Zaznacz stronę

Nowa europeistyka II stopnia – Centrum Europejskie w programie ZIP

Maj 2019 r.

W dniu 8 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdził program studiów na kierunku europeistyka – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Program będą realizowały dwie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.
 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Załącznik do uchwały Senatu UW (program studiów)

Zespół ds. Opracowania Nowego Programu kontynuuje swoje pracy. Teraz skupia się na przygotowaniu specjalnych działań projakościowych dla studentów tego kierunku. W programie dodatkowo zostały umieszczone następujące działania umożliwiające zdobycie studentom dodatkowego doświadczenia i wiedzy:

 • udział w grze strategicznej,
 • wyjazd do Muzeum Emigracji w Gdyni,
 • wyjazd na międzynarodowe warsztaty z pisania strategii dla polityk unijnych na Lwowski Uniwersytet Narodowy,
 • wyjazd studyjny do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli.

Już wkrótce podamy więcej szczegółów o tych działaniach. Niecierpliwym polecamy przejrzenie działań projakościowych Centrum Europejskiego zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018.

IMG_20190517_111901


Kwiecień 2019 r.

Trwają prace we Wspólnym Zespole ds. opracowania nowego programu europeistyki nad uwzględnieniem uwag Komisji Senackiej we wniosku w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów.


 

Marzec 2019 r.

Zorganizowano dyskusję fokusową na projektem nowego programu studiów. Dyskusja była podzielona na dwie części, w pierwszej wzięli udział eksperci zewnętrzni oraz nauczyciele akademiccy z obu jednostek przygotowujących program nowego kierunku studiów, w drugiej – studenci obu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Z dyskusji zostanie opracowany raport, który będzie podstawą do pracy nad dalszym udoskonalaniem programu.

 

Projekt studiów II stopnia uzyskał pozytywną opinię Samorządów Studentów zarówno Centrum Europejskiego, jak i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Rada Centrum Europejskiego oraz Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych zaakceptowały projekt programu studiów na kierunku europeistyka (studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim).

Wspólny Zespołu ds. opracowania nowego programu europeistyki przygotował wniosek o uruchomieniu nowego program studiów i wysłał go do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia sformułowała uwagi do wniosku w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów.

Jednym z elementów nowego programu studiów drugiego stopnia na nowym kierunku studiów jest gra strategiczna. Trwają pracę nad testowaniem tego innowacyjnego narzędzia dydaktycznego.


 

Luty 2019 r.

Trwają prace nad opracowaniem programu studiów drugiego stopnia. Zespół przygotował już program studiów I stopnia, a obecnie intensywnie dyskutuje nad szczegółami studiów II stopnia.


 

Grudzień 2019 r.

Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekan Wydziału Nauk Polityczny i Studiów Międzynarodowych podpisali list intencyjny o wspólnym prowadzeniu studiów na kierunku europeistyka.


 

Listopad 2018 r.

Powołano do życia Wspólny Zespół ds. opracowania nowego programu europeistyki (studia I I II stopnia o profilu ogólnoakademickim). W skład zespołu weszli pracownicy zarówno Centrum Europejskiego, jak i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Więcej informacji o pracach Wspólnego Zespołu można znaleźć w zakładce Nowa europeistyka.

W dniu 8 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdził program studiów na kierunku europeistyka – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Program będą realizowały dwie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.
 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Załącznik do uchwały Senatu UW (program studiów)

 

Dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020, przygotowaliśmy kilka specjalnych atrakcji. Nasi koledzy z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych szykują następne.

 


Gra strategiczna

Dla naszych przyszłych studentów w nowym programie przewidzieliśmy wiele ciekawych pozycji. Jednym z tematów, które obejmują nasze studia drugiego stopnia są problemy bezpieczeństwa międzynarodowego. Ich analizowanie i rozwiązywanie wymaga wielodziedzinowej wiedzy. Aby zdać sobie sprawę z tego, jak skomplikowaną naturę mają te problemy, zaplanowaliśmy utworzenie symulatora sytuacji pokonfliktowej. Dr hab. Agata Dziewulska wraz ze swoim zespołem pracuje nad przygotowaniem gry strategicznej, która jest symulatorem sytuacji stabilizacji państwa, na którego terenie wcześniej rozegrał się konflikt zbrojny. Udział w grze będzie obowiązkowym elementem nowego programu studiów. Studenci za pomocą innowacyjnych form dydaktycznych będą zapoznawali się ze złożoną naturą problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Aktualnie trwają prace nad testowaniem gry. Już wkrótce nastąpi jej pilotażowe uruchomienie.
 

Testowanie Gry2 (8) Testowanie Gry2 (5)


 

Wybierz się z nami do Muzeum Emigracji w Gdyni

Jednym z tematów poruszanych podczas zajęć będą problemy współczesnych europejskich migracji. Aby lepiej zobrazować sytuację emigrantów i uchodźców oraz w celu przełamania stereotypów dotyczących uchodźców w ramach zajęć planowany jest wyjazd studyjny do Muzeum Emigracji w Gdyni. W tym nowoczesnym muzeum odbędą się warsztaty, które pozwolą na inne spojrzenie na problemy polityki migracyjnej, integracyjnej i azylowej.
 
14 R I 167 10 800x496

Dworzec Morski w Gdyni (foto Muzeum Miasta Gdyni), foto Henryk Poddębski


Wyjazd ma międzynarodowe warsztaty pisania strategii

Planujemy wyjazd grupy studentów na Lwowski Uniwersytet Narodowy na międzynarodowe warsztaty pisania strategii dla unijnych polityk. Wizyta będzie trwała 4 dni i będzie polegała na pracy projektowej w międzynarodowych zespołach nad strategiami na zadany temat. 

Program nowej europeistyki – kierunku studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim przygotowują dwie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Obie jednostki mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich kierunków. Od roku 2019 postanowiły połączyć siły i zaoferować kandydatom wspólnie prowadzony kierunek studiów.

Nad przygotowaniem nowego programu studiów ze strony Centrum Europejskiego pracuje zespół w składzie:

 • dr Anna Ogonowska – przewodnicząca
 • dr Kamil Zajączkowski – wiceprzewodniczący
 • dr Agnieszka Chmielewska
 • Violetta Wojciechowska-Danilczuk.

Więcej informacji o programie ZIP UW

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022 roku.

Budżet programu wynosi 39 393 989,40 zł, w tym 38 198 898,40 zł stanowi dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytet Warszawski przeznaczy przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Projekt jest realizowany przez działania w czterech modułach:

 • moduł programów kształcenia
 • moduł podnoszenia kompetencji studentów
 • moduł studiów doktoranckich
 • moduł zarządzania uczelnią

Spodziewane efekty projektu:

 • podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz lepsze dostosowanie co najmniej 14 programów kształcenia na studiach II stopnia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • zwiększenie kompetencji minimum 1080 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, w tym m.in. w zakresie kompetencji analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych, interpersonalnych, przedsiębiorczych, językowych i zawodowych,
 • udoskonalenie studiów doktoranckich i zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naukowego minimum 150 doktorantom za pomocą wsparcia finansowego ich mobilności krajowej i międzynarodowej, uruchomienia programów studiów sprzyjających interdyscyplinarnym projektom badawczym, szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, informatyczne, językowe, dydaktyczne i inne,
 • wzmocnienie umiędzynarodowienia kształcenia na UW przez zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim i podniesienie jakości kształcenia językowego, udział w dydaktyce na UW wykładowców z zagranicy, wsparcie rozwoju programu Welcome Point, uruchomienie dodatkowych form kształcenia, np. interdyscyplinarnych lub specjalistycznych szkół letnich w językach obcych,
 • rozwój narzędzi informatycznych i wykorzystywania informacji w celu doskonalenia procesów zarządzania uniwersytetem, m.in. przez zwiększenie integracji niektórych działających na uczelni systemów informatycznych,
 • wzmocnienie potencjału minimum 1200 pracowników UW przez podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców oraz szeroko pojętych kompetencji zarządczych pracowników administracji i kadry kierowniczej za pomocą m.in. szkoleń z programów komputerowych, warsztatów kompetencji miękkich i umiejętności dydaktycznych oraz kursów językowych.

Więcej informacji o programie ZIP UW