prof. dr hab.  Krzysztof Jasiecki

e-mail: k.jasiecki@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 337; 22 55 33 301 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 3 października 2018
poniedziałek, 10.45-12.15
pokój 206A

__prof_dr.hab_._krzysztofjasiecki_2021 410x300

prof. dr hab.  Krzysztof Jasiecki

Politolog i socjolog gospodarki, profesor nauk społecznych, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1987-2017).   Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego (2019-2020). Otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe (listopad 2020). Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej, instytucji współczesnego kapitalizmu, działań elit gospodarczych i politycznych, aktywności grup nacisku i lobbingu, materialnych oraz społecznych aspektów bogactwa, dialogu społecznego i obywatelskiego, problematyki członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz politycznych i ekonomicznych wymiarów globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane publikacje: redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej (2017), autor monografii Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011), współautor monografii Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (2006, II wydanie) oraz monografii Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002). Autor publikacji w czasopismach oraz książkach polskich i zagranicznych. Członek advisory board Warsaw Forum of Economic Sociology WFES, recenzent wydawniczy m.in. czasopism „Polish Sociological Review” i „Studia Socjologiczne”.

Członek Rady Programowej Programu Przeciwdziałania Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego (2008-2013). Ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej procedującej ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (2003-2005). Członek Kapituły Klubu Polska 2025+ przy Związku Banków Polskich oraz Komisji Etyki ZBP.  Nagrodzony przez ZBP medalem Mikołaja Kopernika („w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego”). Otrzymał wyróżnienie Fundacji Wokulskiego w konkursie Pozytywista Roku przyznawane osobom promującym przedsiębiorczość (2012).

1. Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017
2. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. IFiS PAN. Warszawa 2013
3. Krzysztof Jasiecki (red.). Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście. IFiS PAN. Warszawa 2011
4. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Kraków. Oficyna Ekonomiczna 2006 (wyd. II zmienione i rozszerzone)
5. Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2004
6. Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. IFiS PAN. Warszawa 2002
7. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Dom Wydawniczy ABC – Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2000
8. Krzysztof Jasiecki, Barbara Post (red.). Młodzi liderzy zmian. Poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997. Scholar. Warszawa 1999

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (2012-2017)
1. Krzysztof Jasiecki, Urszula Kurczewska. Wprowadzenie. Systemowa deinstytucjonalizacja i problemy reprezentacji interesów. W: Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017, s. 7-24.
2. Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki. Reprezentacja interesów polskich organizacji biznesu w Unii Europejskiej – nowe wyzwania i ograniczenia. W: Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017, s. 27-51.
3. Modele kapitalizmu a perspektywy dialogu społecznego w Polsce. W: Realia dialogu społecznego w Polsce. Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Warszawa 2017, s. 5-17.
4. Economic Cooperation among the Visegrad Countries. W: J. Pakulski (red.). The Visegrad Countries in Crisis. Collegium Civitas. Warsaw 2016, s. 106-121.
5. Elita towarzyska III RP: perspektywa „bywalcy salonów”. W: J. Kurczewska, M. Karkowska (red.). Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. IFiS PAN. Warszawa 2016, s. 290-313.
6. Nowa peryferyjność w perspektywie różnorodności kapitalizmu. Przykład posocjalistycznych państw Unii Europejskiej. W: T. Zarycki (red.). Polska jako peryferie. Scholar. Warszawa 2016, s. 51-72.
7. Sprzężenie między dialogiem społecznym i obywatelskim w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: A. Zybała (red.). Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy. Dialog. Centrum Partnerstwa Społecznego. Warszawa 2016, s. 53-78.
8. Kontrowersje wokół inwestycji zagranicznych w Polsce. W: P. Binder (red.). Lokalne, narodowe i inne. IFiS PAN. Warszawa 2014, s. 503-528.
9. Institutional transformation and business leaders of the new foreign-led capitalism in Poland. W: K. Bluhm, B. Martens, V. Trappmann (red.). Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. Routledge. New York-London 2014, s. 23-57.
10. Vera Trappmann, Krzysztof Jasiecki, Dariusz Przybysz. Institutions or attitudes? The role of formal worker representation in labour relations. W: K. Bluhm, B. Martens, V. Trappmann (red.). Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. Routledge. New York-London 2014, s. 176-204.
11. Kryzys strefy euro jako test modeli kapitalizmu. Co z tą Polską ? W. M. Jarosz (red.). Polska europejska czy narodowa? Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa 2014, s. 95-135.
12. Grupy interesów i lobbing. Ich konsekwencje ekonomiczne. W: M. Jarosz (red.). Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu. Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa 2013, s. 88-114.
13. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad polską klasą wyższą. W: M. Bombol (red.). Badania polskiej klasy wyższej. SGH. Warszawa 2012, s. 19-36.
14. Krzysztof Jasiecki. Co nie funkcjonuje w gospodarce ? W: M. Jarosz (red.). Instytucje: konflikty i dysfunkcje. Oficyna Naukowa – ISP PAN. Warszawa 2012, s. 149-177.

III. Artykuły w czasopismach naukowych (2014-2016)
1. Zasady merytokratyczne w polityce państwa – wzloty i upadki. „Studia z polityki publicznej”, 3/2016, s. 9-40.
2. The Countries of Central and Eastern Europe as Takers of EU Economic Policy. “Aspen Review. Central Europe”, no 1/2016, s. 84-87.
3. Mała i średnia przedsiębiorczość, czyli socjologiczny obraz słabości i wyzwań rozwojowych polskiego kapitalizmu. „Studia Socjologiczne” 1/2015, s. 307-318.
4. Nowe oblicze polskiego kapitalizmu?„Zoon Politikon” nr 6/2015, s. 9-41.
5. Dlaczego warto czytać Sun Yat-sena? Pożytki z lektury prac „duchowego ojca” nowożytnych Chin. „Kultura i Społeczeństwo” 4/2015, s. 179-192.
6. Restrukturyzacja i dialog społeczny w sektorze bankowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego”, 1/2016, s. 5-12.
7. Co jest fascynującego w zachowaniach autodestrukcyjnych – społeczeństwo w świetle wskaźników samobójstw. „Studia Socjologiczne” 1/2015, s. 319-329.
8. Partycypacja pracownicza w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej. „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 4/2014, s. 6-12.
9. The Strengths and Weaknesses of the Polish Business Class. “Aspen Review. Central Europe, 3/2014, s. 93-96.
10. Capitalism the Polish Way – A New Variety of Market Economy?. “Aspen Review. Central Europe, 1/2014, s. 72-75.