Zaznacz stronę

prof. dr hab.  Krzysztof Jasiecki

e-mail: k.jasiecki@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 337; 22 55 33 301 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Wtorek, 13:15-14:45
Pokój 206A
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

__prof_dr.hab_._krzysztofjasiecki_2021 410x300

prof. dr hab.  Krzysztof Jasiecki

Politolog i socjolog gospodarki, profesor nauk społecznych, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1987-2017). Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego (2019-2020). Otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe (listopad 2020). Członek Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego (od 2021 r.). Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej, instytucji współczesnego kapitalizmu, działań elit gospodarczych i politycznych, aktywności grup nacisku i lobbingu, materialnych oraz społecznych aspektów bogactwa, dialogu społecznego i obywatelskiego, problematyki członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz politycznych i ekonomicznych wymiarów globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane publikacje: redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej (2017), autor monografii Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011), współautor monografii Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (2006, II wydanie) oraz monografii Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002). Autor publikacji w czasopismach oraz książkach polskich i zagranicznych. Członek advisory board Warsaw Forum of Economic Sociology WFES, recenzent wydawniczy m.in. czasopism „Polish Sociological Review” i „Studia Socjologiczne”.

Członek Rady Programowej Programu Przeciwdziałania Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego (2008-2013). Ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej procedującej ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (2003-2005). Członek Kapituły Klubu Polska 2025+ przy Związku Banków Polskich oraz Komisji Etyki ZBP.  Nagrodzony przez ZBP medalem Mikołaja Kopernika („w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego”). Otrzymał wyróżnienie Fundacji Wokulskiego w konkursie Pozytywista Roku przyznawane osobom promującym przedsiębiorczość (2012).

1. Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017
2. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. IFiS PAN. Warszawa 2013
3. Krzysztof Jasiecki (red.). Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście. IFiS PAN. Warszawa 2011
4. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Kraków. Oficyna Ekonomiczna 2006 (wyd. II zmienione i rozszerzone)
5. Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2004
6. Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. IFiS PAN. Warszawa 2002
7. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Dom Wydawniczy ABC – Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2000
8. Krzysztof Jasiecki, Barbara Post (red.). Młodzi liderzy zmian. Poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997. Scholar. Warszawa 1999

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (2012-2022)

 1. Koronawirus a relacje centro-peryferyjne w gospodarkach Unii Europejskiej, w: U. Kurczewska (red.), Jaka przyszłość UE, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 2. Dryf w kierunku anarchii czy nowy początek? Wpływ pandemii na zmiany polityczne w Unii Europejskiej, w: U. Kurczewska (red.), Jaka przyszłość UE, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020„Conservative modernization” and the rise of Law and Justice in Poland, w: New Conservatives in Russia and East Central Europe, Routledge, Berlin 2019, s. 130-153
 3. Systemowe uwarunkowania reprezentacji interesów w Unii Europejskiej. Wyzwania polityki i kryzys integracji, w: Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018, s. 21-38
 4. Czym jest bogactwo? Definicja, przedmiot i wybrane problemy badawcze, w: Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018, s. 181-202
 5. Kapitalizm polityczny, w: Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 227-237
 6. Krzysztof Jasiecki, Urszula Kurczewska. Wprowadzenie. Systemowa deinstytucjonalizacja i problemy reprezentacji interesów. W: Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017, s. 7-24.
 7. Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki. Reprezentacja interesów polskich organizacji biznesu w Unii Europejskiej – nowe wyzwania i ograniczenia. W: Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017, s. 27-51.
 8. Modele kapitalizmu a perspektywy dialogu społecznego w Polsce. W: Realia dialogu społecznego w Polsce. Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Warszawa 2017, s. 5-17.
 9. Economic Cooperation among the Visegrad Countries. W: J. Pakulski (red.). The Visegrad Countries in Crisis. Collegium Civitas. Warsaw 2016, s. 106-121.
 10. Elita towarzyska III RP: perspektywa „bywalcy salonów”. W: J. Kurczewska, M. Karkowska (red.). Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. IFiS PAN. Warszawa 2016, s. 290-313.
 11. Nowa peryferyjność w perspektywie różnorodności kapitalizmu. Przykład posocjalistycznych państw Unii Europejskiej. W: T. Zarycki (red.). Polska jako peryferie. Scholar. Warszawa 2016, s. 51-72.
 12. Sprzężenie między dialogiem społecznym i obywatelskim w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: A. Zybała (red.). Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy. Dialog. Centrum Partnerstwa Społecznego. Warszawa 2016, s. 53-78.
 13. Kontrowersje wokół inwestycji zagranicznych w Polsce. W: P. Binder (red.). Lokalne, narodowe i inne. IFiS PAN. Warszawa 2014, s. 503-528.
 14. Institutional transformation and business leaders of the new foreign-led capitalism in Poland. W: K. Bluhm, B. Martens, V. Trappmann (red.). Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. Routledge. New York-London 2014, s. 23-57.
 15. Vera Trappmann, Krzysztof Jasiecki, Dariusz Przybysz. Institutions or attitudes? The role of formal worker representation in labour relations. W: K. Bluhm, B. Martens, V. Trappmann (red.). Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. Routledge. New York-London 2014, s. 176-204.
 16. Kryzys strefy euro jako test modeli kapitalizmu. Co z tą Polską ? W. M. Jarosz (red.). Polska europejska czy narodowa? Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa 2014, s. 95-135.
 17. Grupy interesów i lobbing. Ich konsekwencje ekonomiczne. W: M. Jarosz (red.). Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu. Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa 2013, s. 88-114.
 18. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad polską klasą wyższą. W: M. Bombol (red.). Badania polskiej klasy wyższej. SGH. Warszawa 2012, s. 19-36.
 19. Krzysztof Jasiecki. Co nie funkcjonuje w gospodarce ? W: M. Jarosz (red.). Instytucje: konflikty i dysfunkcje. Oficyna Naukowa – ISP PAN. Warszawa 2012, s. 149-177.

III. Artykuły w czasopismach naukowych (2014-2022)

 1. POLITICAL CHANGES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL REGRESSION OF DEMOCRACY, Online Journal Modeling the New Europe, 2021, s. 24-45.
 2. Drifting towards Anarchy or a New Beginning? The Coronavirus vis-à-vis Political Changes in the European Union, Polish Sociological Review, 2021
 3. The role and importance of economic cooperation of the Visegrad Group countries in the European Union, Online Journal Modeling the New Europe, 2020, s. 25-45
 4. Rola i znaczenie współpracy gospodarczej pastw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej od 2015 r., Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2020, s. 183-205
 5. A reconfiguration of the interest representation system in the European Union, Polish Sociological Review, 2019, s. 123-140
 6. The strength and weaknesses of the varieties of capitalism approach: the case of Central and Eastern Europe, International Journal of Management and Economics, 2018, s. 328-343
 7. Dysfunkcjonalny charakter systemu reprezentacji interesów w Unii Europejskiej, Studia Europejskie, 2018, s. 25-49
 8. The Nature of Capitalism in Poland. Controversy over the Economy since the end of 2015: The Prospects of Business Elite and Employer Associations, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 2017, s. 171-193
 9. Political changes in Central and Eastern Europe in the context of the global regression of democracy. “Online Journal Modeling the New Europe, no. 37/2021, s. 24-45
 10. Zasady merytokratyczne w polityce państwa – wzloty i upadki. „Studia z polityki publicznej”, 3/2016, s. 9-40.
 11. The Countries of Central and Eastern Europe as Takers of EU Economic Policy. “Aspen Review. Central Europe”, no 1/2016, s. 84-87.
 12. Mała i średnia przedsiębiorczość, czyli socjologiczny obraz słabości i wyzwań rozwojowych polskiego kapitalizmu. „Studia Socjologiczne” 1/2015, s. 307-318.
 13. Nowe oblicze polskiego kapitalizmu?„Zoon Politikon” nr 6/2015, s. 9-41.
 14. Dlaczego warto czytać Sun Yat-sena? Pożytki z lektury prac „duchowego ojca” nowożytnych Chin. „Kultura i Społeczeństwo” 4/2015, s. 179-192.
 15. Restrukturyzacja i dialog społeczny w sektorze bankowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego”, 1/2016, s. 5-12.
 16. Co jest fascynującego w zachowaniach autodestrukcyjnych – społeczeństwo w świetle wskaźników samobójstw. „Studia Socjologiczne” 1/2015, s. 319-329.
 17. Partycypacja pracownicza w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej. „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 4/2014, s. 6-12.
 18. The Strengths and Weaknesses of the Polish Business Class. “Aspen Review. Central Europe, 3/2014, s. 93-96.
 19. Capitalism the Polish Way – A New Variety of Market Economy?. “Aspen Review. Central Europe, 1/2014, s. 72-75.