Praktyki studenckie

Pełnomocnik dyrektora ds. praktyk
dr Mirella Kurkowska

dyżur: środa, 14.00 -15.30
pokój: 212

Wzory wymaganych dokumentów:

UWAGA: Student odbywający praktykę może być objęty ubezpieczeniem od NNW, o ile praktyka zostanie zgłoszona najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem.

Formularze prosimy wypełniać pismem komputerowym.
Wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Za działania zgodne z profilem studiów i zaliczające praktyki uznaje się:

 • realizację projektów w ramach działalności kół naukowych,
 • realizację projektów w ramach działalności naukowej i społecznej organizowanej przez samorząd studentów,
 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • prace redakcyjne i wydawnicze na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • prace w bibliotekach Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • prace o charakterze administracyjnym oraz związane z poszerzaniem i obsługą systemów komputerowych i digitalizacją na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
 • udział w akcjach promujących Uniwersytet lub/i jednostkę,
 • udział w pracach komisji stypendialnej, i innych,
 • organizowanie życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu lub/i jednostki,
 • organizowanie życia naukowego i sportowego Uniwersytetu lub/i jednostki.


Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą praktyk przygotowaną przez Biuro Karier UW.

Praktyki w CE

Praktyki studenckie  /aktualizacja: marzec 2017/