program projakościowy

Program projakościowy na rok akademicki 2018/2019

 

Centrum Europejskie UW zaplanowało na rok akademicki 2018/2019 wiele dodatkowych działań, których celem jest stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej dla studentów europeistyki – studiów europejskich. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje o działaniach w ramach programu.


Studia II stopnia

Gra strategiczna – symulator stabilizacji państwa po konflikcie

Adresaci: studenci I roku europeistyki – studiów europejskich studiów II stopnia

W programie kształcenia na kierunku europeistyka – studia europejskie na studiach II stopnia (magisterskich) znajduje się przedmiot stabilizacja państw po konflikcie / The Problems of Peace-Building (w języku angielskim). Jest to 15-godzinne konwersatorium, prowadzone przez dr hab. Agatę Dziewulską w semestrze zimowym, które poświęcone jest współczesnym problemom bezpieczeństwa w Europie i w jej sąsiedztwie, a dokładniej wybranym elementom teorii związanych ze stabilizowaniem państw. W roku akademickim 2018/2019 przedmiot ten będzie łączył się tematycznie z przedmiotem ogólnouniwersyteckim The Problems of Peace-Building oferowanym w semestrze letnim w języku angielskim. Podczas konwersatorium połączonego z kursem online studenci będą przygotowywali się do uczestnictwa w grze strategicznej. Sama gra będzie oferowana w trakcie przedmiotu ogólnouniwersyteckiego i będzie stanowiła symulację rzeczywistej sytuacji państwa po konflikcie. Ta innowacyjna forma zajęć dostarczy studentom niezapomnianych wrażeń, a jednocześnie pozwoli w lepszy sposób zrozumieć złożone problemy współczesnego świata.

Gra strategiczna przygotowywana jest przez dr hab. A. Dziewulską w ramach jej projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Do przedmiotu ogólnouniwersyteckiego The Problem of Peace-Building przypisanych jest 6 pkt ECTS, które jednocześnie można wykorzystać do zaliczenia obowiązkowego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego w języku angielskim – wymagane zaliczenia 8 pkt ECTS w całym roku.


ODWOŁANE Z BRAKU CHĘTNYCH

Prace magisterskie zamawiane

Adresaci: II rok studiów II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie

W roku akademickim 2018/2019 prof. dr hab. K. Jasiecki będzie prowadził specjalne seminarium magisterskie. Jego 4 seminarzystów będzie realizować badanie na zlecenie Związku Banku Polskich.

Efektem seminarium będą:

 • ekspertyza dla Związku Banku Polskich przygotowana przez seminarzystów,
 • publikacja pracy zbiorowej zawierającego wyniki badań seminarzystów,
 • indywidualne prace magisterskie przygotowane na podstawie materiałów z badania.

Za wykonanie zlecenia Związków Banków Polskich przewidziano wynagrodzenie do podziału między studentów – łącznie 2,5 tys. zł brutto. Centrum Europejskie zobowiązuje się pokryć koszty publikacji.

Szczegółowe informacje o seminarium

Problem badawczy: Wyzwania regulacyjne w polskim sektorze bankowym wynikające z implementacji unijnego prawa konkurencji. Studium przypadku kontroli Komisji Europejskiej w Związku Banków Polskich. Perspektywa socjologiczna.

Cele: Charakterystyka wybranych problemów polskiego sektora bankowego wynikających z działania w różnych porządkach regulacyjnych i instytucjonalnych na przecięciu prawa krajowego oraz unijnego.

Zadania:

 1. przeprowadzenie analizy przypadku w wielowymiarowej sprawie m.in. dotyczącej interpretacji ochrony danych osobowych, praw konsumenta, kwestii regulacyjnych oraz zasad państwa prawa na poziomie krajowym i w przestrzeni prawnej oraz instytucjonalnej UE;
 2. zapoznanie uczestników seminarium ze złożonością współczesnych stosunków w sektorze bankowym rozpatrywanym jako wiodący segment biznesowy zglobalizowanej gospodarki;
 3. podjęcie zagadnień teoretycznych i metodologicznych związanych z badaniami nad sektorem finansowym;
 4. przeprowadzenie i prezentacja wyników badań cząstkowych i całościowego opracowania projektu badawczego;
 5. nawiązanie i realizacja współpracy organizacyjnej oraz badawczej ze środowiskiem bankowym (aranżacja spotkań, pozyskiwanie i gromadzenie danych, analiza i opracowanie materiałów źródłowych);
 6. przygotowanie publikacji prac indywidualnych, raportu lub ekspertyzy dla ZBP oraz pracy zbiorowej publikowanej w CE UW po zakończeniu projektu.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest znajomość języka angielskiego.


ZREALIZOWANO

Lektorat z języka angielskiego

Adresaci: studenci I roku studiów II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie

Program studiów II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie zakłada uzyskanie przez studentów umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowych. Studenci doskonalą swoje umiejętności w trakcie obowiązkowych przedmiotów ogólnouniwersyteckich prowadzonych w językach obcych. Dla studentów wykazujących najlepsze umiejętności posługiwania się językiem obcym przygotowaliśmy w roku akademickim 2018/2019 lektorat z języka angielskiego (w semestrze letnim). Rekrutacja do tej grupy będzie prowadzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, a warunki uczestnictwa zostaną ustalone w porozumieniu z Samorządem Studentów Centrum Europejskiego UW. Lektorat będzie prowadzony przez native speakeraCentrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.


ZREALIZOWANO

Wizyta studyjna w Muzeum Emigracji w Gdyni

Adresaci: II rok studiów II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie

W programie II roku studiów na kierunku europeistyka – studia europejskie znajduje się przedmiot specjalizacyjny migracje ekonomiczne i polityka integracyjna imigrantów w państwach członkowskich UE. Jest to przedmiot specjalizacji Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie. W roku akademickim 2018/2019 w ramach tego przedmiotu planowana jest wizyta studyjna studentów w Muzeum Emigracji w Gdyni. Studenci będą mogli tam zapoznać się z historią polską emigracji i skonfrontować ją z losami innych społeczności. W ten sposób studenci zdobędą dodatkowy punkt odniesienia w debacie nad współczesnymi problemami migracyjnymi.

Oferta wspólna dla studiów I i II stopnia

ZREALIZOWANO

Relację z wyjazdu można przeczytać tutaj


Migracje z perspektywy polskiej i ukraińskiej – wizyta studyjna we Lwowie

Adresaci: uczestnicy następujących zajęć:

 • studenci, którzy brali udział w konkursie na esej o przyszłości Ukrainy,
 • najlepsi studenci Centrum Europejskiego.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 planowana jest wizyta studyjna studentów europeistyki – studiów europejskich na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. W wyjeździe weźmie udział kilku wybranych studentów studentów Centrum Europejskiego. W trakcie 3-dniowego wyjazdu studenci pod opieką nauczycieli akademickich będą uczestniczyć w zajęciach na ukraińskiej uczelni. Celem wyjazdu jest poznanie ukraińskiego punktu widzenia na problem migracji w Europie.

Sposób wyboru uczestników wyjazdu zostanie ogłoszony na przełomie 2018/2019.


 

ZREAZLIZOWANO

 

II wojna światowa w pamięci zbiorowej – międzynarodowe warsztaty

Wizyta studyjna w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Warsztaty, w których wezmą udział studenci Rutgers University (USA) i Centrum Europejskiego. Mają one na celu konfrontację różnego postrzegania wydarzeń historycznych.