europeistyka

Europeistka a studia europejskie

Europeistyka i studia europejska to dwa pokrewne terminy, które w dużym zakresie na siebie zachodzą. Europeistyka oznacza kierunek studiów i badań naukowych, który jest ukierunkowany na zgłębianie wiedzy o integracji europejskiej, głównie tej, która zaczęła się po II wojnie światowej. Centrum zainteresowań europeistyki stanowi Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Studia europejskie są terminem szerszym. Obejmują swoim zakresem to wszystko, czym się zajmuje europeistyka, ale dodatkowo zajmują się problemami Europy, które nie są związane z integracją europejską. Przedmiotem studiów europejskich mogą być na przykład europejskie kraje nienależące do Unii Europejskiej, inne organizacje europejskie, problemy na styku dwóch lub więcej krajów europejskich, relacje krajów europejskich z innymi częściami świata, postrzeganie Europy na innych kontynentach. Studia europejskie są poświęcone fenomenowi Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego mającego ogólnoświatowy zasięg i oddziaływanie w skali regionalnej i globalnej.