dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz.

e-mail: mgrabowska@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 308  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
dyżury w sem. letnim 20/21
Poniedziałki 16.45-18.15 na platformie Google Meet - po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania droga e-mailową

Prof. Grabowska

dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz.

Specjalistka w zakresie informacji naukowej (informatologii). Zainteresowania badawcze obejmują obszar polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej, w tym rozwój tego społeczeństwa, nowe technologie informacyjne, rozwijane i wspierane przez Unię Europejską (obecnie np. Big Data, Cloud computing, Internet of Things, RFID, Przemysł 4.0, Open Data, itd.), jednolity rynek cyfrowy, e-administracja, inteligentne miasta, a także cyberbezpieczeństwo.. W polu zainteresowań  badawczych znajdują się także zagadnienia związane z wdrażaniem założeń unijnych w tym zakresie (obecnie „Europejskiej agendy cyfrowej”) i w Polsce  –  „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Z problematyką tą wiąże się ściśle unijna polityka badań naukowych  i innowacji, w której znaczące miejsce zajmują technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zagadnienia standaryzacji europejskiej w zakresie rozwoju unijnego społeczeństwa informacyjnego. Przedmiotem badań są też źródeł informacji Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich (bazy danych, sieci informacyjne, portale społecznościowe,  inne unijne narzędzia komunikacji z obywatelami,  itd.). Prowadzone projekty unijne,np. FIESTA II, dotyczący sieci informacyjnych Unii Europejskiej).

Visiting Professor  w Kent State University, Ohio, USA, staże na różnych uczelniach w Wielkiej Brytanii (np.. Politechnika Północnego Londynu, Uniwersytet w Sheffield, Uniwersytet w Bristolu)). Na przełomie lat 1990-2000 członek komitetu redakcyjnego najbardziej prestiżowego czasopisma w zakresie informatologii: „Journal of Information Science” (Londyn), a obecnie członek Rady Naukowej „’Studiów Europejskich” (kwartalnik CEUW). Udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych zagadnieniom informacji naukowej i informacji europejskiej (np.„Internet Science” w Brukseli, „Technology Week” w Londynie). Organizatorka seminariów i konferencji naukowych w Polsce (np. ostatnio Big data i cloud computing w informacji i w nauce – 2016). Członkiem Zespołu powołanego przez Prezydencie RP, przygotowującego referendum akcesyjne do Unii Europejskiej (2002/3) oraz członek Polskiego Komitetu Normalizacji (1998-2002) w okresie przygotowań polskiej normalizacji do wymagań Unii Europejskiej  w związku z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej.

Spośród blisko 100 publikacji poniżej wymieniono wybrane

Najnowsze – złożone do druku:

Grabowska M.,: Projektowania i platformizacja w działaniach Unii Europejskiej w obszarze innowacji. „Studia Europejskie” 2017 nr 2 (w druku)

Grabowska M., Koncepcja zbiorów Big Data dla tzw. humanistyki cyfrowej, narzędzia do ich analizy oraz warunki korzystania z tej infrastruktury informacyjnej.. „Studia Europejskie” 2017 nr 3 (w druku)

Inne wybrane:

Grabowska M. Założenia unijnej strategii Europa 2020 w zakresie europejskiego społeczeństwa informacyjnego. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata. Warszawa: SBP, 2014, s. 89 – 100  ISBN: 978- 83-64203 – 28-2 (Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka)

Grabowska M., Sacharuk A. Sołtysiak D.: Seminarium naukowe Big data i cloud computing, jako nowe narzędzia w informacji i w nauce. Warszawa 9 marca 2016 r. Centrum Dokumentacji Europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. „Studia Europejskie” 2016 nr 2 s. 165-174

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce pod redakcją Marty Grabowskiej. Warszawa, Komisja Europejska, 2012, 301 s. ISBN 83-89547-13-9

Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland . „Yearbook of Polish European Studies” 2013, vol. 16 s. 267-288 ISSN 1428-1503

 Grabowska M., Przegląd sieci informacyjnych Unii Europejskiej. W: Sieci informacyjne Unii Europejskiej pod redakcją Marty Grabowskiej. Warszawa: Komisja Europejska 2012 s. 17-33 ISBN 83-89547-13-9

Grabowska M., ENISA – Agencja Bezpieczeństwa Europejskich Sieci i Informacji  (ENISA – European Networks and Information Security Agency. W: Profesjonalna informacja w Internecie.   Maria Kocójowa. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2005 (Seria II nr 18) – [artykuł w pracy zbiorowej]

Grabowska M.: Wstęp do źródeł informacji Unii Europejskiej. W: Integracja europejska. Wybrane problemy. Red. Dariusz Milczarek, Alojzy Z. Nowak. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003 s. 567-578 ISBN 83-913747-5-0

Grabowska M., Sieci informacyjne w zakresie integracji europejskiej w Polsce. „Studia Europejskie” 2004, vol. 31 z 3 s. 87-100 ISSN 14-28-149X

Grabowska M. Polska ustawa o referendum ogólnokrajowym (referendum akcesyjne). „Studia Europejskie” 2003 nr 1 (25) s. 95-116 ISSN 14-28-149X

Grabowska M., Polish National Referendum Act.  The accession referenda. „Yearbook of Polish European Studies” 2002 vol. 6  s. 181-206  ISSN 1428-1503

Grabowska M.: Normalizacja w zakresie informacji i dokumentacji w Polsce 1993-2000. „Przegląd Biblioteczny” 2001 z.1/2 s. 11-38  ISSN 0033-202X

Grabowska M. Informacja – ten niezwykły przedmiot badań. Od bibliologii do nauki o informacji. W: Bibliologia i informatologia. Red. D. Kuźmina. Warszawa: PTB, Oddział Warszawski, 2011 s. 189-202 ISBN 978-83-931164-2-3

Grabowska M, Adam R.: „Biblioteka na fali”. Technologie radiowe w bibliotekach. „Przegląd Biblioteczny2014, vol.82 z. 3 s.386-409 ISSN 0033-202X

Grabowska M.: Systemy online w bibliotekach. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 1992 (2 wydania)