługą systemów komputerowych i digitalizacją na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
 • udział w akcjach promujących Uniwersytet lub/i jednostkę,
 • udział w pracach komisji stypendialnej, i innych,
 • organizowanie życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • organizowanie życia naukowego i sportowego Uniwersytetu lub/i jednostki.


Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą praktyk przygotowaną przez Biuro Karier UW.

Praktyki w CE

Praktyki studenckie

Fundacje, firmy i stowarzyszenia:
 • EurActiv.pl  wiecej…
 • Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii oferuje możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk studenckich w okresie od od początku października 2016 do końca grudnia 2016więcej…
 • Fundacja Konrada Adenauera
 • Fundacja im. Anny Lindh (zgłoszenia, zawierające wypełniony formularz aplikacyjny i list motywacyjny, należy wysyłać na adres: networks@nulleuromedalex.org)
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: poczta@nullschuman.org.pl)
 • Instytut Sobieskiego prowadzi praktyki naukowe. Nabór następuje w zależności od aktualnych potrzeb po rozpatrzeniu nadesłanych aplikacji i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby chętne do odbycia stażu prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@nullsobieski.org.pl.
 • Telekomunikacja Polska S.A. (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: praktyki.oferty@nulltelekomunikacja.pl)
 • PKT Centertel Sp. z o.o. (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: job@nullorange.pl)
 • HERE&NOW Praktyka w PricewaterhouseCoopers
 • Gemius SA – praktyki dla studentów i absolwentów
 • ABB Group Services – program praktyk (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: rekrutacja.abb@nullpl.abb.com)
 • Vattenfall
 • 3M dla studentów – wakacyjny program praktyk (pisemne zgłoszenia, zawierające numer referencyjny HC/S/07, należy przesyłać na adres: rekrutacja@nullmmm.com)
 • 3M Polska – praktyki i staże
 • Agros Nova – staże i praktyki (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: praca@nullagrosnova.pl)
 • Allianz Polska – praktyki (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: praktyki@nullallianz.pl)
 • Amica Wronki – oferta praktyk
 • Amplico Life S. A. – Oferta dla absolwentów (zgłoszenia aplikacyjne należy wysyłać na adres: kariera@nullamplicolife.pl)
 • Niemiecki Bundestag – praktyki u deputowanych